wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

XVII edycja ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2024 r.

Data utworzenia: 14-05-2024 ; Data wydarzenia: 21-06-2024

XVII edycja ogólnopolskiego Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne w 2024 r.

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ogłaszają nabór zgłoszeń do XVII edycji ogólnopolskiego „Konkursu na najlepsze gospodarstwo ekologiczne”.

W konkursie może brać udział każdy rolnik, który spełnia poniższe warunki:

  • został mu nadany numer indentyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i podsiada aktualny certyfikat wydany przez upoważniona jednostkę certyfikującą;
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie;
  • nie był laureatem I nagrody warmińsko-mazurskiego etapu konkursu w latach 2021-2023.
  • konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych;
  • w konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną - Załącznik nr 1

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie.

Zgłoszenia należy wysyłać do 21 czerwca 2024 r.

na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs na najlepsze gospodarstwo ekologiczne 2024” lub pocztą elektroniczną na adres: m.razminas@w-modr.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela – Małgorzata Razminas, tel. 695 990 243

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/aktualnosci-instytucje/4766-konkurs-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne-2024
Opracowanie: Małgorzata Razminas