wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Susza – znowu problem z wodą…

Data utworzenia: 05-06-2024

Susza – znowu problem z wodą…

Susza jest jednym z najbardziej ekstremalnych zjawisk, które oddziałująna społeczeństwo, środowisko i gospodarkę. Szacunkowo podaje się, że woda wykorzystywana na cele rolnicze wynosi aż 69 % światowego zużycia. Biorąc pod uwagę, że zapotrzebowanie na wodę w produkcji roślinnej jest silnie zróżnicowanie pod względem geograficznym wyróżniamy 4 rodzaje susz:

 • Susza atmosferyczna – charakteryzuje się deficytem opadów,
 • Susza rolnicza – cechuje się niedostateczną wilgotnością gleby, co powoduje niedostatek wodny dla roślin,
 • Susza hydrologiczna – wyróżnia się długotrwałym obniżeniem ilości wody
  w rzekach i jeziorach,
 • Susza hydrogeologiczna – określa się długotrwałym obniżeniem zasobów wód podziemnych.

Przyczyny suszy:

 • Brak opadów atmosferycznych spowodowane upalnym i suchym okresem letnim,
 • Bezśnieżne i stosunkowo ciepłe zimy,
 • Szybki spływ powierzchniowy do rzek i jezior,
 • Regulacje – „prostowanie” koryt rzek i strumieni,
 • Nieodpowiednie gospodarowanie dostępnymi zasobami wodnymi,
 • Działalność ludzka poprzez przemysł wydobywczy, nadmierna eksploatację zasobów wodnych, wylesianie i osuszanie terenów podmokłych.

Negatywne skutki suszy w rolnictwie:

 • Ograniczenie wzrostu i rozwoju roślin uprawnych oraz dostępu do składników pokarmowych pobieranych przez system korzeniowy rośliny,
 • Spadek i pogorszenie jakości plonów roślin uprawnych (zmiana składu gatunkowego roślin uprawnych i agrofitocenozy) oraz zmiana struktury zasiewów,
 • Rozwój chorób i szkodników roślin w ekosystemach rolnych oraz zagrożenie bioróżnorodności życia biologicznego w glebie,
 • Niekorzystany przebiegi procesów fizjologicznych, które powodują obniżenie jakości plonów,
 • Napływ gatunków inwazyjnych i agrofagów poprzez wzrost warunków termicznych
  i wilgotnościowych,
 • Utrudnienia w wykonywaniu zabiegów agrotechnicznych,
 • Wzrost cen produktów rolnych (warzywa, owoce, produkty mączne),
 • Pogorszenie się jakości wód w rzekach i jeziorach,
 • Brak zapasów wody w glebie prowadzi do procesu erozji wietrznej (degradacja
  i wysuszenie gleb),
 • Zmniejszenie się bioróżnorodności organizmów żywych w glebie,
 • Pojawienie się pożarów, które niszczą szatę roślinną oraz miejsce bytowania dla zwierząt.

Zapobieganie skutkom suszy:

 • Ograniczenie wysychania gleb – zapobiec można poprzez wapnowanie gleby lub zastosowanie materii organicznej (wymieszanie jej z glebą), inaczej użyźnianie gleby,
 • Zredukowanie nadmiernego zużycia wody – zastosowanie technik precyzyjnego nawadniania, które umożliwi dokładne dostarczanie wody dla roślin w zależności od ich potrzeb, przy okazji zminimalizuje straty wody na skutek parowania lub zbieranie deszczówki i jej wykorzystanie do nawodniania,
 • Wykorzystanie roślin uprawnych odporniejszych na susze – rośliny odporne na suszę to: żyto ozime, rzepak ozimy, sorgo, buraki, marchew,
 • Magazynowanie wody poprzez budowę lub odnowienie zbiorników retencyjnych, oczek śródpolnych do celów nawadniających uprawy,
 • Odnowienie sieci melioracyjnych – woda rozprowadzana po danym terenie poprawi jakości gleby, utrzyma poziom wilgotności oraz poprawi wydajność produkcji rolniczej,
 • Zastosowanie pasów ochronnych drzew i krzewów wokół pół uprawnych – głównym celem jest ochrona gleby przed erozją wietrzną i wodną, osłabienie siły wiatru i przede wszystkim poprawa stosunków wodnych. Gatunki drzew odpornych na suszę to: świerk pospolity, sosna zwyczajna, klon pospolity, dąb czerwony, lipa drobnolistna, klon jawor, robinia akacjowa, jarząb pospolity, brzoza brodawkowata.

Dodatkowo, należy zaznaczyć, że wnikliwe i szczegółowe działania zapobiegające skutkom suszy zostały opisane w „Planie przeciwdziałania skutkom suszy” (PPSS) utworzonym przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie. Plan te został uznany w drodze rozporządzenia ministra właściwego do spraw gospodarki wodnej we wrześniu 2021 r. – Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 lipca 2021 r. w sprawie przyjęcia Planu przeciwdziałania skutkom suszy (Dz. U. 2021r., poz. 1615) – rozporządzenie znajduje się tutaj

Plan Przeciwdziałania Skutkom Suszy obejmuje:

 • Katalog działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom suszy,
 • Analizę możliwości powiększenia zasobów wodnych,
 • Pomysły dotyczące zasobów wodnych w zakresie retencji,
 • Propozycję na budowę lub przebudowę urządzeń wodnych.

Aby zapobiegać skutkom suszy należy podjąć działania, które mają przede wszystkim na celu zapewnienie wystarczającej ilości wody podczas wystąpienia suszy. Jednym
z kluczowych rozwiązań są działania z zakresu dużej i małej retencji. Odtwarzanie terenów podmokłych, stawów czy oczek wodnych mają na celu wspieranie bilansu wodnego, a także poprawę wód gruntowych. Ważnym aspektem jest również budowanie błękitno-zielonej infrastruktury w miastach.

Zatem retencja jest jako „antidotum” na suszę jak i również na jej przeciwieństwo - powódź.

 

Źródło:

https://cwid.uw.edu.pl

https://www.gov.pl

https://www.umcs.pl

https://sozosfera.pl

Opracowanie: Aleksandra Pschuk