wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Materiał informacyjny dot. dofinansowania wapnowania gleb w 2023 r. i w latach następnych

Data utworzenia: 02-06-2023

Od 2019 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) oraz Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) realizują „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”.

Celem Programu jest wsparcie działań regeneracyjnych gleb zakwaszonych w wyniku oddziaływania czynników antropogenicznych. Cel ten realizowany jest poprzez dofinansowanie kosztów zakupu wapna nawozowego (tj. nawozów wapniowych, wapniowo-magnezowych i środków wapnujących) w ramach pomocy de minimis w rolnictwie. 

Zgodnie z założeniami przyjętymi przez NFOŚiGW, Program kończy się w 2023 roku. W związku z tym, informujemy że:

  1. dofinansowanie obejmuje koszty zakupu wapna nawozowego kupionego do 31 października 2023 r. (tzw. koszty kwalifikowalne), tj. są to koszty zakupu:

1) wapna nawozowego odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonego w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U. Nr 183, poz. 1229),

2) środka wapnującego, o którym mowa w przepisach rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1009 z dnia 5 czerwca 2019 r. ustanawiającego przepisy udostępniania na rynku produktów nawozowych UE, zmieniającego rozporządzenia (WE) nr 1069/2009 i (WE) nr 1107/2009 oraz uchylającego rozporządzenie (WE) nr 2003/2003.

  1. zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów z WFOŚiGW) podejmowane będą do 31 grudnia 2023 r.
  2. środki finansowe będą wydatkowane przez WFOŚiGW do 31 marca 2024 r.
  3. kwoty dofinansowania wynoszą:

1) do 300 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni nie przekraczającej 25 ha użytków rolnych,

   2) do 200 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 25 ha, ale nie przekraczającej 50 ha użytków rolnych,

   3) do 100 zł/t czystego składnika odkwaszającego (CaO oraz MgO) dla gospodarstw o powierzchni powyżej 50 ha, przy czym gospodarstwa powyżej 75 ha użytków rolnych mogą uzyskać dofinansowanie do zakupu wapna nawozowego lub środka wapnującego niezbędnego do wysiewu na powierzchni nieprzekraczającej 75 ha użytków rolnych w ciągu 1 roku kalendarzowego

  1. kontynuacją Programu będzie realizowany w ramach Planu Strategicznego WPR ekoschemat „Rolnictwo węglowe i zarządzanie składnikami odżywczymi”, w zakresie którego będzie realizowana praktyka „Opracowanie i przestrzeganie planu nawożenia” w wariancie podstawowym i w wariancie z wapnowaniem.

Zasady uzyskania wsparcia przez rolników w ramach ww. ekoschematu zostały określone w rozporządzeniu MRiRW z dnia 13 marca 2023 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania i wypłaty płatności w ramach schematów na rzecz klimatu i środowiska w ramach Planu Strategicznego dla wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027 (Dz. U poz. 493).

Źródło: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk