wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ruszył kolejny nabór wniosków w Priorytetowym Programie ,,Moja Woda''

Data utworzenia: 07-08-2023

Ruszył kolejny nabór wniosków w Priorytetowym Programie ,,Moja Woda''

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie ogłasza kolejny nabór wniosków na inwestycje wpisujące się w Program Priorytetowy „Moja Woda” na lata 2020-2024. Nabór odbywał się będzie w trybie ciągłym, potrwa od dnia 03.08.2023 do dnia 30.06.2024 r. lub do wyczerpania budżetu.

Celem programu „Moja Woda” jest  ochrona zasobów wodnych oraz zmniejszenie oddziaływania zjawiska suszy w naszym kraju, poprzez zwiększenie poziomu retencji na terenie nieruchomości z budynkami mieszkalnymi, jednorodzinnymi oraz wykorzystywanie zgromadzonych wód opadowych lub roztopowych, w tym dzięki rozwojowi zielono niebieskiej infrastruktury.

Celem strategicznym programu jest podniesienie poziomu ochrony przed skutkami zmian klimatu oraz zagrożeń naturalnych (m.in. zgodnie z kierunkami działań zapisanymi w dokumentach takich jak: Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030, Polityka Ekologiczna Państwa 2030 - strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej oraz Plan przeciwdziałania skutkom suszy).

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcie powinno umożliwiać zatrzymanie wód opadowych (w tym roztopowych) na terenie nieruchomości oraz wykorzystanie magazynowanej wody tak, by nie było konieczności jej odprowadzania do kanalizacji. Na obszarach wyposażonych w systemy kanalizacji deszczowej dopuszcza się utrzymanie istniejącego podłączenia nieruchomości do kanalizacji deszczowej, przy aktualizacji warunków przyłączeniowych, które umożliwiają odprowadzenie nadmiaru wód opadowych, tylko w przypadku wystąpienia sytuacji ekstremalnych, długotrwałych deszczy lub deszczy nawalnych (odpływ awaryjny).

Beneficjenci programu „Moja Woda”

Osoby fizyczne będące właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości, na której znajduje się budynek mieszkalny jednorodzinny, z wyłączeniem nieruchomości, dla której udzielono już dofinansowania z Programu „Moja Woda” – dalej jako „Program”. Dofinansowanie dotyczy również właścicieli, współwłaścicieli oraz użytkowników wieczystych nieruchomości, na których planuje się budowę, lub na których rozpoczęto budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jednak z zastrzeżeniem, że budynki te muszą zostać oddane do użytkowania zgodnie z prawem, przed złożeniem dokumentów do wypłaty. Oddanie do użytkowania może nastąpić albo poprzez uzyskanie decyzji zezwalającej na użytkowanie lub poprzez uprawomocnienie się zgłoszenia.

Forma dofinansowania

Dofinansowanie  odbywać się będzie w formie dotacji z tym, że nie więcej niż 80% kosztów kwalifikowanych instalacji wchodzących w skład przedsięwzięcia i nie więcej niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, a dla naboru ogłaszanego w 2023 r. nie więcej niż 6 tys. zł na jedno przedsięwzięcie.

Do kosztów kwalifikowanych należy:

zakup, dostawa, montaż, budowa, rozbudowa, uruchomienie instalacji:

  • do zbierania wód opadowych lub roztopowych z powierzchni nieprzepuszczalnych nieruchomości, tj. z dachów, chodników, podjazdów (np. łapacze, wpusty, osadniki rynnowe, odwodnienie liniowe, przewody odprowadzające wody opadowe bez rynien i rur spustowych);
  • do magazynowania wód opadowych w zbiornikach (np. szczelne zbiorniki podziemne i naziemne) sumarycznej pojemność minimum 2m3;
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych w gruncie (np. rozszczelnienie powierzchni nieprzepuszczalnych, studnie chłonne, drenaż, skrzynki rozsączające, zbiorniki otwarte);
  • do retencjonowania wód opadowych w tym roztopowych na dachach – „zielone dachy” (warstwa drenażowa) bez kosztów nasadzeń;
  • do wykorzystania retencjonowanych wód opadowych lub roztopowych (np. pompy, filtry, przewody, zraszacze, sterowniki centrale do dystrybucji wody, inne instalacje umożliwiające zagospodarowanie wody z istniejącego/nowobudowanego w ramach inwestycji zbiornika).

Jako wydatki kwalifikowane należy przyjąć wydatki na zakup oraz zainstalowanie komponentów i adaptacji istniejących instalacji, które będą trwałą częścią systemu umożliwiającego zatrzymanie wody opadowej lub roztopowej na terenie nieruchomości lub/i wykorzystanie magazynowanej wody na cele gospodarstwa domowego i przydomowych ogrodów.

W celu złożenia wniosku o dofinansowanie należy:

  • Założyć konto w Generatorze Wniosków na stronie https://lsi.fundusz.olsztyn.pl (nie dotyczy osób posiadających już konto w Generatorze Wniosków) w celu pobrania, wypełnienia i przesłania wniosku o dofinansowanie. Dodatkowe informacje znajdą Państwo w Generatorze Wniosków w sekcji „MOJA WODA”;
  • Pobrać, a następnie wypełnić aktywny formularz PDF wniosku o dofinansowanie (wersja 3.x.x);
  • Wysłać wypełniony formularz wniosku do Funduszu za pomocą „SKRZYNKI PODAWCZEJ PDF”– dostępnej w Generatorze Wniosków;
  • Wydrukować wypełniony formularz wniosku wraz z załącznikami, podpisać i dostarczyć: w wersji papierowej do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie, ul. Świętej Barbary 9, 10-026 Olsztyn, w godzinach jego pracy 8-16 (poniedziałek), 7.30-15.30 (wtorek-piątek) albo za pośrednictwem Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP).

 

Więcej informacji oraz szczegółowe warunki dofinansowania z WFOŚiGW w Olsztynie dotyczące Programu Priorytetowego „Moja Woda”, zamieszczono na stronie: https://wfosigw.olsztyn.pl/program-priorytetowy-moja-woda/

 

Źródło: https://wfosigw.olsztyn.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz