wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024

Data utworzenia: 21-05-2024

Premie dla młodych rolników – nabór wniosków od 19 czerwca do 19 sierpnia 2024

Program Młody Rolnik realizowany jest w ramach Wspólnej Polityki Rolnej i ma na celu ułatwienie rozpoczęcia działalności rolniczej dla osób do 40 roku życia. Tegoroczny nabór wniosków odbędzie się w dniach od 19 czerwca do 19 sierpnia.

Premia dla Młodego Rolnika stanowi jednorazowe dofinansowanie, które jest przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z zakupem ziemi, budową lub modernizacją budynków inwentarskich, zakupem maszyn rolniczych oraz na inne potrzeby związane z rozwojem gospodarstwa rolnego. Program ten ma na celu przede wszystkim zachęcenie młodych ludzi do pozostania na wsi i prowadzenia działalności rolniczej, co może przyczynić się do rozwoju obszarów wiejskich i poprawy sytuacji ekonomicznej na wsi. Ponadto, premia ta pomaga zwiększyć konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynkach międzynarodowych poprzez wspieranie rozwoju nowoczesnych gospodarstw rolnych.

Pomoc jest wypłacana beneficjentowi w dwóch ratach:

 • pierwsza rata wynosi 70% kwoty przyznanej pomocy, tj. 140 tys. zł,
 • druga rata wynosi 30% kwoty pomocy, tj. 60 tys. zł.

Na co można wydatkować kwotę dofinansowania?

Wsparcie powinno być przeznaczone na prowadzenie gospodarstwa lub przygotowanie do sprzedaży wytwarzanych w nim produktów rolnych. Minimum 70 proc. otrzymanej kwoty należy zainwestować w środki trwałe. Wsparcie finansowe można wykorzystać na zakup m.in.: gruntów rolnych; nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia – w tym sprzętu komputerowego – niezbędnych do wytwarzania produktów rolnych lub do przygotowania ich do sprzedaży; zwierząt gospodarskich. Można je także wydać na budowę czy modernizację budynków gospodarczych. Pozostałe 30 proc. kwoty premii można przeznaczyć na przykład na zakup środków do produkcji rolnej, m.in. paszy dla zwierząt; środków ochrony roślin; paliwa rolniczego; nawozów.

Kto może ubiegać się o dofinansowanie?

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać osoby fizyczne, które:

 • w dniu złożenia wniosku ma ukończone 18 lat i ma nie więcej niż 40 lat (nieukończone 41 lat);
 • rozpoczęły prowadzenie działalności rolniczej nie wcześniej niż w okresie 24 miesięcy przed dniem złożenia wniosku albo nie rozpoczęły jeszcze prowadzenia działalności rolniczej;
 • posiadają numer identyfikacyjny nadany w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
 • posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe lub umiejętności przydatne do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący albo zobowiążą się do ich uzupełnienia, z wyłączeniem stażu pracy, w okresie 3 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy i rozpoczną uzupełnianie kwalifikacji (wykształcenia) najpóźniej w terminie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy;
 • złożyły biznesplan oraz zobowiążą się do zrealizowania tego biznesplanu w terminie nie dłuższym niż 3 pełne lata kalendarzowe następujące po roku wyjściowym niezależenie od daty zawarcia umowy.

Najważniejsze zobowiązania

W okresie 5 lat licząc od wypłaty I raty beneficjent jest zobowiązany do:

 • prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący,
 • utrzymania co najmniej minimalnego wzrostu wielkości ekonomicznej gospodarstwa,
 • utrzymania co najmniej 60% wzrostu udziału przychodów z działalności rolniczej we wszystkich przychodach,
 • utrzymania nabytych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,
 • prowadzenia rachunkowości rolniczej w ramach Polskiego FADN lub przy pomocy narzędzia do oceny ekonomicznej gospodarstwa, dostępnego na stronie internetowej ARiMR,
 • prowadzenia produkcji zwierzęcej (na poziomie co najmniej 50% docelowej wielkości ekonomicznej gospodarstwa) i uczestniczenia w systemach jakości (w przypadku rolnictwa ekologicznego co najmniej 50 % docelowej powierzchni UR gospodarstwa jest objęta tym systemem) jeżeli za te kryteria uzyskał punkty;
 • uzupełnienia kwalifikacji zawodowych (wykształcenia) w przypadku beneficjenta, któremu trzyletni termin na uzupełnienie wykształcenia, liczony od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy, upływa po zakończeniu rozpatrywania WOP II.

Rolnicy zainteresowani naborem będą mogli skorzystać z pomocy doradców WMODR przy wypełnianiu dokumentacji niezbędnej w procesie ubiegania się o premię.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka