wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nieoprocentowane pożyczki na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych dla rolników z obszarów ASF

Data utworzenia: 25-09-2023

Przypominamy, że producenci świń, którzy utrzymywali stada na obszarach ASF mogą ubiegać się w ARiMR o nieoprocentowaną pożyczkę na spłatę zobowiązań cywilnoprawnych. Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym. Dokumenty należy składać w biurach powiatowych ARiMR właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Pożyczki udzielane są w ramach pomocy de minimis w rolnictwie oraz środków przewidzianych na ten cel w planie finansowym Agencji na 2023 r., które nie zostały jeszcze w całości wykorzystane.

Maksymalna kwota pożyczki uzależniona jest od liczby świń utrzymywanych w stadzie w 2020 r., jednak jej wysokość nie może przekroczyć kwoty zobowiązań cywilnoprawnych i wynosić więcej niż:

  • 50 000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie do 50 sztuk świń;
  • 100 000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 50 do 100 sztuk świń;
  • 300 000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 100 do 500 sztuk świń;
  • 500 000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 500 do 1000 sztuk świń;
  • 1 000 000 zł na siedzibę stada, w której w 2020 r. było utrzymywanych średniorocznie powyżej 1000 sztuk świń.

Pożyczka jest udzielana tym producentom trzody chlewnej, którzy utrzymywali świnie w siedzibie stada położonej na obszarze:

  1. wymienionym w części II lub III załącznika do decyzji wykonawczej Komisji 2014/709/UE z 9 października 2014 r. w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich i uchylającej decyzję wykonawczą 2014/178/UE lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2021/605 z 7 kwietnia 2021 r. ustanawiającego szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń (Dz. Urz. UE L 129 z 15.04.2021, str. 1, z późn. zm.) lub w części II lub III załącznika I do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2023/594 z 16 marca 2023 r. ustanawiającego środki szczególne w zakresie zwalczania chorób w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń oraz uchylającego rozporządzenie wykonawcze (UE) 2021/605 (Dz. Urz. UE L 79 z 17.03.2023, str. 65, z późn. zm.) lub,
  2. zapowietrzonym lub zagrożonym w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń, ustanowionym zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt.

Aktualny zasięg obszarów objętych ograniczeniami w Polsce znajduje się na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii pod adresem: https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/asf-w-polsce

Pożyczkę można otrzymać na 10 lat, a jej wysokość uzależniona jest od kwoty zobowiązań cywilnoprawnych, liczby stad oraz średniorocznej liczby świń utrzymywanej w 2020 r. w danym stadzie, a także wysokości dostępnego limitu pomocy de minimis. Wypłata następuje w terminie do 30 dni od dnia udzielenia pożyczki.

Pożyczka jest nieoprocentowana, a ARiMR nie pobiera prowizji za jej udzielenie. Spłata następuje w ratach miesięcznych albo kwartalnych, w terminach i kwotach określonych w harmonogramie spłaty pożyczki, który stanowi załącznik do zawieranej pomiędzy ARiMR a pożyczkobiorcą.

Szczegółowe zasady udzielania pożyczek, wzór wniosku oraz wzór umowy pożyczki dostępne są na stronie Agencji w zakładce „Pomoc krajowa” - otwórz

Źródło: ARiMR
Opracowanie: Rodian Pawłowski