wmodr.pl

WMODR >> Informacje branżowe >> Ochrona środowiska i klimatu >> Azotany >>

Zasady przechowywania odchodów zwierzęcych według wymogów tzw. Programu azotanowego

Zasady przechowywania odchodów zwierzęcych według wymogów tzw. Programu azotanowego

Gospodarstwa rolne przyjmujące nawozy naturalne na podstawie umowy muszą posiadać odpowiednie  miejsca  lub  zbiorniki  do  ich  przechowywania w bezpieczny dla środowiska sposób, zapobiegający przedostawaniu się odcieków do wód i gruntu.

Przepisy nie określają materiałów, z jakich powinny być wykonane płyty obornikowe. Do ich budowy mogą być wykorzystane poza tradycyjnymi materiałami, jak na przykład beton, inne materiały,  np.  odpowiednie  tworzywa  sztuczne.  Muszą  one  jednak  zabezpieczać  przed przedostawaniem się odcieków ze obornika do gruntu i wód, czyli powinny być nieprzepuszczalne.

Pojemność zbiorników na nawozy naturalne płynne powinna umożliwiać ich przechowanie przez  okres  6  miesięcy.  Powierzchnia  miejsc  do  przechowywania  nawozów  naturalnych stałych  powinna  umożliwiać  ich  przechowanie  przez  okres  5  miesięcy.

Możliwe  jest  czasowe,  jednak  nie  dłużej  niż  przez  okres  6  miesięcy  od  dnia  utworzenia pryzmy, przechowywanie obornika bezpośrednio na gruntach rolnych, przy czym:

  • pryzmy  lokalizuje  się  poza  zagłębieniami  terenu,  na  możliwie  płaskim  terenie, o  dopuszczalnym  spadku  do  3%,  w  miejscu  niepiaszczystym  i  niepodmokłym, w  odległości  większej  niż  25  m  od  linii  brzegu  wód  powierzchniowych,  pasa morskiego  i  ujęć  wód,  jeżeli  nie  ustanowiono   strefy   ochronnej   na   podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
  • lokalizację  pryzmy  oraz  datę  złożenia  obornika  w  danym  roku  na  danej  działce zaznacza się na mapie lub szkicu działki, które przechowuje się przez okres 3 lat od dnia zakończenia przechowywania obornika,
  • obornik na pryzmie można przechowywać w tym samym miejscu po upływie 3 lat od dnia zakończenia uprzedniego przechowywania obornika.

Podmioty prowadzące produkcję rolną oraz podmioty prowadzące działalność w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane odchody zwierzęce lub stosowane nawozy, zobowiązane są do dostosowania powierzchni i pojemności posiadanych miejsc do przechowywania n. naturalnych do wymogów Programu działań w terminie:

  • podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, powinny dostosować urządzenia do 31.12.2024 r.
Opracowanie: Izabella Kłodowska