wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r.

Data utworzenia: 23-05-2024

Rozwój małych gospodarstw - nabór wniosków od 25 lipca do 22 sierpnia 2024 r.

Rozwój małych gospodarstw to interwencja wspierająca gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys. euro, które w wyniku realizacji operacji osiągną wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych. Tegoroczny nabór wniosków odbędzie się w dniach od 25 lipca do 22 sierpnia.

W ramach tej interwencji mogą być wspierane wyłącznie takie operacje, które będą przyczyniały się do zwiększenia orientacji rynkowej gospodarstwa rolnego. Wnioskodawca przedkłada biznesplan dotyczący rozwoju swojego gospodarstwa, w którym przedstawia koncepcję zmian w gospodarstwie służących zwiększeniu orientacji rynkowej gospodarstwa, w tym zmiany w zakresie wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/produkcji rolnej. Pomoc przyznaje się tylko raz w okresie realizacji Planu na osobę i na gospodarstwo.

Płatność ryczałtowa wypłacana jest wnioskodawcy w dwóch ratach:

  • 120 tys. zł – gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną
  • 100 tys. zł – pozostałe.

Intensywność pomocy – do 85 % kosztów operacji (wymagany wkład własny!).

Główne zobowiązania beneficjenta:

  • realizacja założeń biznesplanu;
  • osiągnięcie w wyniku realizacji biznesplanu wzrostu wartości sprzedaży produktów z gospodarstwa/ produkcji rolnej co najmniej o 30% (w stosunku do wartości bazowej), przy czym nie mniej niż do poziomu odpowiadającego równowartości minimalnego wynagrodzenia w rok, w którym złożono wniosek o przyznanie pomocy oraz utrzymania osiągniętego poziomu przychodu co najmniej do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy;
  • utrzymanie zrealizowanej operacji;
  • prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie (w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności);
  • prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie oraz działalności w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw (RHD, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) w przypadku uzyskania pomocy na ten zakres działalności;
  • prowadzenie w gospodarstwie co najmniej ewidencji przychodów i rozchodów do dnia upływu co najmniej 3 lat od dnia wypłaty drugiej raty pomocy.  

Aktualny regulamin naboru można znaleźć TUTAJ.

Rolnicy zainteresowani naborem będą mogli skorzystać z pomocy doradców WMODR przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o dofinansowanie.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka