wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2023 roku

Data utworzenia: 07-06-2023

Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2023 roku

Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Oddział w Radomiu, przy współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Warmińsko-Mazurskim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, ogłaszają nabór zgłoszeń do XVI edycji ogólnopolskiego „Konkursu na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne w 2023 roku”.

W konkursie może brać udział każdy rolnik, który spełnia poniższe warunki:

  • został mu nadany numer indentyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
  • wytwarza produkty rolnictwa ekologicznego zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Redy (UE) 2018/848 z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie produkcji ekologicznej i znakowania produktów ekologicznych i uchylające rozporządzenie Rady (WE) nr 834/2007 i podsiada aktualny certyfikat wydany przez upoważniona jednostkę certyfikującą;
  • zakończył okres przestawiania gospodarstwa i posiada aktualny certyfikat na wyprodukowane ekologiczne surowce z przeznaczeniem do sprzedaży lub do przetwórstwa we własnym gospodarstwie;
  • nie był laureatem I nagrody warmińsko-mazurskiego etapu konkursu w latach 2020-2022.
  • konkurs przeznaczony jest tylko dla rolników zawodowych, tzn. rolników czerpiacych dochód z produkcji rolnej (np. hodowli zwierząt i/lub uprawy roślin). Do składania wniosków zachęcamy kandydatów prowadzących towarowe gospoadsrtwa ekologiczne, z lub bez hodowli zwierząt.;
  • w konkursie nie mogą brać udział Fundacje lub inne podmioty, które są finansowane z innych źródeł, stanowiących ich główne źródło dochodu lub utrzymania.

 

Warunkiem udziału w konkursie jest nadesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego wraz z klauzulą informacyjną - Załącznik nr 1

Zgłoszenia należy wysyłać do 23 czerwca 2023 r.

na adres: Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie ul. Jagiellońska 91 10-356 Olsztyn z dopiskiem „Konkurs na Najlepsze Gospodarstwo Ekologiczne 2023”lub pocztą elektroniczną na adres: m.razminas@w-modr.pl

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela – Małgorzata Razminas, tel. 695 990 243

Szczegóły konkursu dostępne są w regulaminie dostępnym do pobrania poniżej.

Źródło: https://www.cdr.gov.pl/produkcja-rolna/rolnictwo-ekologiczne/rolnictwo-ekologiczne-aktualnosci/4121-konkurs-na-najlepsze-gospodarstwo-ekologiczne
Opracowanie: Małgorzata Razminas