wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór od 1 czerwca 2024 r.

Data utworzenia: 15-04-2024

Wsparcie na inwestycje leśne lub zadrzewieniowe – nabór od 1 czerwca 2024 r.

W dniach od 1 czerwca do 31 lipca 2024 roku będzie można składać wnioski o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych jest przyznawane w ramach następujących interwencji:

1) Zalesianie gruntów rolnych;

2) Tworzenie zadrzewień śródpolnych;

3) Zakładanie systemów rolno-leśnych;

4) Zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych jest przyznawane podmiotowi ubiegającemu się o przyznanie tego wsparcia, z wyłączeniem jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej reprezentujących Skarb Państwa w zakresie zarządzania mieniem.

Wsparcie przyznawane jest do powierzchni nie większej niż 40 ha w jednym roku w ramach poszczególnych interwencji, do gruntów stanowiących własność podmiotu ubiegającego się o przyznanie tego wsparcia albo małżonka tego podmiotu, a w przypadku wsparcia na zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – także do gruntów wchodzących w skład wspólnoty gruntowej, dla której utworzono spółkę do sprawowania zarządu nad wspólnotą i do właściwego zagospodarowania gruntów wchodzących w skład tej wspólnoty, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. z 2022 r. poz. 140).

W jednym wniosku o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych można ubiegać się o przyznanie wsparcia na:

1)  zalesianie – wykonanie zalesienia oraz jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach objętych jednym planem zalesienia;

2)  zadrzewienie – tworzenie zadrzewienia i jego ochronę przed zniszczeniem na gruntach tworzących jeden zwarty obszar powiązany gospodarczo lub przyrodniczo, o powierzchni nie większej niż 0,5 ha oraz szerokości co najmniej 4 m i nie większej niż 20 m;

3)  zakładanie systemów rolno-leśnych – założenie systemów rolno-leśnych i ich ochronę przed zniszczeniem, na gruntach tworzących zwarty obszar, na którym drzewa lub krzewy zostaną posadzone:

  • na gruncie, na którym prowadzona jest działalność rolnicza,
  • w formie jednego lub dwóch rzędów oddalonych od kolejnych nasadzeń w formie jednego lub dwóch rzędów o co najmniej 10 metrów i nie więcej niż 30 metrów – w przypadku gruntów ornych;
  • w odległości co najmniej 3 metrów od siebie;

4) zwiększanie bioróżnorodności lasów prywatnych – realizację inwestycji wraz z ochroną przed zniszczeniem w lasach prywatnych, na gruntach objętych planem inwestycji.

Wniosek o przyznanie wsparcia inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych należy złożyć wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, do której logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępną z poziomu strony internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pod adresem https://https://www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych lub po przekierowaniu beneficjenta ze strony https://www.gov.pl/web/arimr/ewniosekplus-system.

Wsparcie inwestycji leśnych lub zadrzewieniowych jest przyznawane do wysokości limitu środków, określonego w Planie Strategicznym dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027 dla poszczególnych interwencji.

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Radosław Skudlarz