wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Interwencja I.10.2 "Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej" Nabór trwa od 25 stycznia do 23 lutego 2024 r.

Data utworzenia: 25-01-2024 ; Data wydarzenia: 25-01-2024

Przyczynianie się do łagodzenia zamiany klimatu i przystosowywania się do niej, w tym poprzez redukcję emisji gazów cieplarnianych i zwiększenie sekwestracji węgla, a także promowanie zrównoważonej energii to jeden z celów szczegółowych WPR, który realizuje Interwencja 10.2 Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027

Już 25 stycznia 2024 r. pojawi się – obok programu Energia dla Wsi - możliwość uzyskania wsparcia finansowego na inwestycje w odnawialne źródła energii dla gospodarstw rolnych. Mowa o Interwencji I.10.2 Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej, która ma na celu redukcję wpływu działalności rolniczej na środowisko poprzez wykorzystanie energii z odnawialnych źródeł, właściwe zarządzanie odpadami i produktami ubocznymi rolnictwa oraz zwiększenie efektywności energetycznej. Inwestycje w instalacje generujące energię ze źródeł odnawialnych zostaną przeznaczone wyłącznie do zaspokojenia własnych potrzeb beneficjenta w zakresie energii, przy czym zdolności produkcyjne tych instalacji nie będą mogły przekroczyć ekwiwalentu łącznego rocznego zużycia energii termicznej i elektrycznej w danym gospodarstwie rolnym.

Interwencja wspierać będzie inwestycje materialne lub niematerialne w trzech obszarach:

OBSZAR A: Energia z biogazu rolniczego do 50kW
Skierowany jest dla inwestorów planujących wytwarzać energię elektryczną, cieplną lub paliwo gazowe z biogazu rolniczego a nawet zainstalować magazyn energii, Jest to obszar, w którym można otrzymać dotację w wysokości do 65%. Więcej informacji tutaj >> oraz w Regulaminie 

OBSZAR B: Energia słoneczna do 50 kW
Dedykowany inwestycjom w instalacje produkujące energię z promieniowania słonecznego wraz z magazynami energii i systemami zarządzania energią lub z pompą ciepła - o ile będzie stanowiła integralną część instalacji produkującej energię z promieniowania słonecznego. Koszty montażu tych urządzeń również kwalifikują się do wsparcia. W tym obszarze można otrzymać wsparcie dotacyjne w wysokości do 65%. Więcej informacji tutaj >> oraz w Regulaminie 

OBSZAR C: Efektywność energetyczna budynków rolniczych
Ukierunkowany jest na inwestycje poprawiające efektywność energetyczną budynków gospodarskich służących produkcji rolnej, takich jak budowa, przebudowa lub zakup kotłów na biomasę, systemów odzyskiwania ciepła (np.: z mleka, z budynków inwentarskich, ściółki, gnojowicy), przeszkleń dachowych, oświetlenia LED, a także termomodernizacja budynków gospodarskich służących do produkcji rolnej. Tutaj również maksymalny poziom wsparcia może wynieść do 65%.   Więcej informacji tutaj >> oraz w Regulaminie 

Wnioski o przyznanie pomocy w każdym obszarze można składać oddzielnie na każdy z obszarów wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

Kryteria naboru interwencji I.10.2

Założenia dla Interwencji jasno wskazują, że realizowane operacje musza być związane z  wytwarzaniem energii z OZE, jej magazynowaniem i wykorzystywaniem  wyłącznie na potrzeby własne gospodarstwa. Dopuszcza się wykorzystywanie wyprodukowanej energii elektrycznej na potrzeby budynków mieszkalnych jednorodzinnych wchodzących w skład gospodarstwa z zastrzeżeniem, że nie przekroczy 10 kW i będzie stanowić nie więcej niż 20% całkowitej mocy urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z OZE znajdujących się w gospodarstwie

Pomoc może uzyskać rolnik:

 • któremu przyznano jednolitą płatność obszarową na podstawie przepisów o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego lub podstawowe wsparcie dochodów w ramach PS WPR co najmniej w roku, w którym złożono WOPP lub w roku poprzednim;
 • lub który prowadzi działy specjalne produkcji rolnej, o których mowa w art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników;
 • realizujący operacje na nieruchomościach stanowiących jego własność lub przedmiot użytkowania wieczystego co najmniej od dnia złożenia WOPP;
 • jeżeli odbył szkolenie w zakresie efektywności energetycznej gospodarstwa nie wcześniej niż w terminie 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia WOPP lub zobowiąże się do jego odbycia nie później  niż do złożenia ostatniego WOP.

Maksymalna kwota pomocy

Teraz to, co najbardziej interesuje przyszłych inwestorów – jakie wsparcie można otrzymać? Maksymalna kwota pomocy zależy od obszaru inwestycji i przedstawia się następująco:

 • w obszarze A i B beneficjenci mogą liczyć na wsparcie w wysokości maksymalnie 1 500 000 zł (z uwzględnieniem limitu do 200 000 zł dla obszaru B).
 • w obszarze B możliwe jest uzyskanie wsparcia do 200 000 zł.
 • z obszaru C inwestycje mogą być dofinansowane do wysokości maksymalnie 200 000 zł.

Warto zaznaczyć, że można ubiegać się o wsparcie na więcej niż jednym obszarze. Maksymalna łączna kwota pomocy wynosi wówczas dla jednego beneficjent w okresie realizacji PS WPR na:

 • obszar A i obszar B wynosi 1,5 mln zł;
 • obszar A i obszar C wynosi 1,7 mln zł;
 • obszar B i obszar C wynosi 400 tys. zł;
 • obszar A, obszar B i obszar C wynosi 1,7 mln zł.

Zapraszamy do kontaktu z doradcami w Powiatowych Zespołach Doradztwa, którzy pomogą w przygotowaniu dokumentacji.

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz