wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Od lipca nowe zasady rozliczania prosumentów

Data utworzenia: 10-06-2024

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przygotowało projekt nowelizacji ustawy o OZE, w którym znalazły się zmienione przepisy mające poprawić opłacalność inwestycji w przydomowe instalacje fotowoltaiczne.

Przypomnijmy, że znacząca zmiana w zakresie sposobu rozliczania prosumentów wytwarzających energię elektryczną w mikroinstalacjach miała miejsce 1 kwietnia 2022 roku. Od tego czasu prosumenci, którzy zgłosili przyłączenie mikroinstalacji po 31 marca 2022 roku objęci zostali nowym systemem rozliczeń tj. net-billing, który jest całkowicie inny niż wcześniej stosowany system opustów – net-metering. Właściciele instalacji zgłoszonych wcześniej niż 31 marca 2022 r. nadal mogli rozliczać się systemem opustów.

Rozliczenie w systemie net-billing w formie jaką obecnie znamy potrwa jeszcze do 30 czerwca 2024 r. Do tego czasu prosumenci będą rozliczani w net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Od 1 lipca 2024 r. system rozliczeń energii wprowadzanej przez prosumentów do sieci będzie co do zasady oparty na rozliczeniu wartości nadwyżek energii wyprodukowanej przez prosumentów z zastosowaniem taryf dynamicznych tj. wg cen godzinowych. W takim przypadku za energię pobraną z sieci prosument będzie płacić zgodnie z taryfą sprzedawcy i dystrybutora.

Jak czytamy w uzasadnieniu projektu nowelizacji ustawy "Zmiana będzie polegać na utrzymaniu po dniu 1 lipca 2024 r. możliwości rozliczania się w systemie net-billing w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej. Prosumenci będą jednak mogli, składając oświadczenie sprzedawcy, zmienić sposób rozliczeń na rozliczenie w oparciu o rynkową cenę energii elektrycznej obowiązującą w okresach rozliczenia niezbilansowania. Zachętą do zmiany systemu rozliczenia będzie możliwość zwiększenia wartości zwrotu niewykorzystanych przez prosumenta środków za wprowadzoną do sieci energię elektryczną w okresie kolejnych 12 miesięcy (tzw. nadpłaty) do 30 proc." Właściciele mikroinstalacji pv stoją zatem przed wyborem czy po 1 lipca br. chcą być rozliczani w net-billingu w oparciu o rynkową miesięczną cenę energii elektrycznej bądź w oparciu o cenę godzinową.

Projekt ustawy uwzględnia także sytuację prosumentów, którzy zdecydują się o stosowaniu dotychczasowego sposobu rozliczeń net-billing. Dla nich wysokość zwrotu nadpłaty się nie zmieni. Nadal będzie to 20% wartości energii elektrycznej, którą wprowadzi on do sieci w danym miesiącu kalendarzowym.

Ponadto w dokumencie zaznaczono, jak zmieni się rozliczanie prosumentów, którzy dotychczas korzystali z net-meteringu. W ich przypadku nowe przepisy zakładają, że kiedy dokonają oni zmian w systemie rozliczania energii, to do ich konta zostanie doliczona wartość energii elektrycznej wytworzonej i niezużytej w okresie, kiedy korzystał z net-meteringu. Do ustalenia jej wartości posłuży średnia miesięczna cena rynkowa z miesiąca poprzedzającego przejście na nowy system rozliczeń.

Zmiany w systemie rozliczeń net-billing mają na celu "zwiększenie korzyści wynikających z produkcji energii elektrycznej przez prosumenta energii odnawialnej, prosumenta zbiorowego energii odnawialnej lub prosumenta wirtualnego energii odnawialnej" - można przeczytać w ocenie skutków regulacji projektu.

Jakich jeszcze zmian można spodziewać się w przepisach?

Projektowane zmiany zakładają też przyspieszenie, nawet o 70%, procedur administracyjnych związanych z instalacjami OZE, głównie instalacji fotowoltaicznych, jak również magazynów energii, pomp ciepła, urządzeń i instalacji niezbędnych do przyłączenia do sieci danej instalacji OZE oraz remontu, odbudowy, przebudowy, nadbudowy lub rozbudowy instalacji OZE.

Nowe przepisy zakładają również przesunięcie terminu wejścia w życie przepisów dotyczących instytucji prosumenta wirtualnego OZE, czyli odbiorcy końcowego produkującego na potrzeby własne energię w instalacji OZE przyłączonej do sieci dystrybucyjnej w innym miejscu, niż to gdzie dostarczana jest energia elektryczna do tego odbiorcy. Zacznie on obowiązywać od 2 lipca 2025 roku.

Wprowadzane zmiany mają służyć poprawie rentowności inwestycji OZE oraz ułatwieniu realizacji projektów energetycznych, co jest uznawane za działania w nadrzędnym interesie publicznym.

Opracowanie: Urszula Anculewicz