wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zmiany finansowe PROW 2014-2020 - projekt uchwały

Data utworzenia: 27-03-2024

Zmiany finansowe PROW 2014-2020 - projekt uchwały

Proponowana zmiana PROW 2014-2020 ma na celu optymalizację wykorzystania dostępnych środków.
Instytucja zarządzająca dokonała analizy wykorzystania budżetu PROW 2014-2020 oraz stopnia realizacji celów dla poszczególnych celów szczegółowych PROW 2014-2020, uwzględniając przy tym, że do końca okresu wdrażania programu pozostało niespełna 2 lata, w trakcie których program powinien zostać zakończony i rozliczony. W przypadku niektórych programów i instrumentów wsparcia, w tym takich gdzie zakończono już nabory wniosków i kontraktację, zidentyfikowano oszczędności, które, mając na uwadze dążenie do jak najpełniejszego wykorzystania dostępnych środków, powinny zostać przesunięte na realizację innych instrumentów wsparcia, w ramach których przewidywane zapotrzebowanie na środki przekracza dostępny w chwili obecnej budżet.


Zmniejszenie budżetu:
- M01 Transfer wiedzy i działalność informacyjna (o 2,5 mln euro);
- M02 Usługi doradcze, usługi z zakresu zarządzania gospodarstwem rolnym i usługi z zakresu zastępstw (o 1 mln euro);
- M04.1 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar F (o 55 mln euro);
- M04.1 Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000 (o 1,5 mln euro);
- M04.2 Przetwórstwo i marketing produktów rolnych (o 20 mln euro);
- M04.3 Zarządzanie zasobami wodnymi (o 40 mln euro);
- M05.1 Inwestycje zapobiegające zniszczeniu potencjału produkcji rolnej (o 4,4 mln euro);
- M06.1 Premie dla młodych rolników (o 1,7 mln euro);
- M06.3 Restrukturyzacja małych gospodarstw (o 52,8 mln euro);
- M08.1 Zalesianie i tworzenie terenów zalesionych (o 2,7 mln euro);
- M08.5 Inwestycje zwiększające odporność ekosystemów leśnych i ich wartość dla środowiska (o 0,9 mln euro);
- M17 Zarządzanie ryzykiem (o 5 mln euro);
Zwiększenie budżetu:
- M04.1 Modernizacja gospodarstw rolnych – obszar D (o ok. 135,8 mln euro);
- M04.1 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 1,5 mln euro) - przy jednoczesnym zwiększeniu budżetu tego instrumentu w ramach środków EURI o 3,9 mln euro, co łącznie oznacza zwiększenie budżetu o 5,4 mln euro);
- M06.2 Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej (o 45,7 mln euro);
- M10 Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne (o 4,5 mln euro);
- M22 Nadzwyczajne tymczasowe wsparcie dla rolników, mikroprzedsiębiorstw oraz małych i średnich przedsiębiorstw szczególnie dotkniętych wpływem rosyjskiej inwazji na Ukrainę (o ok. 37 tys. euro).

Dodatkowo zaproponowano realokację środków EURI polegającą na:
- zmniejszeniu środków EURI w ramach instrumentu M13 Płatności dla obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami” (o 3,9 mln euro);
- zwiększeniu środków EURI w ramach instrumentu M04.1 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych (o 3,9 mln euro).

Planowany termin przyjęcia projektu przez RM: II kwartał 2024 r.

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka