wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Bezpłatna pomoc doradców przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie

Data utworzenia: 12-03-2024 ; Data wydarzenia: 15-03-2024

Od 15.03.2024 r. rozpocznie się kampania wnioskowa. Doradcy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie pomogą bezpłatnie wypełnić wnioski o płatności bezpośrednie. Zachęcamy rolników do kontaktu z naszymi doradcami w poszczególnych powiatach celem umówienia się na dogodny termin.

Wnioski o przyznanie płatności na  rok 2024 składne są wyłącznie w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji eWniosekPlus, do której logowanie następuje poprzez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) dostępną ze strony Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) pod adresem: www.gov.pl/web/arimr/platforma-uslug-elektronicznych. Następnie aplikacja umożliwia rolnikowi złożenie w formie elektronicznej wniosku o przyznanie płatności na 2024 rok.

Wniosek o przyznanie płatności na rok 2024 wraz z wymaganymi załącznikami składa się w terminie od 15 marca 2024 r. do 15 maja 2024 r.

Płatności bezpośrednie są płatnościami rocznymi. Podstawowym warunkiem przyznania w pełnej wysokości płatności bezpośrednich jest spełnienie wymogów warunkowości. System warunkowości w nowej perspektywie 2023-2027 łączy dwa elementy: dotychczasową zasadę wzajemnej zgodności oraz praktyki zazielenienia. W nowej warunkowości będą obowiązywały normy dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC) poszerzone o elementy i wymogi podstawowe w zakresie zarządzania (SMR). Warunkowość obejmuje działania na rzecz klimatu i środowiska, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i zdrowia roślin oraz dobrostanu zwierząt.

Interwencje w formie płatności bezpośrednich będą następujące:

– podstawowe wsparcie dochodów (płatność podstawowa)

– uzupełniające redystrybucyjne wsparcie dochodów

– uzupełniające wsparcie dochodów dla młodych rolników

– wsparcie do obszarów z ograniczeniami naturalnymi lub innymi szczególnymi ograniczeniami (ONW)

– płatności rolno-środowiskowo-klimatycznych

– płatności ekologicznych

– premii z tytułu zalesień i zadrzewień

– systemów rolno-leśnych

Ekoschematy:

– obszary z roślinami miododajnymi

– rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi

– prowadzenie produkcji roślinnej w systemie Integrowanej Produkcji Roślin

– biologiczna ochrona upraw

– retencjonowanie wody na trwałych użytkach zielonych

– dobrostan zwierząt

Wsparcie dochodów związane z produkcją: krów, bydła,  owiec, kóz, buraków cukrowych, chmielu, lnu, konopi włóknistych, pomidorów, truskawek, ziemniaków skrobiowych, roślin pastewnych, roślin strączkowych na ziarno.

Przejściowe wsparcie krajowe:

– płatność obszarowa niezwiązana z produkcją (uzupełniająca płatność podstawowa)

– płatność niezwiązana do tytoniu

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Barbara Mieczkowska