wmodr.pl

Interwecje rolno-środowiskowo-klimatyczne

Interwecje rolno-środowiskowo-klimatyczne

Jednym z celów Wspólnej Polityki Rolnej UE jest promowanie takich praktyk rolniczych, które sprzyjająochronie środowiska. Cel ten jest realizowany m.in. poprzez wdrażanie interwencj rolno-środowiskowo-klimatycznych, polegających na stosowaniu płatności rekompensujących poniesione dodatkwe kosztyi utracone dochody rolnikom, którzy dobrowolnie stosują metody produkcji sprzyjające zachowaniu różnorodności biologicznej, krajobrazu oraz zasobów środowiska przede wszystkim gleby i wody.

Jak podkreśla Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, zaprojektowane interwencje w dużej mierze są kontynuacją pakietów Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego PROW 2014-2020.

Zaplanowane Interwencje rolno-środowiskowo-klimatyczne pozostaną zobowiązaniami 5-letnimi, w ramach których rolnicy w zależności od lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i rodzaju prowadzonej produkcji, mogą wybrać odpowiednią dla sieie interwencję i wariant, podjąć dobrowolne zobowiązanie co do stosowania odpowiednich praktyk w okresie 5 lat i w efekcie uzyskać płatność.
 

W RAMACH ZAPROJEKTOWANYCH INTERWENCJI ROLNO-ŚRODOWISKOWYCH BĘDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH MOŻLIWOŚCI:

OCHRONA CENNYCH SIEDLISK I ZAGROŻONYCH GATUNKÓW NA OBSZARACH NATURA 2000
OCHRONA CENNYCH SIEDLISK I ZAGROŻONYCH GATUNKÓW POZA OBSZARAMI NATURA 2000
Celem obu interwencji jest utrzymanie, zapobieganie pogarszaniu się lub przywrócenie właściwego stanu ochrony cennych siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk lęgowych ptaków, których występowanie jest uzależnione od prowadzenia działalności rolniczej.
    STAWKI PŁATNOŚCI (w zależności od siedliska) wynoszą od 912 do 1 612 zł/ha

EKSTENSYWNE UŻYTKOWANIE ŁĄK I PASTWISK NA OBSZARACH NATURA 2000
Celem interwencji jest ekstensywne użytkowanie rolnicze na trwałych użytkach zielonych na obszarach Natura 2000, aby zapobiec zanikaniu łąk i pastwisk oraz przeciwdziałać intensyfikacji rolnictwa.
    STAWKA PŁATNOŚCI WYNOSI 836 zł/ha

ZACHOWANIE SADÓW TRADYCYJNYCH ODMIAN DRZEW OWOCOWYCH
Interwencja ma na celu ochronę sadów dawnych odmian drzew owocowych, nieprzydatnych do uprawy towarowej, lecz stanowiących cenne dziedzictwo i zasób genetyczny, a także środowisko życia wielu organizmów i cenny element krajobrazu wiejskiego.
    STAWKA PŁATNOŚCI WYNOSI 2 117 zł/ha

BIORÓŻNORODNOŚĆ NA GRUNTACH ORNYCH
Interwencja służy wzbogaceniu bioróżnorodności i krajobrazu wiejskiego oraz zapewnieniu miejsca bytowania oraz bazy pokarmowej dla organizmów pożytecznych poprzez zakładanie na gruntach ornych i utrzymanie:

  • śródpolnych, wieloletnich pasów kwietnych
        STAWKA PŁATNOŚCI WYNOSI 3 501 zł/ha
  • ogródków bioróżnorodności czyli wielogatunkowych (minimalnie 20 gatunków) upraw zakładanych na powierzchni od 0,1 do 0,5 ha.
        STAWKA PŁATNOŚCI WYNOSI 2 342 zł/ha

ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ROŚLIN W ROLNICTWIE
Celem interwencji jest zachowanie zagrożonych erozją genetyczną: tradycyjnych i rzadkich w uprawach gatunków i odmian roślin rolniczych, warzywnych i zielarskich, w tym odmian regionalnych, amatorskich i marginalnych zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze
    STAWKA PŁATNOŚCI WYNOSI 1 411 zł/ha (w przypadku uprawy rzadkich gatunków lub odmian roślin)
    STAWKA PŁATNOŚCI WYNOSI 1 619 zł/ha (w przypadku wytwarzania nasion lub materiału siewnego rzadkich gatunków lub odmian roślin).

ZACHOWANIE ZAGROŻONYCH ZASOBÓW GENETYCZNYCH ZWIERZĄT W ROLNICTWIE
Interwencja ma na celu zachowanie i gospodarcze wykorzystanie zasobów genetycznych zwierząt gospodarskich poprzez wsparcie hodowli ras zachowawczych bydła, koni, świń, owiec i kóz.
    STAWKI PŁATNOŚCI będą zróżnicowane w zależności od gatunku i rasy i mieścić się będą w przedziale od 500 zł do 5 925 zł/szt.
Do bydła będzie można uzyskać dodatkową płatność rekompensującą koszty udostępnienia samców w celu pozyskania nasienia w wysokości 15 131 zł/szt.

 

Ogólne zasady przyznawania płatności w roku 2024 opisane są na stronie ARiMR czytaj więcej

 

 

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Urszula Anculewicz