wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w 2024 roku

Data utworzenia: 22-05-2024

Rusza nabór wniosków o dofinansowanie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych w 2024 roku

Od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku rolnicy mogą składać wnioski o dofinansowanie zalesień, tworzenia zadrzewień śródpolnych, zakładania systemów rolno-leśnych oraz zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą uzyskać rolnicy, którzy są właścicielami lub współwłaścicielami gruntów, na których planowane są inwestycje leśne lub zadrzewieniowe. W przypadku zwiększania bioróżnorodności lasów prywatnych dofinansowanie może być również przyznane na grunty wchodzące w skład wspólnoty gruntowej.

Na co można uzyskać dofinansowanie?

Dofinansowanie można uzyskać na:

  • Zalesianie gruntów rolnych: wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem.

 Interwencja dedykowana jest do gruntów rolnych charakteryzujących się niską przydatnością dla rolnictwa, stanowiących potencjalny obszar dla zakładania upraw leśnych, jak również kształtowania struktury krajobrazu obszarów wiejskich. Obszary zalesione przyczyniają się bezpośrednio do sekwestracji dwutlenku węgla oraz mają korzystny wpływ na gleby i warunki wodne poprzez m.in. zapobieganie erozji i zwiększenie retencji na obszarach wiejskich. Pełnią również ważne funkcje w zakresie ochrony bioróżnorodności i wzbogacania krajobrazu. Interwencja przyczyni się do realizacji ogólnokrajowego celu ujętego w Krajowym Programie Zwiększania Lesistości, polegającego na zwiększeniu lesistości Polski do 33% w roku 2050.

  • Tworzenie zadrzewień śródpolnych: utworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem.

Wnioskujący o to dofinansowanie muszą zobowiązać się do wykonania zadrzewienia tworzącego zwarty obszar o powierzchni od 10 do 50 arów powiązany gospodarczo lub przyrodniczo. W jednym roku mogą otrzymać wsparcie do 40 ha.

Jeśli chodzi o działkę przeznaczoną pod zadrzewienie, musi ona mieć szerokość co najmniej 4 m, ale nie więcej niż 20 m. Rolnicy, którzy zdecydują się na zrealizowanie takiej inwestycji, będą mogli po jej wykonaniu przez pięć lat ubiegać się o premię z tytułu zadrzewień.

  • Zakładanie systemów rolno-leśnych: założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem.

Systemy rolno-leśne przyczyniają się do redukcji emisji gazów cieplarnianych oraz zwiększania zawartości materii organicznej w glebie. Drzewa i krzewy tworzą barierę chroniącą rośliny uprawne przed wiatrem, wpływają na poprawę zasobów wodnych oraz ochronę wód powierzchniowych, zapobiegają erozji.

Mają pozytywny wpływ na różnorodność biologiczną, gdyż biocenotyczne i miododajne gatunki drzew lub krzewów są naturalnym środowiskiem występowania owadów zapylających, w szczególności pszczół.

Systemy rolno-leśne, w których drzewa i krzewy stanowią część pastwiska dają zwierzętom schronienie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi. Dzięki temu podnoszą dobrostan zwierząt, co przekłada się na poprawę ich produktywności i stanu zdrowia.

 

  • Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych: realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczeniem w lasach prywatnych.

Pomoc w ramach interwencji przyznawana jest na wprowadzanie podsadzeń w istniejących lasach, przy uwzględnieniu lokalnych warunków siedliskowych, środowiskowych i klimatycznych danego obszaru. Pozwoli to na zwiększenie sekwestracji CO2, przyczyniając się tym samym do łagodzenia zmian klimatu oraz wzbogacenia ekosystemów.

 Interwencja obejmuje nasadzenia zwiększające różnorodność biologiczną w lasach prywatnych poprzez dywersyfikację struktury leśnej oraz składu gatunkowego drzewostanów (wprowadzanie II piętra, podszytu, dolesianie luk, odnowienie drzewostanu uszkodzonego, zakładanie remiz leśnych i stref ekotonowych). Wsparcie przyznawane jest również na inwestycje zwiększające odporność lasów prywatnych, poprzez wykonanie cięć pielęgnacyjnych.

Ile można uzyskać dofinansowania?

Dofinansowanie można uzyskać do 40 ha gruntów w ramach wszystkich interwencji łącznie w jednym roku. Wysokość dofinansowania jest uzależniona od rodzaju inwestycji i gatunków drzew lub krzewów.

Jak złożyć wniosek?

Wnioski o dofinansowanie należy składać wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, dostępnej na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system

Więcej informacji:

Szczegółowe informacje na temat dofinansowania inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można uzyskać na stronie internetowej ARiMR: https://www.gov.pl/web/arimr/wsparcie-na-inwestycje-lesne-lub-zadrzewieniowe--nabor-startuje-1-czerwca

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz