WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >>

Ochrona środowiska

Odpady w sektorze rolnym – postępowanie

Odpady w sektorze rolnym – postępowanie

Data utworzenia: 31-12-2020

Na terenie gospodarstwa rolnego mogą powstawać odpady klasyfikowane jako niebezpieczne i inne niż niebezpieczne. Odpady niebezpieczne: Zwierzęta padłe i ubite z konieczności oraz odpadowa tkanka zwierzęca, wykazujące właściwości niebezpieczne (kod 02 01 80) – unieszkodliwianie w zakładach utylizacyjnych. Odpady z leczenia, diagnozowania i...
czytaj więcej

Różnorodność biologiczna w gospodarstwie rolnym skuteczną ochroną środowiska naturalnego

Różnorodność biologiczna w gospodarstwie rolnym skuteczną ochroną środowiska naturalnego

Data utworzenia: 04-12-2020 ; Data modyfikacji: 17-12-2020

Europejski Zielony Ład uzupełniono m.in. o strategię na rzecz bioróżnorodności. Dotyczy ona m.in. przywracania natury z powrotem na tereny rolnicze, niezrównoważonego użytkowania gruntów i morza, zanieczyszczenia środowiska, nadmiernej eksploatacji zasobów naturalnych, inwazyjnych gatunków obcych i zmian...
czytaj więcej

Baza danych odpadowych

Baza danych odpadowych

Data utworzenia: 16-09-2020

Wytwórcy odpadów będący rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, ustawą z dnia 4 lipca 2019 r o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 zostali zwolnieni z obowiązku wpisu do Rejestru BDO (o ile nie podlegają wpisowi do rejestru z urzędu). W związku z...
czytaj więcej

Niska emisja i smog na obszarach wiejskich - jak im przeciwdziałać?

Niska emisja i smog na obszarach wiejskich - jak im przeciwdziałać?

Data utworzenia: 13-07-2020

To, że smog jest palącym problemem dużych miast w Polsce wiedzą wszyscy, ale rzadziej wspomina się o zanieczyszczeniach powietrza na wsi. Debata na temat zanieczyszczenie powietrza dotyczy głównie dużych miast ale problem ten odnosi się w równym stopniu a może nawet bardziej, do miejscowości na obszarach wiejskich. Badania wskazują na...
czytaj więcej

NATURA 2000

NATURA 2000

Data utworzenia: 13-07-2020

Natura 2000 jest najmłodszą z form ochrony przyrody, wprowadzoną w 2004 r. w Polsce jako jeden z obowiązków związanych z przystąpieniem naszego kraju do Unii Europejskiej. Obszary Natura 2000 powstają we wszystkich państwach członkowskich tworząc Europejską Sieć Ekologiczną obszarów ochrony Natura 2000. Głównym celem...
czytaj więcej