wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Data utworzenia: 12-09-2023

Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór wniosków o przyznanie pomocy w zakresie interwencji:

I.13.2 – Tworzenie i rozwój organizacji producentów i grup producentów rolnych

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach interwencji I.13.2  można składać w terminie od dnia 4 września 2023 r. do dnia 3 października 2023 r.

Pomoc w ramach niniejszego naboru jest przyznawana na operacje związane z tworzeniem i rozwojem uznanych organizacji producentów i grup producentów rolnych.

Pomoc jest przyznawana jako ryczałt w formie rocznych płatności i obejmuje 5 lat działalności grupy lub organizacji producentów licząc od dnia wydania decyzji o uznaniu beneficjenta za grupę albo organizację.

Pomoc ustalana jest na podstawie wartości przychodów netto ze sprzedaży produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany, wytworzonych przez jego członków, w tym także ze sprzedaży produktów przetworzonych objętych załącznikiem I do TFUE, wytworzonych z produktów lub grupy produktów, ze względu na które beneficjent został uznany wyprodukowanych przez jego członków w danym roku działalności, i sprzedanych odbiorcom

 niebędącym:

  • członkami beneficjenta,
  • małżonkami członków beneficjenta,
  • podmiotami powiązanymi kapitałowo lub osobowo.

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać grupy producentów rolnych:

a)   uznane nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2023 r.  

b)   które zostały uznane ze względu na produkt lub grupę produktów inne niż należące do sektora:

–   mięsa drobiowego,  

–  produktów pszczelich,  

c)    która wybrała do realizacji co najmniej jeden spośród celów :

–   w przypadku organizacji producentów uznanej w sektorach innych niż sektor mleka i przetworów mlecznych,

–  w przypadku organizacji producentów uznanej w sektorze mleka i przetworów mlecznych.

Warunkiem otrzymania pomocy jest realizowanie przez grupę producentów rolnych lub organizację producentów w każdym roku działalności celów zatwierdzonych w planie biznesowym.

Wnioskodawca musi działać jako przedsiębiorca prowadzący mikro-, małe lub średnie przedsiębiorstwo

Pomoc przyznaje się na operację uzasadnioną pod względem racjonalności inwestycji zaplanowanych do zrealizowania.

Operacja musi być możliwa do wykonania, uzasadniona oraz dostosowana z punktu widzenia celu, zakresu i zakładanych jej rezultatów.

Ocenę racjonalności przeprowadza się adekwatnie do rodzaju/specyfiki interwencji, a jej zakres obejmuje uzasadnienie ekonomiczne oraz technologiczne kosztów/inwestycji, czyli ocenę, w jaki sposób zakres rzeczowy przyczyni się do osiągniecia wybranego celu/ wybranych celów.

Roczny maksymalny poziom wsparcia beneficjenta wynosi:

 a) 100 000 euro/rok – w przypadku organizacji producentów;

 b) 60 000 euro/rok – w przypadku grupy producentów rolnych (lecz nie więcej niż 6 tys. euro w przeliczeniu na jednego członka grupy, z wyłączeniem członków,

Wnioski o przyznanie pomocy, o których mowa w pkt 1 można składać wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (PUE).

 

Zagadnienia związane z tworzeniem i rozwojem organizacji producentów i grup producentów rolnych będzie jednym z tematów na seminarium pt. "Grupowe formy działania - sposób na wzmacnianie pozycji rynkowej oraz przykłady dobrych praktyk", które odbędzie się dnia 26 września 2023 roku w siedzibię Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, przy ulicy Jagiellońskiej 91 w godzinach 9:50 do 13:00

Link do informacji o seminarium

Link do rejestracji na seminarium

Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz