wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >> Rolnictwo ekologiczne >>

Interwencja rolnictwo ekologiczne

Interwencja rolnictwo ekologiczne

Założenia polityki klimatycznej UE wzmacniają rozwój rolnictwa ekologicznego. W strategii „Od pola do stołu” zapisane zostały ambitne cele zwiększenia produkcji ekologicznej do roku 2030 tak, by udział gruntów rolnych w systemie ekologicznym wyniósł 25%. Założenia te pokrywają się z celami nowej Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, w ramach której przewidziana jest kontynuacja wsparcia rolnictwa ekologicznego.

W ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przewidziano Interwencję Rolnictwo ekologiczne. Interwencja jest kontynuacją wdrażanego w ramach PROW 2014-2020 działania Rolnictwo ekologiczne. Będzie to zobowiązanie 5-letnie, którego celem jest wspieranie działań tych rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Wsparciem w ramach tej interwencji objęte są następujące grup upraw:

  • rolnicze;
  • warzywnicze;
  • zielarskie;
  • sadownicze podstawowe;
  • jagodowe;
  • sadownicze ekstensywne;
  • paszowe oraz TUZ, prowadzone zgodnie z zasadami rolnictwa ekologicznego.

Wszystkie uprawy deklarowane do wsparcia finansowego w ramach interwencji podlegają kontroli jednostek certyfikujących.

Beneficjentami interwencji mogą zostać rolnicy objęci nadzorem jednostki certyfikującej w ramach systemu kontroli i certyfikacji w rolnictwie ekologicznym.

Podstawowym warunkiem uzyskania płatności będzie prowadzenie produkcji rolnej z przepisami określonymi m.in. w rozporządzeniu PE i Rady (UE) 2018/848 oraz w ustawie o rolnictwie ekologicznym oraz planu działalności ekologicznej.

 

NOWE ROZWIĄZANIA W DOPŁATACH EKOLOGICZNYCH W 2023 ROKU

Poza znanymi rozwiązaniami w działaniu Rolnictwo ekologiczne PROW 2014-2020, od 2023 roku pojawią się pewne zmiany. Pierwsza z nich dotyczy płatności dla małych gospodarstw. Płatność w jednakowej wysokości do każdego ha UR zadeklarowanego do płatności ekologicznych niezależnie od rodzaju uprawy dostępna jest dla gospodarstw o powierzchni do 10 ha UR. W ramach tej płatności rolnicy będą mogli deklarować małe powierzchnie upraw, które nie stanowiłyby odrębnej działki rolnej.

Kolejną zmianą jest wprowadzenie premii za zrównoważoną produkcją roślinno-zwierzęcą. Producenci otrzymają dodatkową płatność do każdego hektara zgłoszonego do płatności ekologicznej w przypadku posiadania obsady zwierząt od 0,5 do 1,5 DJP/ha na każdy hektar UR w gospodarstwie.

Pewnym ułatwieniem w ramach Interwencji jest uproszczenie zarówno sposobu wnioskowania o płatności ekologiczne jak i sposobu realizacji zobowiązań ekologicznych. Beneficjent będzie zwolniony z obowiązku wskazywania we wniosku czy uprawa prowadzona jest na gruncie w konwersji czy też jest już ekologiczna.

 

WARUNKI PRZYZNAWANIA PŁATNOŚCI EKOLOGICZNYCH W 2024 ROKU

Płatności ekologiczne będą przyznawane do powierzchni (ha) upraw prowadzonych metodami ekologicznymi (tj. upraw w okresie konwersji lub upraw już ekologicznych). Stawki płatności proponowane od 2023 r. są zróżnicowane w zależności od grupy upraw i okresów konwersji/po konwersji i są wyższe średnio o 35% w porównaniu do stawek z 2021 r.

 

Szacowane stawki płatności [zł/ha]

w okresie konwersji

po okresie konwersji

w okresie konwersji
z premią

po okresie konwersji 
z premią

Uprawy rolnicze

1 697

1 571

2 270

2 144

Uprawy warzywne

3 021

2 391

3 594

2 964

Uprawy zielarskie

1 856

2 429

Uprawy paszowe na GO

1 638

1 504

2 211

2 077

TUZ

1 043

1 616

Podstawowe uprawy sadownicze

3 105

1 961

3 678

2 534

Uprawy jagodowe

2 495

2 213

3 068

2 786

Ekstensywne uprawy sadownicze

1 326

1 899

Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

1 640

2 213

Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

573

-

 

Dodatkowo płatności mogą być powiększone o częściową rekompensatę kosztów transakcyjnych poniesionych z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą w ramach systemu kontroli w rolnictwie ekologicznym. Wysokość kosztów transakcyjnych dla gospodarstw będzie zróżnicowana ze względu na ich wielkość ze względu na rodzaj upraw. Ubieganie się o zwrot kosztów transakcyjnych będzie dobrowolne dla rolników.

Warto przy tym podkreślić, że w ramach interwencji stosowana będzie degresywność płatności ekologicznej. W związku z tym, dopłaty ekologiczne będą stanowić:

  • 100% stawki podstawowej – za powierzchnię od 0,10 ha do 50 ha;
  • 75% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 50 ha do 100 ha;
  • 60% stawki podstawowej – za powierzchnię powyżej 100 ha.

 

Podstawowe warunki przystąpienia do Interwencji Rolnictwo ekologiczne i uzyskania płatności opisane są w broszurze informacyjnej
„Interwencja Rolnictwo ekologiczne PS WPR 2023-2027”

oraz na stronie Agecji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (czytaj więcej) jak również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (czytaj więcej)

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Urszula Anculewicz