wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Obowiązek złożenia sprawozdań przez KGW

Data utworzenia: 17-01-2024

Obowiązek złożenia sprawozdań przez KGW

Koła gospodyń wiejskich (KGW) mają obowiązek złożenia sprawozdań z wydatków poniesionych w 2023 roku w ramach dofinansowania działalności statutowej do końca stycznia bieżącego roku. Dokumenty przyjmują biura powiatowe Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwe ze względu na siedzibę koła.

Cele, na jakie koła gospodyń wiejskich mogły przeznaczyć przyznaną pomoc finansową, określa art. 2 ust. 3 ustawy z dnia        9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2021 r. poz. 2256, z późn. zm.).

Zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie KGW mogły wydatkować pomoc na realizację zadań związanych z:

  • działalnością społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną w środowiskach wiejskich;
  • działalnością na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
  • rozwojem przedsiębiorczości kobiet;
  • inicjowaniem i prowadzeniem działań na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
  • upowszechnianiem i rozwijaniem form współdziałania, gospodarowania i racjonalnych metod prowadzenia gospodarstw domowych;
  • reprezentacją interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
  • rozwojem kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

 

Więcej informacji nt. pomocy oraz dokumenty można znaleźć na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/arimr/pomoc-kgw-nabor-2023

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Maria Kapuścińska