wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konferencja podsumowująca projekt BRANCHES, Rzym, 13-14.11.2023 r.

Data utworzenia: 23-11-2023 ; Data wydarzenia: 13-11-2023

Konferencja podsumowująca projekt BRANCHES, Rzym, 13-14.11.2023 r.

Konferencja podsumowująca unijny Projekt BRANCHES odbyła się w dniach 13-14 listopada 2023 r. w siedzibie FAO w Rzymie.

W ramach projektu BRANCHES (Boosting RurAl Bioeconomy Networks following multi-actor approACHES – Wzmacnianie networkingu biogospodarki na obszarach wiejskich – podejście partycypacyjne i wielopodmiotowe) zebrano i opisano innowacyjne praktyki biogospodarki o obiegu zamkniętym wychodzące naprzeciw aktualnym wyzwaniom klimatycznym i gospodarczym oraz wskazujące na potencjalne ścieżki rozwoju biogospodarki na obszarach wiejskich.

Projekt finansowała Unia Europejska w ramach działań koordynacyjnych i wspierających (CSA) programu Horyzont 2020. Trzyletni projekt (2021-2023), realizowało 12 partnerów reprezentujących 5 krajów europejskich: Finlandię, Hiszpanię, Niemcy, Polskę i Włochy. Ponadto, w projekcie uczestniczyło 5 innych krajów stowarzyszonych: Litwa, Łotwa, Portugalia, Republika Czeska i Słowacja, w aspekcie działalności związanej z transferem wiedzy i promocją innowacyjnych praktyk w rolnictwie i leśnictwie w tych krajach.

Projekt obejmował szerokie spektrum zagadnień z zakresu zielonej gospodarki, od zagospodarowania przestrzeni wiejskiej do przemysłu biomasy i odnawialnych źródeł energii. Wyniki projektu BRANCHES wspierają wdrażanie nowych, opłacalnych technologii i promują innowacyjne możliwości biznesowe na obszarach wiejskich.

Główne osiągnięcia projektu BRANCHES obejmowały: selekcję i rozpowszechnienie ponad 60 konkretnych przykładów dobrych praktyk biogospodarki (gospodarstwa i przedsiębiorstwa, zarządzanie, nowe produkty i technologie, badania eksperymentalne, itp.). Wszystkie analizowane praktyki ujęto w arkuszach informacyjnych (tzw. opisach dobrych praktyk) specjalnie zaprojektowanych tak, aby były czytelne i łatwe do zrozumienia dla różnych interesariuszy.

Co ważne, każdy z krajów partnerskich utworzył krajową sieć tematyczną, angażując interesariuszy różnych łańcuchów wartości, w tym producentów surowców, gospodarstwa i przedsiębiorstwa, organizacje naukowo-badawcze, stowarzyszenia branżowe i pozarządowe oraz administrację publiczną. Ogółem, w działalność sieci zaangażowało się około 660 interesariuszy, którzy oprócz bezpośredniego dostępu do nowej wiedzy i prezentowanych praktyk, przyczyniają się do rozpowszechniania informacji generowanych przez projekt szerszemu gronu odbiorców.

Wpływ projektu na rozwój biogospodarki o obiegu zamkniętym można ocenić na podstawie wytworzonych materiałów informacyjnych i podjętych działań upowszechniających, a mianowicie: 40 warsztatów tematycznych, w których wzięło udział ponad 1600 osób; 10 wizyt studyjnych z udziałem około 2500 uczestników; 25 materiałów audiowizualnych. Wyniki projektu komunikowano 70000 razy w mediach społecznościowych.

Ponadto, w ramach projektu powstał arkusz informacyjny „Bioenergia w czasach kryzysu” oparty na serii wywiadów z interesariuszami – użytkownikami technologii bioenergetycznych, na temat tego, jak biznes bioenergetyczny funkcjonował na rynku energii w warunkach COVID i kryzysu ukraińskiego.

Konferencja podsumowująca BRANCHES, oprócz bilansowania uzyskanych wyników, które przez następne trzy lata będą dostępne zainteresowanym w aspekcie dalszej konsultacji lub pobrania ze strony internetowej projektu (www.branchesproject.eu), ma również na celu zapewnienie ciągłości wszystkich prac wykonanych w projekcie. W tym celu dokonano pewnej synergii pomiędzy wynikami projektu BRANCHES a innymi podobnymi projektami europejskimi w kontekście transferu dobrych praktyk na obszarach wiejskich do nowych grup roboczych, co można uznać za swoistą spuściznę projektu.

Wciąż zachęcamy Państwa do rejestracji w sieci National BIOECONOMY Network Poland – NBN PL tworzonej w ramach projektu BRANCHES: http://nbnpl.uwm.edu.pl/

Celem sieci NBN PL jest współpraca z podmiotami realizującymi działania innowacyjne na terenach wiejskich, popularyzacja i upowszechnianie najlepszych praktyk (best practices) w zakresie biogospodarki wdrożonych na terenach wiejskich poprzez:

• Wsparcie transferu wiedzy i zachęcanie do innowacji,

• Udostępnienie wiedzy,

• Nawiązywanie kontaktów i ułatwianie zaangażowania, a także zwiększanie możliwości projektowych dla członków.

Źródło: https://www.branchesproject.eu/blog/branches-final-conference
Opracowanie: Agnieszka Pyzel