wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Środowisko i klimat >>

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Bioodpady jako surowiec dla biogospodarki

Według ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 779), bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność (art. 3.1. pkt 1.).

Gminy powinny prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe i bioodpady Zobowiązane są osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (w tym bioodpadów) w wysokości co najmniej 55% wagowo – za rok 2025 i 60% wagowo – za rok 2030 (art. 3 ust. 5 – Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 2021.888 t.j.)).

W Polsce aktualny poziom selektywnego zbierania bioodpadów stanowi 31 kg na mieszkańca (26 kg w 2018 r.).

Państwa członkowskie zapewniają, aby najpóźniej od 31 grudnia 2023 roku bioodpady były segregowane i poddawane recyklingowi u źródła lub selektywnie zbierane i niemieszane z innymi rodzajami odpadów. Natomiast od 1 stycznia 2027 roku państwa członkowskie mogą zaliczać bioodpady komunalne tylko wtedy, gdy zostały selektywnie zebrane.

Bioodpady – zwłaszcza kuchenne – mogą być przetwarzane w technologii kompostowania lub fermentacji. Produkty nawozowe w postaci kompostu lub pofermentu mogą zostać wykorzystane w celach przyrodniczych. Natomiast biogaz do produkcji energii elektrycznej i cieplnej (Kogeneracja: 1 Nm3 biogazu = 2,2 kWh en. elektrycznej + 2,25 kWh en. cieplnej), biometan może być wtłaczany do sieci gazowej, a biopaliwo (1 Nm3 metanu (CH4) = 1 litr ON) do użytku w silniku CNG (akcyza 0) lub w silniku Dual Fuel (przy współwtrysku z olejem napędowym).

Konieczne jest zatem selektywne zbieranie bioodpadów, ponieważ mają większy potencjał biogazowy i dają możliwość wytwarzania nawozów. Ponadto jest to kluczowe dla uzyskania przez gminy założonych poziomów recyklingu.

Dnia 17 maja 2021 roku zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Klimatu w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zaktualizowano par. 1 pkt 6., który wcześniej nakazywał zbieranie odpadów biodegradowalnych, a obecnie zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminie nakazuje zbieranie selektywne bioodpadów.

Więcej informacji znajdą Państwo w załączonych materiałach.

 

Źródło: biorecykling.org
Opracowanie: Izabella Kłodowska