wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Azotany >>

Obowiązki rolników w ramach Programu działań

Obowiązki rolników w ramach Programu działań

Minister właściwy ds. gospodarki wodnej zobowiązany ustawą Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. opracował „Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”.

Program obowiązuje na terenie całego kraju i określa mi.in.:

  1. Warunki stosowania nawozów w pobliżu wód powierzchniowych

Nie wolno stosować nawozów zawierających azot na gruntach rolnych w pobliżu wód powierzchniowych, trzeba zachować odpowiednie odległości określone w tabeli 1. Jeżeli na gruntach rolnych występuje uprawa roślin, odległości określone w tabeli 1 mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby lub w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów na co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

  1. Warunki stosowania i przechowywania nawozów na terenach o dużym nachyleniu

Na terenach o dużym nachyleniu w kierunku wód powierzchniowych nawozy zawierające azot powinny być stosowane w odległościach określonych w tabeli 1, ale dodatkowo zwiększone o 5 m. Jeżeli na terenach o dużym nachyleniu występuje uprawa roślin, odległości mogą zostać zmniejszone o połowę w przypadku stosowania nawozów za pomocą urządzeń aplikujących je bezpośrednio do gleby lub w przypadku podzielenia pełnej dawki nawozów na co najmniej na 3 równe dawki, przy czym odstęp między zastosowaniem tych dawek nawozu nie może być krótszy niż 14 dni.

W pozostałej części terenu o dużym nachyleniu należy:

  • rozdzielić dawki nawozów azotowych mineralnych, tak aby poszczególne dawki niemprzekraczały 100 kg N/ha;
  • stosując nawozy na gruntach ornych, dokonać ich bezpośredniej aplikacji do gleby lub przyorywać/wymieszać z glebą, a w okresie wegetacyjnym roślin uprawnych – stosować je przy największym zapotrzebowaniu roślin na azot. Przyorania lub wymieszania z glebą dokonuje się w ciągu 4 godzin od zastosowania nawozu naturalnego, jednak nie później niż następnego dnia po jego zastosowaniu;
  • uprawiać działkę rolną w kierunku poprzecznym do nachylenia stoku, stosując odkładanie skiby w górę stoku, o ile pozwala na to wielkość i usytuowanie tej działki rolnej lub przy zastosowaniu konserwujących systemów uprawy zapobiegających wymywaniu, takich jak uprawa uproszczona, uprawa uproszczona pasowa lub uprawa zerowa, z tym że nie dotyczy to działki rolnej mniejszej niż 1 ha, na której stosuje się uproszczony system uprawy.
Źródło: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
Opracowanie: Izabella Kłodowska