wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - nabór od 20 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Data utworzenia: 13-02-2024

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych - nabór od 20 lutego 2024 r. do 20 marca 2024 r.

Dofinansowanie pochodzi z budżetu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

O pomoc będą mogli ubiegać się producenci rolni, którzy prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich. Wsparcie nie przysługuje właścicielom ferm drobiu powyżej 40 tysięcy stanowisk oraz chlewni, w których jest powyżej 2 tysięcy stanowisk dla świń o wadze ponad 30 kg lub więcej niż 750 stanowisk dla macior.

Pomoc przyznawana jest w formie:

a) standardowych stawek jednostkowych (SSJ) – w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych:

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych,

 b) refundacji części kosztów kwalifikowalnych - w przypadku pozostałych inwestycji, których koszty określone są w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r.

Limit pomocy na jednego rolnika i jedno gospodarstwo w całym okresie realizacji PROW 2014-2020 wynosi 150 tys. zł. Poziom dofinasowania to 50% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku inwestycji realizowanej przez młodego rolnika – 60%.

Dofinansowanie można otrzymać m.in. na: budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek, zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych, zakup instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych w przypadku, gdy spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie określone w Programie działań, albo jeżeli realizowana operacja obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do określonych w Programie działań wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Dokumenty aplikacyjne stanowiące podstawę do ubiegania się o przyznanie pomocy dla typu operacji znajdują się poniżej:

 Dokumenty aplikacyjne. 

Źródło: https://www.arimr.gov.pl
Opracowanie: Magdalena Stempka