wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nowe warianty w Ekoschemacie Dobrostan zwierząt dla uczsetników systemów QAFP i QMP

Data utworzenia: 10-04-2024

Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi wprowadza przepisy, które umożliwią rolnikom uczestniczącym w krajowych systemach jakości QAFP i QMP otrzymanie dodatkowej płatności dobrostanowej. 

Systemy te przezanczone są dla bydła rzeźnego, świń, kurcząt brojlerów i indyków rzeźnych.

Rolnik, który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu QAFP (Quality Assurance for Food Products) może realizować praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QAFP - Kulinarne mięso wieprzowe (warianty: Dobrostan loch, Dobrostan tuczników) lub systemu QAFP – Tusze, elementy i mięso z kurczaka i indyka (warianty: Dobrostan kurcząt brojlerów, Dobrostan indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa). Rolnik realizujący praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt - utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QAFP, musi posiadać certyfikat potwierdzający, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami danego systemu QAFP.

Rolnik, który wytwarza produkty przeznaczone bezpośrednio lub po przetworzeniu do spożycia przez ludzi, zgodnie ze specyfikacją i standardami systemu QMP, może realizować praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt - utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QMP (warianty: Dobrostan krów mamek utrzymywanych w pomieszczeniach lub w budynkach, Dobrostan krów mamek utrzymywanych w systemie otwartym, Dobrostan opasów). Rolnik realizujący praktykę podwyższającą poziom dobrostanu zwierząt - utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QMP, musi posiadać certyfikat potwierdzający, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QMP.

Rolnik składa do Agencji za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR w terminie do dnia 21 marca roku następującego po roku, w którym złożył wniosek o przyznanie płatności dobrostanowej, certyfikat potwierdzający, ze wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami danego systemu QAFP bądź certyfikat potwierdzający, że wytwarzane przez niego produkty są zgodne ze specyfikacją i standardami systemu QMP, w zależności od realizowanej praktyki, wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą

W przypadku świń i bydła rolnik ma możliwość, z katalogu poszczególnych praktyk podwyższających poziom dobrostanu zwierząt, wyboru praktykę/praktyki, które będzie realizował w gospodarstwie, oraz w przypadku kurcząt brojlerów i indyków utrzymywanych z przeznaczeniem do produkcji mięsa rolnik ma możliwość realizacji praktyki utrzymywanie zgodnie z wymogami systemu QAFP.

W przypadku pozostałych gatunków zastosowanie ma system wariantowy tzn. zestaw obowiązkowych praktyk dla danej grupy zwierząt.

Szczegółowe informacje na temat wprowadzanych zmian znajdują się na stronie MRiRW w zakłdace Ekoschemat Dobrostan zwierząt - KLIKNIJ TUTAJ

Chcesz się dowiedzieć więcej na temat korzyści dla rolników należących do Systemu QMP w ramach ekoschematu - już teraz zapozanj się artykułem - KLIKNIJ TUTAJ

 

Źródło: MRiRW
Opracowanie: Rodian Pawłowski