wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

I Ogólnopolski konkurs filmowy "Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Data utworzenia: 30-08-2023

I Ogólnopolski konkurs filmowy "Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje otoczenie”

Fundusze Europejskie są obecne w przestrzeni publicznej już wiele lat zmieniając otaczający nas świat. Nie tylko wpływają na poprawę komfortu życia, ale także przy wsparciu budżetu krajowego przyczyniają się do rozwoju nowych technologii, innowacji, przedsiębiorczości. Pomagają chronić środowisko i dbać o dziedzictwo narodowe. Wśród nich są też fundusze UE przeznaczone dla polskiego rybactwa, które z powodzeniem wykorzystywane sa niemalże od 20 lat.

Jakie korzyści płyną z wykorzystania tych środków z perspektywy pojedynczego człowieka, czy wspólnoty? Jakie są wyniki realizowanych przez nich działań? nie wykluczone, że odpowiedzi na te pytania dostarczy organizowany przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozowju Wsi

I OGÓLNOPOLSKI KONKURS FILMOWY "NIE TYLKO DLA RYB
– JAK EUROPEJSKI FUNDUSZ MORSKI I RYBACKI ZMIENIŁ MOJE OTOCZENIE”

 

Cel konkursu
Celem konkursu jest upowszechnianie wiedzy wśród ogółu społeczeństwa, uczniów, młodzieży, pracowników dydaktycznych, rodziców – o roli UE i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz budżetu państwa i ich wkładzie w rozwój ekonomiczny i społeczny sektora rybackiego i obszarów zależnych od rybactwa w Polsce, a także promocja efektów realizacji Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze”.

Konkurs propagować będzie pozytywny wizerunek rybaka/przetwórcy rybnego czy innej osoby, której praca związana jest z branżą rybacką oraz pokaże, że obszary zależne od rybactwa mogą być atrakcyjnymi miejscami do życia czy wypoczynku.

 

Do kogo skierowany jest konkurs?
Konkurs jest adresowany wyłącznie do indywidualnych osób fizycznych.
Uczestnikami Konkursu mogą być:
   1) młodzież w wieku od 15 do 24 roku życia;
   2) mieszkańcy Polski powyżej 24 roku życia (w tym beneficjenci PO RYBY 2014-2020).
Zadanie konkursowe powinno być wykonane samodzielnie, przy czym dopuszczalne jest filmowanie głównego bohatera filmu, w celu zapewnienia jego wizerunku w filmie, przez osobę trzecią.
WAŻNE: Do Konkursu Uczestnik może zgłosić nie więcej niż jedną, samodzielnie wykonaną pracę konkursową.

 

Nagrody
Twórcy najlepszych prac konkursowych zostaną uchonorowani nagrodami pieniężnymi, dla każdej kategorii osobno w wysokości:
   1) za zajęcie I miejsca – 6 000 zł brutto;
   2) za zajęcie II miejsca – 4 000 zł brutto;
   3) za zajęcie III miejsca – 2 500 zł brutto.
Ponadto dopuszcza się przyznanie wyróżnień, każde w wysokości 1 000 zł brutto.

 

Materiały konkursowe tj film (link do pobrania filmu np. z platformy wetrensfer) i skan oryginału wypełnionego i podpisanego formularza zgłoszenia nalęzy do 31.10.2023 r. do godz. 23:59:
   
1) przesłać na adres poczty elektronicznej: myiryby@minrol.gov.pl
   2) złożyć osobiście w siedzibie MRiRW
   3) lub za pośrednictwem kuriera lub przesyłać pocztą na adres:
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Departament Pomocy Technicznej
ul. Wspólna 30
00-930 Warszawa
z dopiskiem na kopercie „Nie tylko dla ryb – jak Europejski Fundusz Morski i Rybacki zmienił moje życie” – kategoria konkursowa nr …(należy wpisać numer kategorii konkursowej, w której Uczestnik składa Formularz zgłoszenia).

O tym, czego dokładnie dotyczy zadanie konkursowe, jak powinno zostać wykonana i przekazana praca konkursowa, czego dokładnie może dotyczyć, jakie są kryteria oceny i gdzie można szukac inspiracji dowiedzieć sie można z REGULAMINU oraz na stronie organizactora tj MRiRW

 

Opracowanie: Urszula Anculewicz