wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Podsumowanie seminarium „Smart Villages - wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”

Data utworzenia: 07-06-2024 ; Data wydarzenia: 04-06-2024

Podsumowanie seminarium „Smart Villages - wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”

4 czerwca 2024 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Olecku zorganizował stacjonarne seminarium pt.: „Smart Villages - wyzwaniem dla poprawy jakości życia na obszarach wiejskich”. W spotkaniu uczestniczyli liderzy społeczności wiejskiej, sołtysi, przedstawiciele kół gospodyń wiejskich, organizacji pozarządowych działających na obszarach wiejskich, mieszkańcy obszarów wiejskich, przedstawiciele Lokalnych Grup Działania woj. warmińsko-mazurskiego, doradcy – 77 osób.

Przedmiotem seminarium było przekazanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie rozwoju koncepcji Smart villages na obszarach wiejskich. Zamysł stworzenia inteligentnej wsi opiera się przede wszystkim na ludziach. Smart Villages to głównie zmiana mentalna połączona z edukacją.

Wdrażanie koncepcji Smart Villages wychodzi naprzeciw potrzebom, uwarunkowaniom i cechom obszarów wiejskich woj. warmińsko-mazurskiego. Inicjatywa ma na celu wsparcie społeczności i rozwój obszarów wiejskich, a także wzmacnianie tradycyjnych i utworzenie nowych sieci powiązań za pomocą nowoczesnych środków komunikacji, a przede wszystkim podniesienie świadomości społecznej związanej z rozwojem obszarów wiejskich.

W trakcie seminarium swoją wiedzą i doświadczeniem w zakresie inteligentnych wsi podzieli się z uczestnikami wybitni znawcy tego tematu.

Pan Tomasz Piłat, Wiceprezes Lokalnych Grup Działania Warmii i Mazur, Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD „Warmia Południowa” zapoznał uczestników z Projektem  More than a Village - Więcej niż wieś: Przemiana w inteligentną wieś, model dla bardziej konkurencyjnych i atrakcyjnych wsi w Europie Środkowej”  w ramach programu Interreg Europa Środkowa 2021-2027, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Celem projektu jest opracowanie i przetestowanie różnych modeli inteligentnej wioski, które stworzą korzystne warunki dla lokalnych przedsiębiorstw, przyczyniając się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności obszarów wiejskich w regionie Europy Środkowej. Efektem projektu będzie zwiększenie potencjału regionów wiejskich poprzez wykorzystanie ich lokalnych atutów do rozszerzenia istniejących lub rozwoju nowych działalności gospodarczych z wykorzystaniem nowych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Następnie Pan dr hab. Andrzej Kucner z Wydziału Nauk Ekonomicznych UWM w Olsztynie wystąpił z tematem „Integracja społeczności i wspieranie lokalnego potencjału - dobre praktyki i doświadczenia w tworzeniu strategii smart village z obszaru Kanału Elbląskiego”. W ramach wyżej wspomnianego projektu grantowego powstało 15 Koncepcji Smart Village Krainy Kanału Elbląskiego dla 43 wsi ze 103 partnerami.

Z uwagi na to, iż będzie szansa pozyskania środków finansowych poprzez Lokalną Grupę Działania „Lider w EGO” na przygotowanie koncepcji inteligentnych wsi, Pan Jarosław Franczuk, Prezes Stowarzyszenia przedstawił możliwości wsparcia w tym zakresie w ramach pomocy Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 Rozwój Lokalny kierowany przez Społeczność.

Przekazana w trakcie seminarium wiedza miała na celu pokazać, że warto zakładać inteligentne wsie, żyć w nich oraz samemu być smart. Kluczowym argumentem zaś może być podniesienie norm życia obecnych i przyszłych pokoleń. Jednocześnie była to doskonała okazja do zapoznania potencjalnych beneficjentów z tematem i procedurami w zakresie składania wniosków oraz bezpośrednia okazja do wymiany doświadczeń, konsultacji i zapytań w zakresie inteligentnych wsi. 

Wykładowcom i uczestnikom seminarium bardzo dziękujemy za przyjęcie naszego zaproszenia i aktywny udział.

 

Opracowanie: Jadwiga Weisbrod