wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rozwój małych gospodarstw – nabór wydłużony do 24 listopada 2023 r.

Data utworzenia: 10-11-2023

O dwa tygodnie dłużej będzie się można ubiegać o dofinansowanie na „Rozwój małych gospodarstw”. Na razie wnioski o to wsparcie finansowane z Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 na kwotę blisko 105 mln zł złożyło ponad 1 tys. rolników. 

Premia w ramach Interwencji 10.5 Rozwój małych gospodarstw, objęta Planem Strategicznym Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, skierowana jest do rolników prowadzących gospodarstwa o wielkości ekonomicznej poniżej 25 tys.euro.

Celem tej interwencji jest zwiększenie konkurencyjności małych gospodarstw poprzez wzrost wartości sprzedaży wyprodukowanych lub przetworzonych produktów rolnych.

1. Warunki interwencji:

 • wielkość ekonomiczna gospodarstwa wnioskodawcy nie może przekraczać 25 tys euro;
 • w momencie składania wniosku należy wykazać się udokumentowanym przychodem z działalności rolniczej na określonym minimalnym poziomie. Od składającego wniosek o pomoc wymaga się, aby w ciągu 12 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku sprzedał wytworzone u siebie produkty za minimum 5 tys. zł. W przypadku gospodarstw ekologicznych uwzględnia się przychody ze sprzedaży produktów ekologicznych lub produktów w okresie konwersji;
 • warunek dotyczący rozpoczynania działalności obejmującej wprowadzanie produktów rolnych na rynek w ramach Krótkich Łańcuchów Dostaw Żywności (KŁŻ) uznaje się za spełniony, jeżeli w ciągu 24 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku rolnik nie był zarejestrowany w Państwowej Inspekcji Sanitarnej lub Inspekcji Weterynaryjnej w związku z rozpoczęciem takiej działalności;
 • występowanie o dotacje na rozwój małego gospodarstwa nie jest powiązane z ubezpieczeniem w KRUS;
 • pomoc w ramach interwencji rozwój małych gospodarstw, w całym okresie programowania, tj. do 2027 roku, można otrzymać tylko raz;
 • o premię na rozwój małego gospodarstwa nie mogą ubiegać się rolnicy, którzy złożyli wnioski o wsparcie na przetwarzanie lub wprowadzanie do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury z KPO;
 • osoby, które złożą wnioski o dofinansowanie rozwoju małego gospodarstwa, nie będą mogły ubiegać się o premie dla młodego rolnika  oraz „Inwestycje w gospodarstwach rolnych zwiększające konkurencyjność” (dotacje).

Wysokość i warunki płatności:

 • wysokość wsparcia zależy od tego, co właściciel małego gospodarstwa zamierza wzmocnić. Inwestycje mogą dotyczyć produkcji i przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie – wtedy pomoc wyniesie 100 tys. zł

W ramach programu można pozyskać 120 tys złotych (gospodarstwa rozpoczynające działalność w zakresie wprowadzania produktów na rynek w ramach tzw. krótkiego łańcucha dostaw - KŁŻ (Rolniczy Handel Detaliczny, sprzedaż bezpośrednia, dostawy bezpośrednie) oraz gospodarstwa prowadzące produkcję ekologiczną. Aktualny nabór nie przewiduje wsparcia do KŁŻ.

Pomoc będzie miała postać płatności ryczałtowej i wypłacana będzie w dwóch ratach, z czego 80% rolnik otrzyma z góry, po rozpoczęciu realizacji założeń wpisanych w biznesplanie. O wypłatę I raty można wnioskować nie później niż w ciągu 6 miesięcy od zawarcia umowy o przyznanie wsparcia.

2. Na co można przeznaczyć premię?

Wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych obejmuje operacje związane z:

 • produkcją, przygotowaniem do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie,
 • rolniczym handlem detalicznym, sprzedażą bezpośrednią oraz dostawami bezpośrednimi,

W ramach interwencji objęte mogą być:

 • inwestycje materialne i niematerialne związane z prowadzeniem produkcji rolnej (także ekologicznej), w tym budowa, remont, modernizacja lub wyposażenie budynków lub budowli, zakup nowych maszyn i urządzeń, wartości niematerialne i prawne.

Nie będzie można przeznaczyć środków z tej interwencji na:

 • zakup środków do produkcji rolnej, zwierząt ani ziemi,
 • dofinansowanie hodowli zwierząt futerkowych (z wyjątkiem królików utrzymywanych w celu produkcji surowca mięsnego), roślin wieloletnich na cele energetyczne, niektórych działów specjalnych produkcji rolnej, takich jak hodowla zwierząt laboratoryjnych, ryb akwariowych, psów rasowych i kotów rasowych oraz sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej, które są wspierane w ramach interwencji w sektorze pszczelarskim;
 • wsparcia nie można spożytkować na zakup środków transportu, chyba że będą to pojazdy wykorzystywane w produkcji rolnej.
 • inwestycji położonych na gruntach, które nie są własnością lub współwłasnością ubiegającego się o pomoc                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              3. Co trzeba zrobić, aby otrzymać wsparcie na rozwój małych gospodarstw 2023?

Aby uzyskać wsparcie na rozwój małych gospodarstw rolnych, należy złożyć wniosek wraz z biznesplanem, który należy przygotować w oparciu o zasoby gospodarstwa. Ważne, aby uwzględnić w nim takie działania, które zwiększą przychód gospodarstwa oraz które zrealizuje się w ciągu trzech lat od roku złożenia wniosku o przyznanie pomocy. Nowością podczas aplikowania o środki jest wymóg załączenia do biznesplanu planu marketingowego.  W tym dokumencie trzeba scharakteryzować rynek, na jakim rolnik funkcjonuje i będzie działał. Musi określić w nim swoją bezpośrednią konkurencję oraz potencjalnych klientów oraz opracować prognozę sprzedaży  z uwzględnieniem kalkulacji cen i jej wielkości.

Przedmiot oceny punktowej:

 • uczestnictwo w systemach jakości (łącznie za to kryterium można uzyskać maksymalnie 5 pkt): unijnych;
 • udział w zorganizowanych formach współpracy (3 pkt), tj. bycie członkiem grupy producentów rolnych lub deklaracja członkostwa lub współpracy z taką grupą, która jest związana z profilem działalności rolnika;
 • położenie co najmniej 50% gruntów użytkowanych przez gospodarstwo na ONW typ górski lub typ specyficzny strefa II – tylko obszary, w których co najmniej 50% powierzchni użytków rolnych znajduje się powyżej 350 m  n.p.m. (2 pkt);
 • udział lub planowany udział w szkoleniu związanym z inwestycją przewidzianą  w biznes­planie (2 pkt);

Pomoc może być przyznana, jeżeli wnioskodawca uzyska co najmniej trzy punkty.

Więcej informacji:

Opracowanie: Agnieszka Stajszczak