wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności - wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 - nabór zakończony.

Data utworzenia: 16-11-2023

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności -  wsparcie w zakresie rolnictwa 4.0 - nabór zakończony.

Od 15 listopada do 15 grudnia 2023 r. można się ubiegać o dofinansowanie przedsięwzięć służących wdrożeniu rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0. Nabór prowadzony jest wyłącznie drogą elektroniczną. Pula środków wynosi 164 mln zł.

Kto może ubiegać się o wsparcie

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która co najmniej w dniu złożenia wniosku:

1) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie  

2) ma nadany numer identyfikacyjny 

3) jest osobą pełnoletnią.

Zakres wsparcia

Wsparcia udziela się na wdrożenie rozwiązań w zakresie rolnictwa 4.0, polegających na wdrożeniu systemów teleinformatycznych i rozwiązań cyfrowych do obsługi procesów produkcji i wprowadzania do obrotu artykułów rolno-spożywczych, w tym na zakup maszyn, sprzętu lub oprogramowania oraz ich montaż i instalację. Przykłady rozwiązań  Rolnictwa 4.0 dostępne są w załączniku do regulaminu.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem i nie dłużej niż do dnia 30 września 2025 r.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

Wysokość i forma wsparcia

1. Wsparcie jest udzielane w formie refundacji kosztów kwalifikowalnych w wysokości:

1) do 80% tych kosztów – w przypadku:

a) wnioskodawców prowadzących produkcję ekologiczną 

b) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1982 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2023 r.,

c) wnioskodawców urodzonych po dniu 31 grudnia 1983 r. – w odniesieniu do wniosków złożonych w 2024 r.;

2) do 65% tych kosztów – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi 200 000 zł na przedsięwzięcie ostatecznego odbiorcy wsparcia.

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 15 000 zł.

Kryteria i kolejność przysługiwania wsparcia

O kolejności przysługiwania wsparcia decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie następujących kryteriów premiujących:

1.Realizacja przedsięwzięcia związana jest z wytworzeniem lub wprowadzeniem do obrotu żywności ekologicznej – przyznaje się 0 lub 5 punktów

2. Wielkość gospodarstwa – przyznaje się 0 lub 2 punkty

Weryfikowane jest czy przedsięwzięcie realizowane jest w gospodarstwie o łącznej powierzchni gruntów rolnych równej co najmniej:

     a) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju - w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w            gospodarstwie jest równa lub wyższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju,

     b) średniej powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie w województwie - w przypadku, gdy gospodarstwo jest położone w województwie, w którym średnia powierzchnia gruntów rolnych w            gospodarstwie jest niższa niż średnia powierzchnia gruntów rolnych w gospodarstwie rolnym w kraju.

3. Przedsięwzięcie jest realizowane przez młodego rolnika – przyznaje się 0 lub 4 punkty.

Niespełnienie kryteriów premiujących nie powoduje wykluczenia przedsięwzięcia z dalszej oceny i tym samym nie skutkuje brakiem możliwości wsparcia.

Ocena przedsięwzięcia

Wsparcia udziela się:

1) jeżeli wniosek jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki  

2) jeżeli wnioskodawca spełnia warunki udzielenia wsparcia określone w Regulaminie i Rozporządzeniu,

3) jeżeli wnioskodawca i przedsięwzięcie spełniają wszystkie horyzontalne kryteria wyboru przedsięwzięć  

4) do wyczerpania kwoty przeznaczonej na wsparcie przedsięwzięć w ramach części inwestycji

Gdzie i jak złożyć wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem?

Wniosek o objęcie przedsięwzięcia wsparciem składa się w formie elektronicznej, za pomocą systemu teleinformatycznego ARiMR - PUEb

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr/nabor-15-listopada---15-grudnia-2023-r
Opracowanie: Radosław Skudlarz