wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Płatności w ramach Interwencji: Rolnictwo ekologiczne w kampanii 2024

Data utworzenia: 20-03-2024

Od 15 marca można ubiegać się o przyznanie płatności w ramach Interwencji Rolnictwo ekologiczne. Interwencja funkcjonuje w ramach II filaru Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027. Interwencja Rolnictwo ekologiczne ma na celu wspieranie dobrowolnych zobowiązań rolników, którzy podejmują się utrzymać lub przejść na praktyki i metody rolnictwa ekologicznego określone w prawodawstwie unijnym i krajowym.

Interwencja Rolnictwo ekologiczne jest to co do zasady kontynuacją wsparcia jakie funkcjonowało w ramach PROW 2014-2020 pod nazwą Działanie Rolnictwo ekologiczne.

OGÓLNE ZASADY

 • zobowiązanie podejmowane jest na okres 5 lat. W obecnej kampanii rolnicy podejmują zobowiązanie od 15.03.2024 r. do 14.03.2028 r.
 • podstawą otrzymania wsparcia jest zgłoszenie gospodarstwa do wybranej jednostki certyfikującej. W Polsce obecnie funkcjonuje 13 Jednostek Certyfikujących.Aktualną listę jednostek certyfikujących Rolnictwo ekologiczne znaleźć można na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi tutaj >>
 • posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni użytków rolnych nie mniejszej niż 1 ha;
 • posiadanie planu działalności ekologicznej sporządzonego w pierwszym roku realizacji zobowiązania ekologicznego i przed upływem 25 dni od dnia, w którym upływa termin składania wniosków o przyznanie pomocy finansowej, przy udziale doradcy rolniczego ze specjalizacją rolnośrodowiskową;
 • prowadzenie rejestru działalności ekologicznej;
 • możliwa uprawa roślin z listy roślin objętych wsparciem (załącznik nr 4 do rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków i szczegółowego trybu przyznawania i wypłaty płatności ekologicznych w ramach Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027);
 • zobowiązanie ekologiczne realizowane jest jako:
  - zobowiązanie na gruntach ornych - w przypadku Pakietów 1, 2, 3, 5, 7;
  - zobowiązanie w ramach upraw sadowniczych - w przypadku Pakietów 4 lub 6;
  - zobowiązanie na trwałych użytkach zielonych - w przypadku Pakietu 8;
  - zobowiązanie obejmujące małe gospodarstwa – w przypadku Pakietu 9. 
 • rolnik może realizować zobowiązanie ekologiczne w ramach WPR 2023-2027, także w przypadku gdy realizuje jednocześnie zobowiązanie ekologiczne w ramach PROW 2014-2020;
 • pozostałe wymagania w zależności od wybranego do realizacji Pakietu.


PAKIETY W RAMACH INTERWENCJI

Pakiet 1. Uprawy rolnicze
Pakiet 2. Uprawy warzywne
Pakiet 3. Uprawy zielarskie
Pakiet 4. Podstawowe uprawy sadownicze

Pakiet 5. Uprawy jagodowe
Pakiet 6. Ekstensywne uprawy sadownicze

 • minimalna obsada drzew wskazana jest w załączniku nr 7 do rozporządzenia ekologicznego, w którym określona jest minimalna obsada drzew, krzewów i niektórych upraw jagodowych w ramach Pakietu 4. Uprawy sadownicze, Pakietu 5. Uprawy jagodowe i Pakietu 6. Ekstensywne uprawy sadownicze, z tym że w przypadku sadów mających co najmniej 12 lat minimalna obsada drzew wynosi 125 szt./ha i co najmniej 90 % tych drzew jest uprawianych nie krócej niż 12 lat.
 • rolnik realizujący zobowiązanie ekologiczne w ramach upraw sadowniczych nie może dokonywać zmiany uprawianych roślin lub miejsca ich uprawy, objętych tym zobowiązaniem.

Pakiet 7. Uprawy paszowe na gruntach ornych

 • warunkiem przyznania płatności ekologicznych jest posiadanie zwierząt wymienionych w ust. 1 załącznika nr 5 do rozporządzenia, takich jak: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie.
 • przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznych w przypadku Pakietu 7 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługują płatności ekologiczne w ramach tych pakietu, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, przeliczonych na DJP i współczynnika 0,3.

Pakiet 8. Trwałe użytki zielone*

 • warunkiem przyznania płatności ekologicznych jest posiadanie zwierząt wymienionych w ust. 2 załącznika nr 5 do rozporządzenia, takich jak: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne, konie, kozy, króliki, lamy, muły, osły, owce.
 • przy ustalaniu wysokości płatności ekologicznych w przypadku Pakietu 8 uwzględnia się powierzchnię gruntów, do których przysługują płatności ekologiczne w ramach tych pakietu, nie większą niż powierzchnia ustalona jako iloraz liczby zwierząt, przeliczonych na DJP i współczynnika 0,3.

Pakiet 9. Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

 • warunek - posiadanie nie więcej niż 10 ha UR w roku rozpoczęcia zobowiązania;
 • jednakowa stawka do wszystkich rodzajów gruntów;
 • wsparciem zostaną również objęte małe powierzchnie upraw poniżej 0,1 ha;
 • możliwość w każdym roku realizacji zobowiązania zmiany na inne zobowiązania (na GO, w ramach upraw sadowniczych, w ramach TUZ);
 • warunkiem przyznania płatności ekologicznych do upraw paszowych jest posiadanie zwierząt wymienionych w załączniku nr 5 do rozporządzenia, takich jak: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie;
 • warunkiem przyznania płatności ekologicznych w odniesieniu do trwałych użytków zielonych objętych zobowiązaniem w ramach tego pakietu jest posiadanie zwierząt takich jak: alpaki, bydło domowe oraz bawoły domowe, daniele, gęsi, jelenie szlachetne, konie, kozy, króliki, lamy, muły, osły, owce;
 • w przypadku trwałych użytków zielonych powierzchnia może stanowić nie więcej niż 20% powierzchni użytków rolnych objętych zobowiązaniem ekologicznym w ramach tego pakietu.

Pakiet 10. Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

 • warunek - posiadanie (rolnik, małżonek) zwierząt w obsadzie od 0,3 do 1,5 DJP/ha na każdy użytek rolny w gospodarstwie;
 • premia będzie funkcjonowała w zobowiązaniu Rolnictwo ekologiczne w ramach PS WPR 2023-2027 oraz w ramach PROW 2014-2020 jako Pakiet 13;
 • uwzględnia się następujące gatunki zwierząt: alpaki, bydło domowe, bawoły domowe, daniele, gęsi, indyki, jelenie szlachetne, kaczki, konie, kozy, króliki, kury, lamy, muły, osły, owce, perlice, przepiórki japońskie, strusie afrykańskie, świnie;
 • premia doliczana jest do każdego ha objętego zobowiązaniem, bez względu na realizowany Pakiet w ramach Rolnictwa ekologicznego;
 • zwierzęta utrzymywane w gospodarstwie nie muszą być certyfikowane;

 

STAWKI PŁATNOŚCI W 2024 ROKU

 

Szacowane stawki płatności [zł/ha]

w okresie konwersji

po okresie konwersji

w okresie konwersji z premią

po okresie konwersji z premią

 

Uprawy rolnicze

1 697

1 571

2 270

2 144

Uprawy warzywne

3 021

2 391

3 594

2 964

Uprawy zielarskie

1 856

2 429

Uprawy paszowe na GO

1 638

1 504

2 211

2 077

TUZ

1 043

1 616

Podstawowe uprawy sadownicze

3 105

1 961

3 678

2 534

Uprawy jagodowe

2 495

2 213

3 068

2 786

Ekstensywne uprawy sadownicze

1 326

1 899

Małe gospodarstwa z uprawami ekologicznymi

1 640

2 213

Premia za zrównoważoną produkcję roślinno-zwierzęcą

-

+ 573

 

Koszty transakcyjne: wnioskodawca corocznie może ubiegać się o częściową rekompensatę z tytułu kosztów kontroli gospodarstwa, przeprowadzanej przez jednostkę certyfikującą.

W ramach Interwencji sosowana będzie degresywność:

1) 100% stawek płatności – za powierzchnię gruntów od 0,1 ha do 50 ha;

2) 75% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 50 ha do 100 ha;

3) 60% stawek płatności – za powierzchnię gruntów powyżej 100 ha.

 

MOŻLIWOŚĆ ŁĄCZENIA ZOBOWIĄZANIA ROLNICTWO EKOLOGICZNE Z EKOSCHEMATAMI

EKOSCHEMATY

Rolnictwo ekologiczne

PROW 2014-2020

Rolnictwo ekologiczne

Plan Strategiczny WPR

2023-2027

Rośliny miododajne

NIE

NIE

Rolnictwo węglowe

Ekstensywne użytkowanie TUZ

NIE

NIE

Międzyplony ozime/wsiewki śródplonowe

TAK*

TAK*

Plan nawożenia

TAK

TAK

Zróżnicowana struktura upraw

TAK

TAK

Wymieszanie obornika na GO

TAK

TAK

Stosowanie płynnych nawozów naturalnych

TAK

TAK

Uproszczone systemy upraw

NIE

NIE

Wymieszanie słomy z glebą

TAK

TAK

Retencjonowanie wody na TUZ

W

W

Integrowana Produkcja

NIE

NIE

Biologiczna ochrona upraw

NIE

NIE

 

* z wyłączeniem upraw przeznaczonych na zielony nawóz

W – Warunek wystąpienia na danej powierzchni zalania lub podtopienia jest spełniony jeżeli potwierdzą to dane udostępnione ARIMR przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy


BROSZURY INFORMACYJNE


Szczegółowe warunki przystąpnia do Interwencji Rolnictwo ekologiczne opisane są na stronie Agecji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (czytaj więcej) jak również na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (czytaj więcej)


PODSTAWA PRAWNA

 

Zapraszamy do kontaktu z doświadczoną kadrą doradców rolnośrodowiskowych WMODR w celu sporządzenia dokumentacji o płatność rolno-środowiskowo-klimatyczną. Doradcę znaleźć można nas stronie Ośrodka. Zapoznaj się tutaj >>

Opracowanie: Małgorzata Razminas