wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem

Data utworzenia: 22-05-2023

Wsparcie dla rolników na zakup i montaż silosów wraz z wyposażeniem

Od 5 czerwca do 5 lipca 2023 r. będzie się można ubiegać o wsparcie na przedsięwzięcia mające na celu poprawę infrastruktury magazynowej, które będą służyć zwiększeniu odporności gospodarstw rolnych na kryzysy. Pomoc pochodzi z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności.

Wsparcie może być udzielone na wniosek rolnika będącego osobą fizyczną, jeżeli:

 1. jest osobą pełnoletnią;
 2. przyznano mu płatności bezpośrednie na rok 2022 w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 20185 r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego (Dz. U. z 2022r., poz. 1775 i 2727);
 3. posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane w odniesieniu do działki ewidencyjnej/działek ewidencyjnych na której/których będzie zamontowany silos/silosy objęte wsparciem;
 4. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r., poz. 2001, 2727, z 2023 r. poz. 412);

Wsparcia udziela się na przedsięwzięcia związane z:

 1. zakupem nowego silosu;
 2. zakupem nowego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część wyposażenia silosu, w tym:
  1. wentylatorów lub odpylających wentylatorów ssących z adapterem,
  2. czujników, sond i czytników pomiaru poziomu zasypu silosu, temperatury lub wilgotności,
  3. przenośników kubełkowych i wieży do tych przenośników z drabiną, pomostami i kotwami, przenośników ślimakowych (z koszem zasypowym albo bez kosza), przenośników zgarniakowych (redlerów), przenośników pneumatycznych (dmuchawy),
  4. podpór przenośników, o których mowa w lit. c,
  5. podajników łopatkowych lub łańcuchowych,
  6. rękawów rozładowczych,
  7. koszy przejęciowych,
  8. nagrzewnic elektrycznych,
  9. kanałów napowietrzających,
  10. rur załadunkowych lub spedycyjnych i ich podpór,
  11. drabin (wejściowych, wewnętrznych, dachowych),
  12. zasuwy wysypowej,
  13. workowników,
  14. oprogramowania,
  15. innych urządzeń lub wyposażenia, o ile wnioskodawca wykaże, że ich zakup i montaż są niezbędne do funkcjonowania silosu i są jego integralną częścią;

3.  montażem i transportem silosu wraz z wyposażeniem stanowiącym jego integralną część, w wysokości nieprzekraczającej 10% kosztów zakupu silosu, jego wyposażenia lub urządzeń stanowiących integralną część tego wyposażenia.

Wsparcie udzielane jest w formie refundacji:

 1. do 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku młodego rolnika;
 2. do 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku pozostałych wnioskodawców.

Wsparcie jest udzielane do wysokości limitu, który wynosi:

 1. 60 000 zł – w przypadku młodego rolnika;
 2. 50 000 zł – w przypadku pozostałych wnioskodawców.
Źródło: https://www.gov.pl/web/arimr
Opracowanie: Radosław Skudlarz