wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Przedstawiamy sylwetki przedstawicieli świata nauki prowadzących warsztaty

Data utworzenia: 07-05-2024 ; Data wydarzenia: 08-06-2024

Już niedługo (od 8 czerwca br.) grupa rolników z terenu naszego województwa będzie uczestniczyć w cyklu warsztatów pn. „Letnia Akademia Uprawowca”. Uczestnicy Akademii poznają najnowsze trendy, techniki i strategie, aby unowocześnić swoje uprawy, a także osiągnąć większe plony i zyski. W niniejszym artykule pragniemy przybliżyć sylwetki przedstawicieli świata nauki i branży rolniczej, którzy podczas weekendowych spotkań podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

 

dr hab. Marta Damszel, prof. UWM

 

Jest absolwentką studiów magisterskich Wydziału Biologii UWM w Olsztynie. Doktorat realizowała na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa w dyscyplinie agronomia, specjalność ochrona roślin. Habilitację prowadziła na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa, w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Obecnie prof. Damszel jest zatrudniona na stanowisku profesora uczelni w UWM w Olsztynie na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa w Katedrze Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej. Jej aktywność naukowo-badawcza ukierunkowana jest na diagnostykę klasyczną i molekularną chorób roślin rolniczych przede wszystkim zbóż i rzepaku. Jest także wykonawcą projektów badawczych w zakresie rolnictwa i leśnictwa. Prof. Damszel jest także praktykiem w diagnostyce polowej chorób zbóż i rzepaku, w 2022 r. nagrodzoną Odznaką Honorową „Zasłużony dla Rolnictwa”.

mgr inż. Małgorzata Gazda

 

Jest absolwentką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. Od ponad dwudziestu lat pracuje w Stacji Doświadczalnej Oceny Odmian we Wrócikowie. Jest kierownikiem działu badawczo-doświadczalnego. Zajmuje się oceną odmian roślin uprawnych pod względem ich wartości gospodarczej, tych już zarejestrowanych będących w powszechnym obrocie, jak również będących jeszcze przed wpisaniem do krajowego rejestru. Od wielu lat jest członkiem Wojewódzkiego Zespołu Porejestrowego Doświadczalnictwa Odmianowego (PDO) w naszym województwie. Zadaniem Zespołu, jest m.in.:  tworzenie Listy Odmian Zalecanych (LOZ) dla naszego województwa. Jest współautorem corocznych opracowań wyników plonowania odmian badanych w ramach systemu PDO w naszym województwie.

dr hab. inż. Mariola Grzybowska-Brzezińska, prof. UWM

 

Jest absolwentką Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (specjalność marketing i zarządzanie), doktor nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu, doktor habilitowany w dziedzinie nauk ekonomicznych w dyscyplinie towaroznawstwo. W swojej pracy naukowej zajmuje się problematyką zachowań konsumenta, a także różnymi aspektami funkcjonowania rynku żywnościowego oraz ekonomiki produkcji w sektorze agrobiznesu. Znaczna część dorobku powstała w oparciu o wyniki badań odnoszących się do problematyki organizacji rynku żywności ekologicznej oraz uwarunkowań tworzenia konkurencyjności sektora produkcji rolnej i przetwórstwa rolno-żywnościowego. Podejmuje również problem współpracy oraz optymalizacji w zakresie roślinnej i zwierzęcej produkcji rolnej, przetwórstwa czy sprzedaży, jako szansy rozwoju sektora rolno-żywnościowego. W swoich publikacjach podkreśla znaczenie wdrażania innowacyjnych rozwiązań w budowaniu konkurencyjności gospodarstw rolnych. Chętnie współpracuje z przedsiębiorcami, angażuje się w scalanie światów nauki i biznesu, wierzy w użyteczną stronę nauki.

prof. dr hab. Bożena Kordan


Prof. dr hab. Bożena Kordan jest kierowniczką Katedry Entomologii, Fitopatologii i Diagnostyki Molekularnej wchodzącej w struktury Wydziału Rolnictwa i Leśnictwa UWM w Olsztynie. Kieruje również studiami podyplomowymi „Integrowana produkcja i ochrona roślin” oraz „Integrowana produkcja roślinna”. Głównymi kierunkami działalności badawczej prof. Kordan są: szkodliwa entomofauna wybranych gatunków roślin uprawnych, jej znaczenie gospodarcze oraz czynniki ograniczające liczebność, czynniki warunkujące odporność produktów przechowywanych na porażenie przez szkodniki magazynowe, proekologiczne możliwości ograniczania liczebności wybranych gatunków owadów oraz biochemiczne i behawioralne aspekty oddziaływań mszyc i roślin żywicielskich. Prof. Bożena Kordan przeprowadziła wiele szkoleń i wykładów z zakresu szkodników roślin uprawnych. Jest doskonałym diagnostykiem polowym. Od wielu lat współpracuje z Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego, uczestnicząc w konferencjach i Warmińsko-Mazurskich Dniach Pola jako wykładowca lub ekspert polowy.

prof. dr hab. inż. Jan Miciński

 

Od 37 lat pracuje na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Problematyka badań naukowych Profesora dotyczy: wpływu czynników genetycznych i środowiskowych na doskonalenie bydła, efektywność produkcji mleka, ocenę zdolności opasowej, wartości rzeźnej oraz jakości mięsa pozyskiwanego od czystych ras bydła mięsnego oraz mieszańców w warunkach zróżnicowanego żywienia; uwarunkowania przebiegu cyklu wzrostu i rozwoju potomstwa, ocena osobnicza oraz przydatność rozpłodowa buhajów, tryków i kozłów; właściwości prozdrowotne mleka i mięsa pochodzącego od bydła, owiec i kóz użytkowanych w zróżnicowanym środowisku. Uczestniczył w wielu projektach badawczo-naukowych. Profesor Jan Miciński jest wykładowcą na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie oraz prowadzi współpracę dydaktyczną z MANS w Łomży; ZSCKR w Dobrocinie; WMODR w Olsztynie; Uniwersytetem Rolniczym „KAZNARU” w Almaty (Kazachstan); jako visiting profesor z Regionalnym Uniwersytetem im. Baitursynova w Kostanay (Kazachstan) oraz Uniwersytetem Mendla w Brnie (Czechy).

dr inż. Zbigniew Nasalski

 

Jest absolwentem Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (specjalność ekonomika rolnictwa). Stopień doktora nauk ekonomicznych w zakresie zarządzania uzyskał na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie na podstawie rozprawy „Koszty produkcji pasz w zarządzaniu przedsiębiorstwem rolniczym”. Jego zainteresowania naukowe obejmują m.in. problematykę ekonomiki i organizacji gospodarstw rolnych oraz efektywność produkcji rolniczej. Aktualnie prowadzone badania naukowe dr. Nasalskiego koncentrują się na strategiach rozwoju zrównoważonych modeli współpracy producentów rolnych i podmiotów przetwórstwa rolno-spożywczego w warunkach wysokiego ryzyka gospodarczego i środowiskowego. Był wykonawcą wielu projektów i ekspertyz finansowanych przez krajowe i międzynarodowe instytucje związane z rozwojem rolnictwa i obszarów wiejskich. Prowadzi zajęcia dydaktyczne obejmujące, m.in. analizę techniczno-ekonomiczną gospodarstw rolnych, ekonomikę produkcji, logistykę w łańcuchu dostaw żywności. Jest trenerem w szkoleniach dotyczących m.in. zarządzania gospodarstwami rolnymi oraz rolniczego handlu detalicznego.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych

 

Jest apolityczną, niezależną i samofinansującą się organizacją samorządu gospodarczego o charakterze branżowym. Powstała w roku 1998 i zrzesza 152 firm z branży, podzielonych na członków zwyczajnych, nadzwyczajnych i standardowych. Należą do niej wszyscy najwięksi krajowi producenci i dystrybutorzy maszyn oraz przedstawicielstwa światowych marek maszyn i urządzeń rolniczych. Izba jest organizacją o zasięgu ogólnokrajowym, ponieważ tylko tego typu organizacja może działać skutecznie i mieć wpływ na rzeczywistość gospodarczą w Polsce. Podstawowym celem PIGMiUR jest chęć poprawy warunków, w jakich działają przedsiębiorstwa z branży maszyn i urządzeń rolniczych. Cele i zadania Izby to m.in. integracja firm z branży, reprezentowanie wspólnych interesów, wymiana poglądów i doświadczeń, koordynacja działań firm zrzeszonych w Izbie, współpraca z instytucjami skupionymi wokół branży rolniczej oraz szkołami i uczelniami, organizacja specjalistycznych szkoleń, seminariów i konferencji promocja firm z branży, w tym organizacja wystaw rolniczych. Spotkania branżowe przez PIGMiUR to doskonała okazja do wymiany doświadczeń, zapoznania się z kierunkami dotyczącymi rozwoju branży, dzielenia się wiedzą czy nawiązywania kontaktów. Podczas takich spotkań przedstawiciele firm zrzeszonych w PIGMiUR mają możliwość do podjęcia dyskusji i wymiany poglądów.

prof. dr hab. Przemysław Sobiech

Jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym w Katedrze Chorób Wewnętrznych z Kliniką na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie oraz Prodziekanem ds. studiów na tymże Wydziale. W roku 1991 ukończył studia weterynaryjne na Akademii Rolniczo-Techniczna im. Michała Oczapowskiego w Olsztynie. Tytuł doktora w dziedzinie nauk medycznych uzyskał w roku 1998. Rozprawa habilitacyjna w dziedzinie nauk weterynaryjnych zatytułowana była „Obraz hematologiczny, biochemiczny i histopatologiczny pokarmowej dystrofii mięśni koźląt”. Jest autorem i współautorem licznych publikacji naukowych.

dr hab. Arkadiusz Stępień, prof. UWM

Absolwent kierunku rolniczego Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (obecnie Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). W 2000 r. na tej samej Uczelni w uzyskał stopień doktora, a w 2012 r. doktora habilitowanego. Od 1996 roku pracuje w Katedrze Agroekosystemów i Ogrodnictwa (dawnej Katedrze Ogólnej Uprawy Roli i Roślin) na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Prowadzi zajęcia z przedmiotu Doradztwo płodozmianowe, Ogólna uprawa roli i roślin oraz Produkcja roślinna dla studentów kierunków Rolnictwo i Zootechnika. Autor ponad 130 publikacji naukowych i popularno-naukowych, promotor 2 prac doktorskich oraz blisko 100 prac dyplomowych. Zasadnicze kierunki zainteresowań badawczych koncentrują się wokół doskonalenia agrotechniki w różnych systemach rolniczych oraz kształtowania i ochrony środowiska rolniczego. Autor programów studiów podyplomowych w zakresie Rolnictwa ekologicznego i kierownik tych studiów realizowanych na Wydziale Rolnictwa i Leśnictwa, UWM. Od ponad 20 lat posiada uprawnienie inspektora rolnictwa ekologicznego. Jest przewodniczącym Olsztyńskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Agrotechnicznego oraz przewodniczącym Okręgu Olsztyńskiego Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych. Prowadzi zajęcia w terenie dla rolników z zakresu gospodarki płodozmianowej i rolnictwa ekologicznego.

Opracowanie: Maja Jurczak