wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

ZAKŁADANIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

ZAKŁADANIE ZADRZEWIEŃ ŚRÓDPOLNYCH W RAMACH WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ

Intensyfikacja rolnictwa i wzmożona urbanizacja doprowadziły do silnej fragmentacji środowiska naturalnego i tym samym zubożenia rodzimej flory i fauny. Obszary użytkowane rolniczo w Polsce stanowią ponad 60% powierzchni kraju, przenikają i otaczają pozostałe ekosystemy. Postępująca degradacja zasobów przyrodniczych może a nawet powinna być ograniczana. Odporność krajobrazu rolniczego na obecne zagrożenia może być zwiększana poprzez wzbogacanie go w elementy przyrodnicze warunkujące utrzymanie potrzebnej równowagi. Służyć temu może ochrona istniejących zadrzewień i wprowadzanie nowych zadrzewień śródpolnych w postaci wielkoobszarowych systemów.

Definicja opisuje zadrzewienia śródpolne jako pojedyncze drzewa i krzewy lub ich skupiska  niestanowiące zbiorowisk leśnych wraz z zajmowanym terenem oraz pozostałymi składnikami jego szaty roślinnej.

Podstawową rolą jaką pełnią zadrzewienia jest przeciwdziałanie postępującej redukcji różnorodności świata roślin i zwierząt w skutek intensyfikacji rolnictwa. Są miejscem bytowania wielu organizmów i bazą pokarmową m.in. dla ptaków i owadów zapylających, wspomagając tym samym utrzymanie równowagi ekologicznej w systemach rolniczych. Zadrzewienia śródpolne niosą za sobą również szereg innych korzyści tj. zwiększenie retencji wodnej na obszarach wiejskich, ograniczenie prędkości wiatru, zmniejszenie parowania wody z gleby, a w okresie zimowym umożliwiają korzystniejszy rozkład pokrywy śnieżnej na polach, w konsekwencji powodując lokalne łagodzenie warunków pogodowych. Odgrywają również ważną rolę w ochronie jakości wód, zmniejszając ilość przedostających się zanieczyszczeń.

Istotna rola zadrzewień w ochronie różnorodności biologicznej oraz łagodzeniu zmian klimatu została podkreślona w strategiach Europejskiego Zielonego Ładu, w tym Strategii bioróżnorodności oraz w Nowej strategii leśnej Unii Europejskiej 2030, w której przedstawiono plan działania przewidujący zasadzenie co najmniej 3 mld dodatkowych drzew na terytorium Wspólnoty do 2030 r.

Realizacja tego ambitnego celu możliwa będzie w Polsce m.in. dzięki wsparciu zadrzewień śródpolnych już od czerwca 2022 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, a w kolejnych latach w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027.

Od 1 czerwca do 1 sierpnia 2022 r. można składać:

  • wnioski o przyznanie wsparcia na zalesienie oraz
  • wnioski o przyznanie wsparcia na zadrzewienie.

W tegorocznym naborze wniosków, rozszerzony został zakres poddziałania 8.1 „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” objętego PROW 2014-2020, o możliwość ubiegania się o wsparcie na zadrzewienie.

BENEFICJENT POMOCY
Wsparcie skierowane będzie do rolników (osób fizycznych lub prawnych), którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których zakładane będzie zadrzewienie śródpolne lub grunty te stanowią własność małżonka.
Beneficjentem mogą być również jednostki samorządu terytorialnego i jednostki organizacyjne gmin, powiatów oraz województw.

WARUNKI PRZYZNANIA POMOCY
Pomoc udzielana będzie na założenie zadrzewienia na gruntach ornych o powierzchni co najmniej 0,1 ha i nie więcej niż 0,5 ha oraz szerokości nie większej niż 20 m. Jednorazowe wsparcie przyznawane będzie do powierzchni objętej nasadzeniami, wykonanymi zgodnie z przepisami określającymi szczegółowe warunki przyznania pomocy.
W składzie gatunkowym nasadzeń będą mogły być wykorzystywane wyłącznie rodzime gatunki drzew lub krzewów (w tym gatunki biocenotyczne lub miododajne), wskazane w przepisach krajowych, z tym że gatunki liściaste stanowić powinny co najmniej 90% udziału.

STAWKI POMOCY
Stawki na założenie zadrzewień śródpolnych zróżnicowane będą w zależności od ukształtowania terenu. Dodatkowo refundowane będą koszty zabezpieczenia sadzonek przed zwierzyną.

WAŻNE
Dodatkowo do gruntów, na których zostało wykonane zadrzewienie śródpolne rolnikom przysługują płatności bezpośrednie, zarówno w roku ich założenia jak również w latach kolejnych.

Zadrzewienia śródpolne założone przez rolników w ramach PROW 2014-2020 w kolejnych latach po ich założeniu (już w ramach Planu Strategicznego na lata 2023-2027) będą mogły być objęte pomocą na ich pielęgnację i utrzymanie w ramach II filara WPR, co zapewni realizację długotrwałych celów środowiskowych i korzyści finansowych dla rolnika tj. rekompensatę za podjęte zobowiązania.

W celu zapoznania się z pełnym zakresem opisanego powyżej instrumentu wsparcia w MRiRW opracowany został przewodnik pn. Zakładanie zadrzewień śródpolnych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej (czytaj tutaj >>). Z publikacji dowiedzieć się można:
- jaką funkcję pełnią zadrzewienia śródpolne;
- podstawowych wymogach jakie należy spełnić by strać się o wsparcie finansowe;
- jakie są kryteria wyboru operacji;
- jakie gatunki mogą być wykorzystane do zadrzewienia;
- w jaki sposób zakładać i pielęgnować zadrzewienia;
jak również opisy przykładów zadrzewień wraz z wyliczeniem wysokości pomocy.

Osoby zainteresowane ubieganiem się o wsparcie mogą skorzystać z pomocy wykwalifikowanej kadry doradczej WMODR.

Pełna treść ogłoszenia Prezesa ARIMR o naborze wniosków o przyznanie wsparcia na zadrzewienie w ramach poddziałania „Wsparcie na zalesianie i tworzenie terenów zalesionych” w ramach PROW 2014-2020 w roku dostępna jest pod linkiem https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-zalesianie-i-tworzenie-terenow-zalesionych2

Źródło: MRiRW, ARiMR
Opracowanie: Urszula Anculewicz