wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Trwają szkolenia w ramach II etapu operacji "Obowiązki rolnika w świetle ustawy Prawo wodne"

Data utworzenia: 04-10-2023

Trwająca intensyfikacja produkcji rolnej działa obciążającą na środowisko naturalne powodując jego degradację. Od działalności człowieka zależy skuteczne wykorzystanie składników pokarmowych z nawozów, odpowiednia forma nawozów i termin nawożenia oraz aplikacja ich najlepszą techniką. Zapotrzebowanie na składniki pokarmowe szczególnie roślin wysokoplonujących z zasobów glebowych przeważnie nie jest wystarczające, a więc muszą być uzupełniane nawozami. Podstawowym narzędziem do racjonalnego zarządzania składnikami pokarmowymi w produkcji roślinnej są plany nawożenia, w tym plan nawożenia azotem. Sporządzane są one i stosowane w celu prawidłowego gospodarowania azotem, tak aby ograniczyć jego straty z rolnictwa.

Efektywne zarządzanie azotem w gospodarstwie przyczynia się między innymi do uzyskiwania dobrej jakości plonów na zakładanym poziomie plonowania oraz celów środowiskowych, ograniczając straty azotu ze źródeł rolniczych w postaci gazowej (amoniak, podtlenek azotu) oraz wymywania do wód gruntowych (azotany).

Rolnicy prowadzący produkcję rolną, w tym działy specjalne produkcji rolnej, oraz działalność, w ramach której są przechowywane nawozy, zobligowani są do gospodarowania w sposób zapobiegający zanieczyszczaniu wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych i ograniczający takie zanieczyszczenie. Szczegółowe wytyczne obowiązujące rolników w tym zakresie zawarte są w Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu, który został opracowany zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2017 r. - Prawo wodne

Prowadzone od 2018 r. przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska kontrole stosowania programu azotanowego przez rolników wskazują na zmniejszającą się rok do roku liczbę i skalę naruszeń niemniej jednak nadal występują.  Wśród obszernego zakresu kontroli w roku 2022 najwięcej naruszeń, za które wydano decyzję ustalającą obowiązek uiszczenia opłaty stanowiły naruszenia związane z:

  • prowadzeniem dokumentacji realizacji programu azotanowego niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 106 ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2017 - Prawo wodne, albo za jej brak.
  • warunkami przechowywania nawozów naturalnych płynnych lub stałych oraz postępowaniem z odciekami

Osoby zainteresowane odtwarzaniem, ochroną i wzbogacaniem ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem w celu poprawy gospodarki wodnej zapraszamy na bezpłatne jednodniowe szkolenia pn. OBOWIĄZKI ROLNIKA W ŚWIETLE USTAWY PRAWO WODNE. Aktualnie trwa II etap szkoleń, które realizowane będą przez Zespoły Doradców do połowy listopada br.

 

AKTUALNY HARMONOGRAM SZKOLEŃ

 

Szkolenia realizowane są w ramach operacji współfinansowanej przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) w ramach działania „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” poddziałania 1.1 „Wsparcie dla działań w zakresie kształcenia zawodowego i nabywania umiejętności, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.

 

 

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz