wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Gleba >>

Ochrona torfowisk w zrównoważonym rolnictwie

Ochrona torfowisk w zrównoważonym rolnictwie

Torfowiska są ważnym elementem krajobrazu rolniczego. Stanowią one naturalne zbiorniki wody, które pełnią wiele ważnych funkcji ekologicznych.

Funkcje ekologiczne torfowisk

 • Ochrona wód - torfowiska są naturalnymi filtrami wody. Pochłaniają zanieczyszczenia, takie jak azotany, fosforany, metale ciężkie i pestycydy. Dzięki temu oczyszczają wody powierzchniowe i podziemne.
 • Regulacja gospodarki wodnej - torfowiska gromadzą wodę, zapobiegając jej nadmiernym spływom. Dzięki temu chronią przed powodziami i suszami.
 • Wpływ na klimat - torfowiska magazynują znaczne ilości dwutlenku węgla. Dzięki temu przyczyniają się do łagodzenia zmian klimatu.
 • Rola w bioróżnorodności - torfowiska są siedliskiem wielu gatunków roślin i zwierząt. W Polsce występują tu m.in. rosiczki, żurawie, bociany i łosie.

Wpływ odwodnienia na torfowisko

Murszenie to proces biochemiczny polegający na przetwarzaniu materii organicznej, zachodzący w torfach i wywołany ich osuszaniem (naturalne lub melioracyjne). Proces zachodzi również w niektórych glebach semihydrogenicznych, w których występują wahania poziomu wód gruntowych.

W wyniku murszenia torf ulega rozkładowi, w wyniku którego powstaje mursz. Mursz jest materiałem organiczny, o ciemnobrązowej lub czarnej barwie, o luźnej, strukturalnej budowie. Jest bogaty w składniki pokarmowe, takie jak azot, fosfor i potas.

Proces murszenia zachodzi pod wpływem działania bakterii tlenowych, które rozkładają materię organiczną torfu. W wyniku tego procesu dochodzi do uwolnienia dwutlenku węgla i wody.

Czas trwania procesu murszenia zależy od kilku czynników, takich jak:

 • Stopień osuszenia torfu - im bardziej torf jest osuszany, tym szybciej zachodzi proces murszenia.
 • Jakość torfu - torf wysokiej jakości, o dużej zawartości materii organicznej, podlegają  szybciej procesowi murszenia niż torf niskiej jakości.
 • Warunki klimatyczne - w ciepłym klimacie proces murszenia zachodzi szybciej niż w klimacie chłodnym.

Murszenie to proces naturalny, który zachodzi na wielu torfowiskach. Jednak w wyniku działalności człowieka, proces ten może być przyspieszony. Dotyczy to zwłaszcza osuszania torfowisk w celu ich wykorzystania rolniczego lub leśnego.

Osuszone torfowiska są bardziej podatne na proces murszenia niż torfowiska naturalne. W wyniku tego procesu powstaje mursz, który może być wykorzystywany jako nawóz organiczny.

Murszenie torfowisk może mieć zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. Z jednej strony, mursz jest cennym nawozem organiczny, który poprawia żyzność gleby. Z drugiej strony, murszenie torfowisk może prowadzić do emisji gazów cieplarnianych, takich jak dwutlenek węgla i metan.

Ochrona torfowisk w krajobrazie rolniczym

W Polsce torfowiska zajmują około 6% powierzchni kraju. Niestety, w wyniku melioracji i innych działań człowieka, wiele z tych terenów zostało osuszonych. Osuszone torfowiska tracą swoje naturalne funkcje i stają się źródłem zanieczyszczeń.

Aby ochronić torfowiska w krajobrazie rolniczym, konieczne jest podjęcie działań mających na celu ich odtworzenie. Do takich działań należą:

 • Zaprzestanie osuszania torfowisk
 • Rekultywacja osuszonych torfowisk
 • Ochrona istniejących torfowisk

Odtworzenie torfowisk może przynieść wiele korzyści dla środowiska i gospodarki. Dzięki temu można:

 • Poprawić stan wód
 • Zapobiec powodziom i suszom
 • Wzbogacić bioróżnorodność
 • Zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych

Ochrona torfowisk w krajobrazie rolniczym jest ważna dla zapewnienia zrównoważonego rozwoju.

 

Bagna.pl to informacyjny serwis mokradłowy prowadzony przez Centrum Ochrony Mokradeł, który jest cennym źródłem informacji o mokradłach, przeznaczonym dla wszystkich osób zainteresowanych przyrodą i ochroną środowiska.

Broszura - Torfowiska w krajobrazie rolniczym: https://bagna.pl/zglebiaj-wiedze/torfowiska-w-krajobrazie-rolniczym

Źródło: https://bagna.pl/
Opracowanie: Paweł Urbanowicz