wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

Data utworzenia: 24-03-2023

Nabory wniosków o przyznanie pomocy w ramach interwencji pszczelarskich

 

Wnioski o przyznanie pomocy w ramach poszczególnych interwencji można składać w terminie od dnia 3 kwietnia 2023 r. do dnia 24 kwietnia 2023 r., wyłącznie drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, poprzez Platformę Usług Elektronicznych ARiMR (ePUE).

Ogłoszone nabory wniosków o przyznanie pomocy dotyczą trzech następujących interwencji pszczelarskich:

 

1)    I.6.2 - Interwencja: inwestycje, wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych,

2)    I.6.3 - Interwencja: wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi,

3)    I.6.5 - Interwencja: pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

 

I.6.2 Wspieranie modernizacji gospodarstw pasiecznych.

 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać:
I.    Pszczelarze, producenci produktów pszczelich,
II.    Organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy, działające w formie:
a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

 

Pomoc przyznawana jest do zakupu:

Miodarek, odstojników, dekrystalizatorów, stołów do odsklepiania plastrów, suszarek do suszenia obnóży pyłkowych, topiarek do wosku, urządzeń do kremowania miodu, refraktometrów, wózków ręcznych do transportu uli, wialni do pyłku, uli lub ich elementów, krat odgrodowych i innych izolatorów ramkowych, urządzeń do omiatania pszczół, poławiaczy pyłku, sprzętu do pozyskiwania pierzgi, wag pasiecznych, pakietów ramek ulowych, kamer cyfrowych.

 

Kwota dofinansowania

Maksymalna wysokość pomocy przekazanej jednemu beneficjentowi w okresie jednego roku pszczelarskiego nie może przekroczyć 100 zł w przeliczeniu na jeden posiadany pień pszczeli i nie więcej niż 15 000 zł. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu w wysokości do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 65 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.

Refundacji podlega do 60% kosztów netto zakupu nowego sprzętu pszczelarskiego, maszyn i urządzeń wykorzystywanych na potrzeby gospodarki pasiecznej.

 

I.6.3 Wspieranie walki z warrozą produktami leczniczymi.

 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
a)    związków pszczelarskich;
b)    stowarzyszeń pszczelarzy;
c)    zrzeszeń pszczelarzy;
d)    spółdzielni pszczelarskich;
e)    grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

 

Pomoc przyznawana jest do zakupu:

a)    produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych,

b)    produktów leczniczych do walki z warrozą, zawierających substancje czynne do stosowania w środkach ochrony roślin również w przypadku pasiek, których właściciele posiadają certyfikat produkcji ekologicznej.

 

Kwota dofinansowania

Refundacja do 90% kosztów netto zakupu produktów leczniczych weterynaryjnych warrozobójczych. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.         

 

I.6.5 Pomoc na odbudowę i poprawę wartości użytkowej pszczół.

 

Wnioski o przyznanie pomocy mogą składać wyłącznie organizacje pszczelarskie w imieniu pszczelarzy działające w formie:
a) związków pszczelarskich;
b) stowarzyszeń pszczelarzy;
c) zrzeszeń pszczelarzy;
d) spółdzielni pszczelarskich;
e) grup producentów rolnych – w zakresie działalności pszczelarskiej.

 

Pomoc przyznawana jest do zakupu:

a)  matek pszczelich pochodzących z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

b)  odkładów lub pakietów pszczelich z matkami pszczelimi pochodzącymi z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi i rejestry, z pasiek hodowlanych, w których prowadzona jest ocena przez podmiot upoważniony przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,

c)  odkładów lub pakietów pszczelich, od producentów, którzy uzyskali rekomendację związków lub zrzeszeń pszczelarzy, gwarantujących między innymi, że matki pszczele w pakietach i odkładach pszczelich pochodzą z linii hodowlanych, dla których prowadzone są księgi lub rejestry.

 

Kwota dofinansowania

Kwota pomocy dla beneficjenta nie może przekroczyć 10 000 zł rocznie. Organizacje pszczelarskie mogą ubiegać się o refundację udokumentowanych kosztów bezpośrednio związanych z wykonaniem projektu do 4% kwoty wsparcia udzielonej pszczelarzom za ich pośrednictwem, jednak kwota ta nie może przekraczać 30 zł w przeliczeniu na tego pszczelarza.

Refundacji podlega do 70% kosztów netto zakupu matek, odkładów lub pakietów pszczelich.

Pomoc dla wszystkich interwencji jest przyznawana, jeżeli wniosek o przyznanie pomocy jest kompletny i poprawny oraz zawiera wszystkie niezbędne załączniki i wnioskodawca spełnia warunki przyznania pomocy. Przy udzielaniu pomocy, nie stosuje się kryteriów wyboru operacji i nie ma zastosowania określanie minimum punktowego za dane kryterium.

 

Szczegółowe warunki przyznania pomocy w ramach interwencji pszczelarskich zostały zamieszczone na stronie:
https://www.gov.pl/web/arimr/nabory-wnioskow-o-przyznanie-pomocy-w-ramach-interwencji-pszczelarskich--ogloszenie-agencji-restrukturyzacji-i-modernizacji-rolnictwa
Źródło: https://www.gov.pl
Opracowanie: Paweł Urbanowicz