wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Plan Strategiczny 2023-2027 >>

Wspólna Polityka Rolna 2023-2027

 

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027

Plan Strategiczny dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 (PS WPR 2023-2027) to dokument opracowany na podstawie analizy potrzeb polskiego rolnictwa, wykorzystujący możliwości, jakie oferuje zreformowana Wspólna Polityka Rolna (WPR).

Plan Strategiczny WPR będzie realizowany w ramach 9 celów szczegółowych Wspólnej Polityki Rolnej oraz cel przekrojowy:

 1. Wspieranie godziwych dochodów gospodarstw rolnych i ich odporności w całej Unii w celu zwiększenia bezpieczeństwa żywnościowego.
 2. Zwiększenie zorientowania na rynek i  konkurencyjności, w  tym większe ukierunkowanie na badania naukowe, technologię i  cyfryzację.
 3. Poprawa pozycji rolników w  łańcuchu wartości.
 4. Przyczynianie się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowywania się do niej, a  także do zrównoważonej produkcji energii.
 5. Wspieranie zrównoważonego rozwoju i  wydajnego gospodarowania zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba i  powietrze.
 6. Przyczynianie się do ochrony różnorodności biologicznej, wzmacnianie usług ekosystemowych oraz ochrona siedlisk i  krajobrazu.
 7. Przyciąganie młodych rolników i  ułatwianie rozwoju działalności gospodarczej na obszarach wiejskich.
 8. Promowanie zatrudnienia, wzrostu, włączenia społecznego i  rozwoju lokalnego na obszarach wiejskich, w  tym biogospodarki i  zrównoważonego leśnictwa.
 9. Poprawa reakcji rolnictwa UE na potrzeby społeczne dotyczące żywności i  zdrowia, w  tym bezpiecznej, bogatej w  składniki odżywcze i  zrównoważonej żywności, jak też dobrostanu zwierząt.

Cel przekrojowy:  Modernizacja sektora poprzez wspieranie i dzielenie się wiedzą, innowacjami i cyfryzacją w rolnictwie i na obszarach wiejskich oraz zachęcanie do ich wykorzystywania.

Realizacja celów WPR wymaga zapewnienia sprawnego funkcjonowania systemu wiedzy i innowacji (AKIS). W ramach Planu planowane jest wsparcie działań szkoleniowych i doradczych dla rolników uwzględniających potrzeby zidentyfikowane w poszczególnych celach szczegółowych w zakresie prowadzenia działalności rolniczej i wykorzystania zasobów gospodarstwa. W ramach innych programów krajowych i UE, realizowane mogą być komplementarne działania szkoleniowe, jak również inwestycje z zakresu cyfryzacji,  z uwzględnieniem platformy doradczej.

PS WPR 2023-2027 jest dokumentem przygotowanym na podstawie zreformowanej WPR. Rozwiązania kontynuowane z dotychczasowej WPR, to między innymi: stosowanie. uproszczonego systemu płatności bezpośrednich, płatności redystrybucyjnej (dodatkowej), płatności związanych z produkcją, czy też wsparcia dla młodych rolników, które jest podstawą ogólnej odnowy rolnictwa i zapewnienia mu rozwoju.

Utrzymana będzie także inicjatywa LEADER, która ma charakter oddolny i w sposób wyjątkowy służy aktywizacji społeczeństwa i poprawie jakości życia na obszarach wiejskich. 

Plan zawiera także nowe elementy, z których wyróżnić należy:

 1. Silniejsze ukierunkowanie na klimat i środowisko. 
 2. Nowy sposób wdrażania WPR, tj.: sprawdzanie rezultatów zamiast zgodności z przepisami UE;- I filar jako element Planu Strategicznego.
 3.  Zmiana tzw. zielonej architektury:

- wzajemna zgodność  - na warunkowość,                                                                                                 

 - płatności za zazielenienie na ekoschematy.

        4. Nowe możliwości tzw. interwencji sektorowych (promocja działań grupowych ze środków I filara)

        5.Wzmocnienie roli postępu technologicznego i innowacyjności;

        6. Rosnąca waga doradztwa i nauki (AKIS).

PS WPR 2023-2027 realizowany będzie ze środków pochodzących z UE, na które składa się wsparcie w kwocie 17,3 mld euro w ramach I filaru WPR i 4,7 mld euro w ramach II filaru WPR. Dodatkowo, w I filarze WPR, realizowane będzie Przejściowe Wsparcie Krajowe finansowane w całości z budżetu krajowego. Wydatki związane ze wsparciem na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, dodatkowo współfinansowane będą ze środków krajowych.                     

W ramach środków krajowych na ten cel planuje się przeznaczyć ponad 3,2 mld euro.                    

W sumie,  zaplanowane środki na wsparcie polskiego rolnictwa i rozwój obszarów wynoszą 25,2 mld EUR.

Wsparcie w ramach PS WPR 2023-2027 skierowane jest do rolników i ich grup, samorządów, przedsiębiorców i mieszkańców obszarów wiejskich.

PS WPR 2023-2027 realizować będzie cele długookresowe. Wpłynie to na poprawę odporności systemu żywnościowego, wzmocni łańcuchy dostaw i zoptymalizuje zużycie środków produkcji.

Interwencje w PS WPR 2023-2027 zostały opracowane w sposób, który nie ogranicza zdolności produkcyjnych polskich rolników. Zaproponowano szereg dobrowolnych działań (zarówno w I jak i II filarze WPR) pozwalających na wprowadzenie elementów Europejskiego Zielonego Ładu.

Zmiany w PS dla WPR 2023-2027

Harmonogram naborów wniosków w ramach  PROW 2014-2020 i Planu Strategicznego dla WPR 2023-2027

Opracowanie: Maria Suszko