wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Nabór wniosków na Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Data utworzenia: 22-02-2023

Nabór wniosków na Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Pomoc będzie przyznawana na inwestycje, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek.

Termin naboru wniosków:

od dnia 3 marca do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Terminy dostosowania gospodarstwa do Programu azotanowego

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Programem działań podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązane są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Natomiast w przypadku podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP wymóg na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych określony był na 31.12.2021 r., a więc obecnie na inwestycje w takim zakresie będzie mógł wnioskować wyłącznie młody rolnik, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący. W takim terminie, również młody rolnik, może zrealizować inwestycję w zakresie przechowywania kiszonek.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy:

  • budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych;
  • zakup instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Uwaga!!! Pomoc otrzymamy w przypadku, gdy spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie określone w Programie działań, albo jeżeli realizowana operacja obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do określonych w Programie działań wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Wysokość dofinansowania

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Przy ustalaniu wysokości pomocy można też uwzględnić tzw. koszty ogólne, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku kosztów ponoszonych w formie standardowych stawek jednostkowych pomoc przyznaje się odpowiednio w wysokości 60% (w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”) albo 50% kosztów (w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”) kwoty stanowiącej sumę:

  • iloczynów standardowych stawek jednostkowych, oraz odpowiednio:

- pojemności zbiornika do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub

- powierzchni płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, oraz

  • kosztów ogólnych dotyczących tej inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt. 1 – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Istotną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie nowej formy pomocy, tj. standardowych stawek jednostkowych, w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych obiektów (budowanych od podstaw):

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych.

W przypadku pozostałych inwestycji (koszty określone w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152 ze zm.)), pomoc będzie udzielana tak jak to miało miejsce w dotychczas przeprowadzonych naborach, w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Informacje związane z dofinansowaniem są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/ochrona-wod-przed-azotanami-pochodzenia-rolniczego

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-3-marca-2023-r-do-3-kwietnia-2023-r

Dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne-nabor-3-marca-2023-r-do-3-kwietnia-2023-r

Opracowanie: Urbanowicz Paweł