wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

"LAUR AGROBIZNESU 2023" - konkursu o nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data utworzenia: 10-03-2023

SAMORZĄD WOJEWÓDZTWA ORGANIZUJE KONKURS O NAGRODĘ MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO „LAUR AGROBIZNESU – 2023”.

Inicjatywa ma przybliżyć społeczeństwu niepodważalne atuty rolnictwa, rybactwa, agrobiznesu wytwarzającego żywność stanowiącą mocne strony naszego regionu.

Celem konkursu jest wyróżnienie najbardziej aktywnych osób związanych zawodowo z rolnictwem, rybactwem, sektorem rolno-spożywczym funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, w tym przedsiębiorców/osób z otoczenia rolnictwa wyróżniających się doskonałą organizacją gospodarowania, stosowaniem nowoczesnych technologii przy zachowaniu zasad ochrony środowiska przyrodniczego, ponadprzeciętną aktywnością zawodową we wskazanym obszarze, charakteryzujących się wysokim poziomem produkcji rolniczej lub wytwarzania wysokiej jakości rolniczych surowców żywnościowych i żywności.

Uczestnikami mogą być osoby fizyczne i prawne, które mają siedzibę na terenie województwa warmińsko-mazurskiego i prowadzą działalność rolniczą, rybacką, w sektorze rolno spożywczym.

Zgłoszenia przyjmowane są w siedmiu kategoriach:
1) rolnicze gospodarstwo tradycyjne,
2) rolnicze gospodarstwo wysokotowarowe,
3) rolnicze gospodarstwo/przedsiębiorstwo innowacyjne,
4) rolnicze  gospodarstwo ekologiczne/stosujące metody ekologiczne,
5) gospodarstwo specjalistyczne/działy specjalne,
6) przetwórcy żywności regionalnej, naturalnej, tradycyjnej (opartej na surowcach z województwa warmińsko-mazurskiego),
7) gospodarstwo rybackie.

Przewidziana nagroda dla laureatów za zajecie pierwszego miejsca, w każdej z ocenianych kategorii wynosi 5 tys. zł brutto (uwzględniono również nagrody specjalne).

Warunkiem udziału jest wypełnienie karty zgłoszenia uczestnika stanowiącej załącznik nr 1 regulaminu przez podmioty zgłaszające (samorządy terytorialne, samorząd rolniczy, związki branżowe i organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego z siedzibą w Olsztynie, placówki naukowe z województwa) oraz przesłanie jej do 7 kwietnia 2023 roku (do godz. 15.30).

Podmioty zgłaszające powinny przesłać wypełnione karty zgłoszenia uczestnika na adres organizatora, w zamkniętej kopercie z dopiskiem: KONKURS OW-I, LAUR AGROBIZNESU-2023.

W celu przekazania nagrody, laureaci konkursu poproszeni zostaną o przesłanie następujących danych:
1) nr konta bankowego,
2) adres urzędu skarbowego właściwego miejscowo do rozliczeń laureata.

Przekazanie nagród odbędzie się na zasadach określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych/ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych
W przypadku osób fizycznych kwota pobrana jako zryczałtowany podatek dochodowy, który  wynosi 10 proc. nagrody pieniężnej, zostanie odprowadzona przez organizatora konkursu - na konto właściwego urzędu skarbowego.

W przypadku przyznania nagrody pieniężnej osobom prawnym, zastosowanie mają przepisy Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wypłata nagród pieniężnych nastąpi za pośrednictwem przelewu bankowego w ciągu 30 dni od ogłoszenia wyników, zgodnie z danymi przekazanymi organizatorowi konkursu.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie:
•    Dariusz Sargalski   – tel. (89) 521 92 78
•    Tomasz Balicki       – tel. (89) 521 92 42

Do pobrania:
- Regulamin konkursu - PDF
- Karta zgłoszenia do konkursu- wersja edytowalna
- Karta oceny

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Opracowanie: Sylwia Walesieniuk