wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> OZE >>

Energetryka odnawialna

Energetryka odnawialna

Energetyka rozproszona oparta na odnawialnych źródłach energii ma największe szanse rozwoju właśnie na obszarach wiejskich, na terenach słabo zaludnionych, a w szczególności w gospodarstwach rolnych, jako uzupełnienie energetyki systemowej, nie zaś jako jej konkurencja. Odnawialne źródła energii są alternatywą dla paliw kopalnych, szczególnie tam gdzie dostęp do energetyki, czy ciepła systemowego jest utrudniony.  

Ogromny potencjał rozwoju OZE upatruje się w tzw. energetyce prosumenckiej, która za sprawą zmiany regulacji prawnych wprowadzonych Ustawą o odnawialnych źródłach energii z 2015 roku dała nowe możliwości osobom fizycznym, w tym zakresie.

Prosument – czyli konsument energii, który jest równocześnie jej producentem, według definicji prawa energetycznego – właściciel instalacji odnawialnego źródła energii o mocy do 40kW (tzw. mikroinstalacji). Na podstawie obowiązujących obecnie przepisów operatorzy sieci zobowiązani są do odbioru energii od każdego prosumenta. Sieć energetyczna staje się wówczas zewnętrznym magazynem energii, z którego energia pobierana jest wtedy, kiedy jest na nią  zapotrzebowanie.

Energetyka prosumencka, pozwala uniknąć wielkich strat energii, które powstają w trakcie przesyłania jej na duże odległości. Ma to olbrzymie korzyści zarówno dla gospodarki jak i środowiska. Odbiorca energii jest tylko użytkownikiem, ale aktywnym uczestnikiem w procesie jej wytwarzania, dzięki czemu znacznie obniża koszty utrzymania nieruchomości.

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii cieszy się coraz większą popularnością, małe, przydomowe instalacje oparte na energii słonecznej (panele fotowoltaiczne), wiatrowej (małe elektrownie wiatrowe), czy biomasowe (np. biogazownie rolnicze) dzięki Ustawie o odnawialnych źródłach energii stały się coraz częściej wybieranym rozwiązaniem.

Opracowanie: Justyna Całka-Orłowska