wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Dopłaty do materiału siewnego

Data utworzenia: 26-05-2023

Od 25 maja do 25 czerwca 2023 r. można ubiegać się o przyznanie dopłat z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany. Od tego roku wprowadzone zostały odrębne stawki dla ekologicznych sadzonek i ziarna. Wsparcie ma charakter pomocy de minimis w rolnictwie.

Wnioski można złożyć bezpośrednio w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, nadać przesyłką rejestrowaną nadaną w placówce Poczty Polskiej lub wysłać przez platformę ePUAP lub korzystając z usługi mObywatel na stronie gov.pl.

O dofinansowanie mogą ubiegać się rolnicy, którzy znajdują się w ewidencji producentów lub gospodarstw. Środki przyznawane są do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych następującymi gatunkami roślin uprawnych:

 • zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 • rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 • ziemniak.

Dopłatami nie są objęte uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Dopłatami z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany obejmuje się materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany lub ekologiczny materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany następujących gatunków roślin uprawnych:

 1. Zboża: jęczmień, owies (nagi, szorstki, zwyczajny), pszenica (twarda, zwyczajna, orkisz), pszenżyto, żyto;
 2. Rośliny strączkowe: bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna;
 3. Ziemniak.

Minimalna ilość materiału siewnego jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, określona jest w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie minimalnej ilości materiału siewnego, jaka powinna być użyta do obsiania lub obsadzenia 1 ha powierzchni gruntów ornych, wynosi w przypadku:

 1. odmiany populacyjnej pszenicy zwyczajnej – 150 kg;
 2. odmiany mieszańcowej pszenicy zwyczajnej – 70 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 3. pszenicy twardej – 150 kg;

      3a) pszenica orkisz – 200 kg;

 1. odmiany populacyjnej żyta – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 2. odmiany syntetycznej żyta – 80 kg;
 3. odmiany mieszańcowej żyta – 60 kg albo 1,7 jednostki siewnej;
 4. odmiany populacyjnej jęczmienia – 130 kg;
 5. odmiany mieszańcowej jęczmienia – 90 kg albo 2 jednostki siewne;
 6. pszenżyta – 150 kg;
 7. owsa zwyczajnego – 150 kg;
 8. owsa nagiego – 120 kg;
 9. owsa szorstkiego – 80 kg;
 10. łubinu (żółtego, wąskolistnego lub białego) – 150 kg;
 11. grochu siewnego (odmiany roślin rolniczych) – 200 kg;
 12. bobiku – 270 kg;
 13. wyki siewnej – 80 kg;
 14. soi – 120 kg;
 15. ziemniaka – 2000 kg;
 16. mieszanek zbożowych lub mieszanek pastewnych sporządzonych z materiału siewnego gatunków lub odmian roślin zbożowych lub pastewnych wymienionych w pkt 1-17 – 140 kg;
 17. mieszanek zbożowych sporządzonych z materiału siewnego odmian pszenicy orkisz – 200 kg.

Więcej informacji tutaj

Źródło: www.gov.pl
Opracowanie: Renata Gazda