wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Premie dla młodych rolników w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027 – nabór wniosków wydłużony do 27 października 2023 r.

Data utworzenia: 16-10-2023

Premie dla młodych rolników w ramach PS dla WPR na lata 2023-2027 – nabór wniosków wydłużony do 27 października 2023 r.

Interwencja  realizowana w ramach Planu Strategicznego  WPR na lata 2023-2027,  ma na celu  wsparcie młodych rolników na  rozpoczęcie  i rozwój działalności rolniczej  w gospodarstwie rolnym, zapewniając dostęp do kapitału niezbędnego w początkowej fazie prowadzenia gospodarstwa i produkcji, a także przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie.

 

Głównym wskaźnikiem osiągnięcia tego celu – jest wzrost wielkości ekonomicznej w prowadzonym gospodarstwie w roku docelowym, w stosunku do wielkości ekonomicznej w roku wyjściowym. Pomoc przyznawana jest  w formie płatności ryczałtowej, w wysokości 200 tys. zł (wypłacana w dwóch ratach 70 i 30 %).

Prowadzenie działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym rozpoczyna się z dniem, gdy osoba ubiegająca się o przyznanie pomocy stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha UR. Wniosek o przyznanie pomocy może również złożyć osoba, która nie jest jeszcze właścicielem lub posiadaczem co najmniej 1 ha UR..

 

Przyznanie pomocy jest uzależnione od spełnienia  przez beneficjenta  następujących warunków:

 1. Rozpoczęcie prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym nie wcześniej niż 24 miesiące przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy i nie później jak  12 miesięcy od dnia przyznania pomocy,
 2. Powierzchnia  użytków rolnych  gospodarstwa powinna być co najmniej równa powierzchni średniej wojewódzkiej albo krajowej  (tej niższej zależnie od województwa) lub o wielkości ekonomicznej równej co najmniej 15 000 euro;
 3. Maksymalna powierzchnia użytków rolnych tego gospodarstwa nie może przekraczać 300 ha, a jego wielkość ekonomiczna – 150 000 euro;
 4. Co najmniej 50% odpowiedniej powierzchni użytków rolnych  (wojewódzkiej lub krajowej średniej powierzchni– tej niższej), musi stanowić przedmiot własności beneficjenta, użytkowania wieczystego lub dzierżawy z Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa lub od JST;
 5. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji zawodowych lub umiejętności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym (potwierdzony staż pracy w rolnictwie) i uwzględniających co najmniej wymogi określone w definicji młodego rolnika lub zadeklarowanie uzupełnienia kwalifikacji

Wsparcie finansowe musi  być przeznaczone głównie na środki trwałe, tym na:

• inwestycje budowlane związane z budynkami lub budowlami;

• zakup nieruchomości rolnych , w tym ziemi;

 • zakup stada podstawowego zwierząt gospodarskich;

• zakup nowych maszyn, urządzeń, wyposażenia lub sprzętu, w tym sprzętu

   komputerowego i oprogramowania.

 

Kryteria wyboru, za które przyznawane są punkty:

 1. Powierzchnia UR w roku wyjściowym, która najpóźniej w okresie 12 miesięcy od dnia przyznania pomocy będzie przedmiotem własności, użytkowania wieczystego, dzierżawy z ZWRSP lub od JST, dzierżawy od innych podmiotów na podstawie umowy dzierżawy zawartej w formie aktu notarialnego (albo z datą pewną oraz na okres co najmniej 10 lat, jednak nie krótszy niż do dnia upływu 5 lat od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy). W przypadku woj. warmińsko – mazurskiego, punkty będą przyznawane za  powierzchnię powyżej 23,63 ha (liczone wg wymaganego wzoru).
 2. Kwalifikacje zawodowe lub umiejętności – do 4 pkt.
 3. Różnica wieku pomiędzy przekazującym gospodarstwo w całości i na własność, a młodym rolnikiem: powyżej 15 do 25 lat – 3 pkt. , powyżej 25 lat – 5 pkt.
 4. Przejęcie przynajmniej jednego gospodarstwa w całości i na własność -  4 pkt.
 5. Uczestnictwo w systemach jakości lub planowane uczestnictwo -nie więcej niż 5 pkt.
 6. Wielkość ekonomiczna gospodarstwa wskazanego w biznesplanie, w roku wyjściowym  powyżej 19 500 euro

Wymagana minimalna liczba punktów do przyznania pomocy – 7pkt.

 

Ważne zobowiązania beneficjenta:

1. Najpóźniej w roku docelowym, w gospodarstwie musi nastąpić wzrost wielkości ekonomicznej gospodarstwa beneficjenta zależnie od wielkości wyjściowej (zobowiązanie ciągłe), co najmniej o:

 • 30%, gdy gospodarstwo miało co najmniej 15 tys. euro i mniej niż 25 tys. euro,
 • 20%, gdy gospodarstwo miało co najmniej 25 tys. euro i mniej niż 50 tys. euro,
 • 15%, gdy gospodarstwo miało co najmniej 50 tys. euro i mniej niż 100 tys. euro,
 • 10%, gdy gospodarstwo miało co najmniej 100 tys. euro i nie więcej niż 150 tys. euro,

powyżej 19 500 euro, gdy gospodarstwo nie spełniało wymogu wielkości ekonomicznej.

2. W okresie realizacji biznesplanu (najpóźniej w roku docelowym), beneficjent musi  osiągnąć co najmniej 60% udział przychodów: uzyskiwanych zarówno z  prowadzonej w gospodarstwie działalności rolniczej, ale także z działalności „okołorolniczej”.

3. Prowadzenie rachunkowości rolniczej, w tym ewidencję przychodów i rozchodów, co najmniej od dnia wypłaty pierwszej raty pomocy (zobowiązanie ciągłe);

4. Skorzystanie z doradztwa indywidualnego dla osób rozpoczynających po raz pierwszy prowadzenie gospodarstwa w ramach interwencji PS WPR „Kompleksowe doradztwo rolnicze”;

5. Uzupełnienie wykształcenia) – jeśli nie spełniał wymogu.

Brak realizacji co najmniej jednego z warunków wypłaty drugiej raty pomocy skutkuje brakiem wypłaty drugiej raty pomocy.

Po wypłacie drugiej raty pomocy, do końca okresu związania celem (OZC), beneficjent jest zobowiązany do:

 1. Prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący.
 2. Utrzymania zobowiązań zawartych w pkt. 1,2 i 3 powyżej (wielkość ekonomiczna, przychody, rachunkowość).
 3. Prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwie jako kierujący.
 4. Utrzymania nabytych w ramach operacji środków trwałych.
 5. Kontynuowania działań, z tytułu których beneficjentowi przyznano punkty:
  1. prowadzenie produkcji zwierzęcej,
  2. udział w systemach jakości.

Beneficjent nie jest zobowiązany do ubezpieczenia w KRUS

 

Opracowanie: Maria Suszko