wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> OZE >>

AGROENERGIA 2020 – dofinansowanie na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

AGROENERGIA 2020 – dofinansowanie na prośrodowiskowe inwestycje w rolnictwie

Funkcjonowanie   nowoczesnego   gospodarstwa   rolnego   jest   ściśle   związane z  koniecznością  pokrycia  rosnącego  zapotrzebowania  na  energię,  zwłaszcza  na  energię elektryczną. Rolnicy zmuszeni są do prowadzenia racjonalnej gospodarki energią  oraz  do  poszukiwania  alternatywnych  źródeł  jej  zaopatrzenia. Stąd też energetyka odnawialna staje się coraz bardziej popularna szczególnie w tym sektorze gospodarki.

Dotychczas możliwości wsparcia finansowego inwestycji związanych z energetyką odnawialną dla rolników były minimalne. W roku 2019 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) rozpoczął pilotażowy nabór wniosków o dotacje  i preferencyjne pożyczki na wykorzystanie OZE na terenach wiejskich w ramach Programu Priorytetowego Agroenergia. Budżet pierwszej edycji Programu wyniósł 200 mln zł, z czego 80 mln zł można było pozyskać w formie dotacji, a 120 mln zł w formie pożyczek.

Z programu Agroenergia mogli skorzystać wyłącznie indywidualni rolnicy rozumiani jako osoby fizyczne będące właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz przez co najmniej 5 lat w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego, a także prowadzenie przez ten okres gospodarstwa. Dofinansowaniem mogło być objęte wyłącznie utworzone nowe źródło energii, a NFOŚIGW miał weryfikować uzyskany poziom zaspokojenia własnych potrzeb energetycznych beneficjentów.

W odpowiedzi na zapytanie portalu Gramwzielone.pl o efekty pilotażowego naboru, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poinformował, że w pierwszej edycji programu złożono w sumie 646 wniosków. Łączny koszt zgłoszonych inwestycji wynosi 212,81 mln zł, z czego całkowita kwota wnioskowanego dofinansowania to 78,71 mln zł. Z czego wniosków o dotację było 515, na łączną kwotę dotacji 47,9 mln zł, co stanowi 60 proc. zaplanowanego budżetu 80 mln zł. Natomiast liczba wniosków o pożyczkę sięgnęła 131, na łączną sumę 30,8 mln zł, czyli 39 proc. zaplanowanego budżetu.

Zdecydowanie najwięcej wniosków dotyczyło inwestycji w mikroinstalacje fotowoltaiczne. Ich liczba stanowiła aż 83,3 proc. wolumenu wszystkich zgłoszonych wniosków. Wniosków dotyczących dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych w formie dotacji Fundusz przyjął 449, a w formie pożyczki 89.

W przypadku większych instalacji fotowoltaicznych o mocy 50-500 kWp wniosków o dotację zgłoszono 36, a o pożyczkę 24. Wniosków o dotację i pożyczkę na większe źródła PV o mocy 500-998 kWp było odpowiednio 6 i 1, pojawiło się też 8 wniosków o dofinansowanie większych elektrowni fotowoltaicznych o mocy przekraczającej 998 kWp – w tym pięć dotyczyło dotacji.

Poza tym wnioskodawcy w pierwszym naborze w Agroenergii zgłosili chęć pozyskania 19 dotacji i 7 pożyczek na pompy ciepła, 3 dotacji i 2 pożyczek na wysokosprawną kogenerację, 3 dotacji na biogazownie oraz 1 dotacji na małą elektrownię wodną.

Do tego zgłoszono 13 wniosków o dofinansowanie inwestycji związanych z termomodernizacją i wymianą oświetlenia – w tym wnioskowano o 8 dotacji i 5 pożyczek.

Obecnie w przygotowaniu jest II edycja Programu Agroenergia 2020.  Na stronie NFOŚiGW zostały zamieszczone podstawowe informacje o Programie a ogłoszenie o naborze wniosków ma się pojawić w najbliższych dniach. Już dziś wiadomo, że ta edycja będzie się różniła od pilotażu z 2019 roku. Jak zapewniają przedstawiciele Funduszu, dostęp do Programu będzie bardziej przystępny.

Na czym polega program Agroenergia 2020 i jak można stać się beneficjentem tego projektu?

CEL PROGRAMU
Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

BENEFICJENCI
Beneficjentem programu może być:
1. osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo;
2. osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy wskazany w odpowiednim rejestrze przedmiot działalności przedsiębiorstwa stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

TERMIN I SPOSÓB SKŁADANIA WNIOSKÓW
Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym.

Terminy, sposób składania i rozpatrywania wniosków określone zostaną odpowiednio w ogłoszeniu o naborze lub w regulaminie naboru, które zamieszczane będą na stronie internetowej NFOŚiGW pod adresem http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/agroenergia-2020/

RODZAJE DOFINANSOWYWANYCH PRZEDSIĘWZIĘĆ

 1. Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:
  • instalacji fotowoltaicznych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • instalacji wiatrowych o zainstalowanej mocy elektrycznej większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW,
  • pomp ciepła o mocy większej niż 10 kW oraz nie większej niż 50 kW, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje wnioskowany zakres przedsięwzięcia,
  • instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ, przy czym złożenie wniosku jest uwarunkowane wcześniejszym przeprowadzeniem audytu energetycznego, który rekomenduje zastosowanie pompy ciepła, służących zaspokajaniu własnych potrzeb energetycznych Wnioskodawcy.
 2. Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt. 1) lit. a, b oraz d. Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt. 1).
 3. Nie podlegają dofinansowaniu projekty polegające na zwiększeniu mocy już istniejącej instalacji.

FORMY DOFINANSOWANIA
Dotacja.

INTENSYWNOŚĆ DOFINANSOWANIA
Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla instalacji wytwarzających energię, zgodnie z poniższą tabelą:

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30

do 20%

15 000

30 < kW ≤ 50

do 13%

25 000

Dla przedsięwzięć dotyczących budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się na podstawie mocy zainstalowanej obydwu urządzeń, zgodnie z powyższą tabelą oraz przewiduje się dodatek w wysokości 10 tys. zł.

Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii.

NAJWAŻNIEJSZE WARUNKI DOFINANSOWANIA:

 1. Przedsięwzięcie nie może być rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie.
 2. Dofinansowanie wypłacane jest w formie refundacji po zakończonej inwestycji.
 3. Urządzenia muszą być instalowane jako nowe, wyprodukowane w ciągu 24 miesięcy przed montażem.
 4. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lub realizowane z innych środków publicznych.
 5. Dofinansowanie nie może być udzielone na instalacje sfinansowane lubrealizowane z innych środków publicznych, w tym programu „Czyste powietrze”. Jeżeli wnioskodawca zamierza ubiegać się o wsparcie w ramach programu „Czyste Powietrze”, instalacja zgłoszona do programu „Agroenergia” musi zostać wyłączona z zakresu programu „Czyste Powietrze”.
 6. W przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu instalacji dofinansowanej ze środków Programu priorytetowego „Agroenergia” do  rozliczenia w ramach ulgi termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania.

 

Źródła:
http://www.nfosigw.gov.pl
https://www.gramwzielone.pl

Źródło: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Opracowanie: Urszula Anculewicz