wmodr.pl

WMODR >> Powiatowe Zespoły Doradztwa >> PZDR nr 4: Zespół Doradców w Olsztynie >>

Modernizacja gospodarstw rolnych (obszar D) – planowane jest zwiększenie limitu środków- nabór z 2023roku

Data utworzenia: 16-04-2024 ; Data wydarzenia: 16-04-2024 ; Powiat: olsztyński

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przygotowało zmianę Planu finansowego PROW 2014-2020, w wyniku której nastąpi zwiększenie budżetu w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych” w obszarze związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzeniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu (obszar D) na potrzeby naboru przeprowadzonego w okresie od 5 czerwca do 19 lipca 2023 roku.

W dniu 18 marca 2024 roku Komitet Monitorujący PROW 2014–2020 uchwałą Nr 238 pozytywnie zaopiniował zmiany Planu finansowego, obejmujące przesunięcia środków pomiędzy instrumentami wsparcia PROW 2014-2020, na skutek których nastąpiłoby zwiększenie alokacji dla „Modernizacji gospodarstw rolnych” o ponad 135 mln euro.  Zmiana czeka jeszcze na przyjęcie przez Radę Ministrów a później zatwierdzenie przez Komisję Europejską.

Przesunięcie części tej kwoty, tj. 20 mln euro, nie wymaga zgody KE. Środki te dostępne będą po podpisaniu przez MRiRW i opublikowaniu w Dz.U. nowelizacji rozporządzenia w sprawie wysokości limitów środków dostępnych w poszczególnych województwach lub latach w ramach określonych działań lub poddziałań Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, które ponadto zakłada, że pozostałe wnioski będą mogły być rozpatrzone w późniejszym terminie – gdy pojawią się kolejne środki.  Projekt nowelizacji rozporządzenia MRiRW w tej sprawie trafił właśnie do konsultacji i uzgodnień.

Z kolei pozostała kwota ok. 115 mln euro zwiększy budżet obszaru D pod warunkiem zgody Komisji Europejskiej na zmiany PROW 2014-2020 pozytywnie zaopiniowane przez Komitet Monitorujący.

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Anika Karolak