wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Azotany >>

Program azotanowy - terminy stosowania nawozów

Program azotanowy - terminy stosowania nawozów

Tab. 1. Terminy stosowania nawozów [źródło: https://www.gov.pl].

 

Zabronione jest stosowanie nawozów na gruntach rolnych w terminach innych niż wskazane w tabeli 1.

Natomiast jeżeli rolnik, który założył uprawy jesienią po późno zbieranych przedplonach, buraku cukrowym, kukurydzy lub późnych warzywach i zastosował nawozy w innym terminie niż określony w tabeli 1 ma obowiązek szczegółowo udokumentować termin zbioru, datę stosowania nawozu, zastosowane nawozy i ich dawkę oraz termin siewu jesiennej uprawy. Przedmiotowe dokumenty rolnik jest zobowiązany przechowywać przez okres 3 lat od dnia zakończenia nawożenia wykonanego na podstawie posiadanego planu nawożenia azotem albo obliczeń maksymalnych dawek azotu.

Terminy określone w tabeli 1 nie dotyczą podmiotów, które nie mogły dokonać zbiorów lub nawożenia z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe, w szczególności nadmierne uwilgotnienie gleby. Dla tych podmiotów termin graniczny stosowania nawozów to dzień 30 listopada.

Terminów określonych w tabeli 1 nie stosuje się do nawożenia upraw pod osłonami oraz upraw kontenerowych, stanowią one wyjątek nawozy na takich uprawach możemy stosować cały rok.

Zabrania się stosowania nawozów na glebach zamarzniętych, zalanych wodą, nasyconych wodą lub przykrytych śniegiem. Za glebę zamarzniętą nie uznaje się gleby, która rozmarza co najmniej powierzchniowo w ciągu dnia.

Nie można stosować płynnych nawozów naturalnych podczas wegetacji roślin przeznaczonych do bezpośredniego spożycia przez ludzi.

 

Ważne !!! Aktualizacja programu azotanowego, która nastąpiła 8 lutego 2023 r. wprowadziła możliwość stosowania nawozów wcześniej.

 

Stosowanie nawozów w okresie od 1-go do ostatniego dnia lutego, jest możliwe jeżeli średnia temperatura powietrza przekroczy:

  • 3°C w przypadku roślin zasianych jesienią, upraw trwałych, upraw wieloletnich i trwałych użytków zielonych,
  • 5°C w przypadku pozostałych upraw.

Jako przekroczenie progu danej temperatury należy wskazać termin, w którym przez 5 następujących kolejno po sobie dni (każdego dnia), średnia dobowa temperatura powietrza przekraczała 3°C lub termin, w którym przez pięć następujących kolejno po sobie dni, (każdego dnia) średnia dobowa temperatura powietrza przekraczała 5°C.

Wykaz powiatów, w których średnia dobowa temperatura powietrza przekroczyła 3°C, bądź 5°C, będzie publikowany codziennie, w okresie od 1 do ostatniego dnia lutego, na stronie internetowej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego w zakładce „Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia”.

 

Kryterium wcześniejszego terminu nawożenia, czyli wykaz średniej dobowej temperatury według powiatów dostępny jest na stronie:

https://agrometeo.imgw.pl/kryterium_wczesniejszego_terminu_nawozenia

 

Poniżej zostały zamieszczone załączniki do powyższej tabeli:

Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz