wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Zapraszamy na szkolenia pt. "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Data utworzenia: 15-02-2024

 

Woda jest jednym z najcenniejszych zasobów na naszej planecie. Jest nie tylko niezbędna dla życia ludzi, zwierząt i roślin, ale również pełni kluczową rolę w utrzymaniu równowagi ekosystemów. W kontekście rolnictwa, woda odgrywa fundamentalną rolę w procesach uprawy roślin, hodowli zwierząt i przetwarzania produktów rolnych.

Woda jest dobrem wspólnym. Jednak to dobro jest zagrożone nie tylko pogłębiającym się kryzysem klimatycznym, ale także sposobem gospodarowania zasobami wodnymi. Powagi sprawie dodaje fakt, iż produkcja rolna jest absolutnie zależna od ilości wody i jakości wody gdyż woda i rolnictwo są ze sobą ściśle powiązane. Dlatego też racjonalne gospodarowanie wodą oraz ochrona wód przez sektor rolny jest niezmiernie istotna dla zachowania zrównoważonego rozwoju i zdrowia wszystkich ekosystemów.

Sektor rolny może być zarówno źródłem jak i celem zagrożeń dla wód, w zależności od sposobu prowadzenia działalności rolniczej. Niekontrolowane stosowanie pestycydów i nawozów prowadzi do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, co z kolei ma negatywny wpływ na jakość wody i zdrowie ekosystemów wodnych. Ponadto, erozja gleby spowodowana niewłaściwym zarządzaniem gruntami rolnymi przekłada się na zanieczyszczenia wód poprzez nanoszenie na nie substancji organicznych i nieorganicznych. Również intensywna hodowla zwierząt może generować zanieczyszczenia, takie jak nadmiar nawozów i substancji organicznych, które docierają do wód poprzez spływ powierzchniowy. Ponadto nadmierne pobieranie wody do celów nawadniania może prowadzić do obniżenia poziomu wód gruntowych, co z kolei ma negatywny wpływ na ekosystemy wodne i dostępność wody dla społeczności lokalnych.

Ale też sektor rolny może pełnić aktywną rolę w ochronie wód, poprzez wprowadzanie odpowiednich praktyk i technologii. Istnieje wiele metod, które mogą zmniejszyć negatywny wpływ rolnictwa na jakość wód. Na przykład, zrównoważone stosowanie pestycydów i nawozów może zmniejszyć ilość substancji chemicznych dostających się do wód. Wdrażanie systemów agroekologicznych, takich jak rolnictwo ekologiczne czy agroleśnictwo, może zmniejszyć erozję gleby i zwiększyć retencję wody w glebie, co minimalizuje zanieczyszczenie wód. Ponadto, praktyki takie jak budowa strefy buforowej wokół zbiorników wodnych czy utrzymanie pasów zieleni wzdłuż cieków wodnych również znacząco wpłynie na zmniejszenie ilość zanieczyszczeń dostających się do wód.

Nie trzeba się nawzajem przekonywać, iż sektor rolny, będący jednym z głównych użytkowników wód, odgrywa istotną rolę w ochronie i zachowaniu jakości tego zasobu. Istnieje coraz większa świadomość konieczności podejmowania działań w celu minimalizowania negatywnego wpływu rolnictwa na zasoby wodne, a także w celu zapewnienia ich trwałego wykorzystania. Niewątpliwie wymaga to współpracy między różnymi interesariuszami (rolnikami, instytucjami rządowymi, organizacjami pozarządowymi i społecznościami lokalnymi) jak również podejmowania działań edukujących rolników w zakresie gospodarowania zasobami wodnymi.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego od 2022 roku prowadzi bezpłatne szkolenia w ramach operacji pn. „Obowiązki Rolnika w świetle ustawy Prawo wodne”. III etap szkoleń rozpocznie się 20 lutego br. i potrwa do połowy kwietnia. Podczas realizowanych szkoleń omawiane są następujące zagadnienia:

  • znaczenie ustawy Prawo wodne dla rolnictwa,
  • korzystanie z wód i usług wodnych,
  • zasady wykonywania i utrzymywania urządzeń melioracji wodnych,
  • zgody wodnoprawne dla rolnictwa,
  • zarządzanie wodami i ryzykiem powodziowym,
  • przeciwdziałanie skutkom suszy,
  • zasady ochrony wód,
  • instrumenty ekonomiczne w gospodarowaniu wodami,
  • zabiegi agrotechniczne sprzyjające zatrzymywaniu wody,
  • ochrona wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych.

Osoby zainteresowane odtwarzaniem, ochroną i wzbogacaniem ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem w celu poprawy gospodarki wodnej zapraszam do udziału w szkoleniach. Zachęcam do zapoznania się z harmonogramem szkoleń i nawiązać kontakt z doradcą organizującym szkolenie w najbliższej okolicy.

 

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Szkolenia realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz