wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Rolnicy Warmii i Mazur zmierzyli się wiedzą w wojewódzkim finale „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”, 20.06.2023 r.

Data utworzenia: 21-06-2023 ; Data wydarzenia: 20-06-2023

Dnia 20.06.2023 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Olsztynie, młodzi rolnicy po raz kolejny stanęli do rywalizacji podczas finału wojewódzkiego „Olimpiady Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Czerwcowa „Olimpiada Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie” składała się z dwóch etapów: pisemnego podczas, którego uczestnicy udzielali odpowiedzi na 40 pytań testowych z zakresu produkcji roślinnej i zwierzęcej, ochrony środowiska i odnawialnych źródeł energii, organizacji i zarządzania gospodarstwem, Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027, ekonomicznej eksploatacji maszyn i urządzeń rolniczych, zasad podatku VAT, rozwoju przedsiębiorczości, bezpiecznej pracy przy obsłudze maszyn, narzędzi i urządzeń rolniczych, zasad bezpiecznej obsługi zwierząt i wykonywania prac polowych oraz ustnego składającego się z 4 pytań z wylosowanych zestawów.

Po eliminacjach powiatowych przeprowadzonych od 03.04.2023 r. do 09.06.2023 r. przez 19  Zespołów Doradczych do finału wojewódzkiego zakwalifikowało się  57 osób z najwyższą liczbą punktów. Ostatecznie do finału przystąpiło 48 osób.

Uczestnikami olimpiady były osoby w wieku 18–35 lat, które prowadzą lub zamierzają prowadzić na terenie województwa samodzielnie gospodarstwo rolne, uczniowie oraz studenci warmińsko-mazurskich szkół i uczelni rolniczych. Olimpiada została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie.

Celem olimpiady było:

 • upowszechnianie wiedzy i postępu rolniczego oraz idei ustawicznego kształcenia i doskonalenia młodych rolników
 • wyróżnianie i popularyzowanie młodych rolników, posiadających dużą wiedzę ekonomiczno-rolniczą i umiejętności gospodarowania w warunkach wolnego rynku
 • rozwijanie idei współzawodnictwa i konkurencji
 • promowanie współpracy młodych rolników z instytucjami rolniczymi i otoczeniem rolniczym w zakresie niezbędnym dla poprawy bytu rodziny wiejskiej
 • propagowanie bezpiecznej pracy na wsi i ochrony środowiska naturalnego

Planowane efekty:

 • wymiana wiedzy i doświadczenia pomiędzy uczestnikami olimpiady a przedstawicielami instytucji otoczenia rolniczego działających na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich
 • wyzwolenie ducha zdrowej rywalizacji do dalszego doskonalenia zawodowego, przekazywania dobrych praktyk oraz popularyzowania osiągnięć w rolnictwie
 • zwiększenie udziału zainteresowanych stron we wdrażaniu inicjatyw na rzecz rozwoju obszarów wiejskich
 • poprawa efektywności ekonomicznej gospodarstw
 • poznanie problematyki producentów rolnych oraz możliwości rozwiązywania przeszkód

Pomysłodawcą i inicjatorem przedsięwzięcia był Dział Metodyki Doradztwa, Szkoleń i Wydawnictw natomiast współorganizatorami finału wojewódzkiego byli: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie oraz Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie. Nad prawidłowym przebiegiem olimpiady czuwała Komisja Oceniająca. W jej skład weszli pracownicy Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz przedstawiciele instytucji współorganizujących „Olimpiadę Wiedzy Rolniczej, Ochrony Środowiska i BHP w Rolnictwie”.

Zwycięzcami Olimpiady w Finale Wojewódzkim zostali:

 

I miejsce – Janusz Juniewicz – powiat elbląski

II miejsce – Karol Bykowski – powiat bartoszycki

III miejsce – Jacek Wieczorek – powiat lidzbarski

IV miejsce – Andrzej Gągol – powiat elbląski

V miejsce – Piotr Dąbkowski – powiat nidzicki

VI miejsce – Michał Harhaj – powiat ostródzki

 

Serdecznie gratulujemy

Sponsorami nagród byli:

 1. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie
 2. Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich
 3. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie
 4. Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza
 5. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie
 6. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Oddział Regionalny w Olsztynie
 7. Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Olsztynie

Serdecznie dziękujemy również instytucjom, jednostkom samorządu terytorialnego za zaangażowanie, wsparcie oraz sfinansowanie nagród  w eliminacjach powiatowych Olimpiady, które odbywały się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Opracowanie: Paulina Jaskólska