wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Pomoc na zakup czystorasowego buhaja rasy mięsnej

Data utworzenia: 12-03-2024

Pomoc finansowa o charakterze pomocy de minimis w rolnictwie na zakup czystorasowego buhaja rasy mięsnej

POMOC SKIEROWANA JEST DO PRODUCENTA ROLNEGO:

  1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  2. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia 2022/2472;
  3. który zakupił w roku złożenia wniosku o udzielenie pomocy lub w roku poprzedzającym rok złożenia takiego wniosku co najmniej jednego czystorasowego buhaja rasy mięsnej w wieku powyżej 13 miesięcy, dla którego wystawiono świadectwo zootechniczne, o którym mowa w art. 30 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1012 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie zootechnicznych i genealogicznych warunków dotyczących hodowli zwierząt hodowlanych czystorasowych i mieszańców świni, handlu nimi i wprowadzania ich na terytorium Unii oraz handlu ich materiałem biologicznym wykorzystywanym do rozrodu i jego wprowadzania na terytorium Unii oraz zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 652/2014, dyrektywy Rady 89/608/EWG i 90/425/EWG i uchylającego niektóre akty w dziedzinie hodowli zwierząt („rozporządzenie w sprawie hodowli zwierząt”) (Dz. Urz. UE L 171 z 29.06.2016, str. 66, z późn. zm.)

SKŁADANIE WNIOSKÓW:

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej należy składać do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę wnioskodawcy, na formularzu opracowanym i udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa:

  • bezpośrednio w kancelarii Biura Powiatowego,
  • za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel na stronie gov.pl,
  • listownie za pośrednictwem operatora pocztowego (najlepiej rejestrowaną przesyłką pocztową).

Wniosek o przyznanie pomocy producentowi składa się nie później niż do dnia 30 listopada danego roku.

Za datę złożenia wniosku będzie uważana:

  • data nadania, w przypadku platformy ePUAP, mObywatel i przesyłki pocztowej,
  • w przypadku złożenia w kancelarii Biura Powiatowego, odpowiednio data złożenia w kancelarii.

Wniosek oraz szczegółowe informacje na temat przyzanawanej pomocy dostępne są na stronie ARiMR - klikniij tutaj

Chcesz już teraz pobrać wniosek i instrukcję jego wypełniania kliknij poniżej:

FORMULARZ WNIOSKU

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU

Źródło: ARIMR
Opracowanie: Rodian Pawłowski