wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Relacja z konferencji pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody w województwie Warmińsko-Mazurskim – podsumowanie działań i kierunki rozwoju”

Data utworzenia: 02-06-2023 ; Data wydarzenia: 25-05-2023

Relacja z konferencji pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody w województwie Warmińsko-Mazurskim – podsumowanie działań i kierunki rozwoju”

W obecnych czasach pogłębiające się zmiany klimatyczne powodują coraz większe problemy związane z dostępnością wody. Wyzwaniem staje się stworzenie optymalnego systemu sprawiedliwej dystrybucji wody tak, aby zaspokoić potrzeby, zarówno dużych, średnich jak i małych gospodarstw.

Punktem wyjścia ku racjonalnemu gospodarowaniu wodą i zwróceniu uwagi na powagę sytuacji staje się tworzenie sieci współpracy tzw. Lokalnych Partnerstw ds. Wody (LPW), pomiędzy instytucjami, organizacjami i mieszkańcami działającymi na rzecz zarządzania zasobami wody w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie w ramach projektu pn. ,,Wsparcie dla tworzenia lokalnych partnerstw ds. wody’’ (LPW),  w zakresie Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (SIR), zaplanował i zrealizował szereg działań mających uświadomić społeczeństwu, jak ważne jest utrzymanie zasobów wodnych w dobrej kondycji pod względem ilościowym oraz jakościowym.

W dniach 25-26 maja 2023 r. Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie zorganizował konferencję poświęconą podsumowaniu działań mających na celu zacieśnić współpracę pomiędzy podmiotami zaangażowanymi w dziedzinie racjonalnej gospodarki wodnej na terenach wiejskich. Wydarzenie pn. „Lokalne Partnerstwa ds. Wody w województwie Warmińsko-Mazurskim – podsumowanie działań i kierunki rozwoju” odbyło się w Hotelu Anders w miejscowości Stare Jabłonki. Konferencję powitaniem zgromadzonych gości otworzył Dyrektor Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, Pan Damian Godziński.

W niniejszym spotkaniu udział wzięli m.in. przedstawiciele Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Warmińsko – Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego, TVP S.A. w Warszawie Oddziału Terenowego w Olsztynie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie oraz Nadleśnictw, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starostw Powiatowych, Urzędów Miast, Urzędów Gmin, Zarządów Spółek Wodnych, Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich, Żeglugi Ostródzko-Elbląskiej, Stowarzyszenia LGR Wielkie Jeziora Mazurskie oraz rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich.

W programie konferencji znalazły się zagadnienia związane z możliwościami pozyskiwania funduszy w celu wsparcia finansowego gospodarki wodnej na obszarach wiejskich, temat ten został poruszony przez Panią Joannę Gumula - Naczelnika Wydziału Gospodarki Wodnej, Departamentu Nieruchomości i Infrastruktury Wsi w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Dyrektor Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Pan Ireneusz Drozdowski przedstawił stan realizacji operacji pn. ,,Wsparcie dla tworzenia Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’.

Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku, Pan Andrzej Winiarski omówił potrzeby racjonalnego gospodarowania wodą na terenach wiejskich oraz przedstawił zasadność utworzenia i funkcjonowania Lokalnych Partnerstw ds. Wody w województwie warmińsko-mazurskim.

Po wygłoszonych prezentacjach odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych przez Dyrektora Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie oraz liderów LPW z 19 powiatów woj. warmińsko-mazurskiego. Uwzględniając zbieżności reprezentowanych poglądów i stanowisk, wszystkie podmioty zarządzające wodą na danym obszarze oraz korzystające z wody, działające w poszczególnych powiatach Warmii i Mazur zgodnie postanowiły zacieśnić współpracę w kierunku racjonalnej gospodarki wodnej. Zakres współpracy określony w liście intencyjnym obejmuje między innymi wymianę informacji dotyczących najważniejszych działań prowadzonych przez poszczególne organizacje, współpracę z ekspertami oraz opracowywanie wspólnych stanowisk w celu zwiększenia efektywności działań zmierzających do poprawy gospodarowania wodą na terenach wiejskich.

Obecne wnioski związane z zawiązywaniem partnerstw wodnych wskazują na potrzebę dalszego wzmacniania oraz koordynacji działań pomiędzy podmiotami uczestniczącymi w zarządzaniu zasobami wodnymi na obszarach wiejskich na poziomie regionalnym, oraz lokalnym. Podstawowym warunkiem efektywnego wdrażania polityki publicznej oraz sposobem na łagodzenie skutków suszy, oraz problemu dostępności do wody na terenach wiejskich jest poprawa koordynacji prac w tym zakresie. Wszyscy interesanci zarówno zarządzający wodą na danym obszarze, jak i korzystający z wody, muszą nawiązać współpracę i wspólnie działać na rzecz zrównoważonej gospodarki wodą. Mamy nadzieję, że do powstałych 19 ,,Lokalnych Partnerstw ds. Wody’’, będą przyłączać się nowi partnerzy, jak również to, że zainicjują one proces poszukiwania innowacyjnych rozwiązań, programów oraz metod gospodarowania wodą w rolnictwie, które pozwolą nam wykorzystać wodę w sposób bardziej racjonalny.

Opracowanie: Paweł Urbanowicz