wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Data utworzenia: 22-02-2023

Poddziałanie 4.1.2 Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych

Pomoc dotyczy inwestycji, które zapewnią dostosowanie gospodarstw do wymagań określonych w „Programie działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, które dotyczą warunków przechowywania nawozów naturalnych oraz kiszonek.

 

Ostatni termin naboru wniosków: od dnia 3 marca do dnia 3 kwietnia 2023 r.

Kolejny nabór planowany jest w miesiącu czerwcu br.

Terminy dostosowania gospodarstwa do Programu azotanowego

Należy mieć na uwadze, że zgodnie z Programem działań podmioty prowadzące chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie mniejszej lub równej 210 DJP, zobowiązane są dostosować powierzchnię lub pojemność posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych do wymogów określonych w Programie w terminie do dnia 31 grudnia 2024 r.

Natomiast w przypadku podmiotów, które prowadzą chów lub hodowlę zwierząt gospodarskich w liczbie większej niż 210 DJP wymóg na dostosowanie powierzchni lub pojemności posiadanych miejsc do przechowywania nawozów naturalnych określony był na 31.12.2021 r., a więc obecnie na inwestycje w takim zakresie będzie mógł wnioskować wyłącznie młody rolnik, w terminie 24 miesięcy od dnia rozpoczęcia przez młodego rolnika prowadzenia gospodarstwa jako kierujący. W takim terminie, również młody rolnik, może zrealizować inwestycję w zakresie przechowywania kiszonek.

Do kosztów kwalifikowalnych zaliczamy:

  • budowę, przebudowę lub zakup zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, płyt do gromadzenia nawozów naturalnych stałych, zbiorników lub płyt do przechowywania kiszonek;
  • zakup nowych maszyn i urządzeń do aplikacji nawozów naturalnych płynnych;
  • zakup instalacji technicznej lub wyposażenia zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych.

Uwaga!!! Pomoc otrzymamy w przypadku, gdy spełnione są wymagania dotyczące warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie określone w Programie działań, albo jeżeli realizowana operacja obejmuje również realizację inwestycji, która zapewni dostosowanie gospodarstwa do określonych w Programie działań wymagań dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych płynnych wyprodukowanych w gospodarstwie.

Wysokość dofinansowania

Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi maksymalnie 150 tys. zł na jednego beneficjenta i na jedno gospodarstwo.

Pomoc przyznawana jest w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji, w wysokości do:

  • 60% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”;
  • 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”.

Przy ustalaniu wysokości pomocy można też uwzględnić tzw. koszty ogólne, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych.

W przypadku kosztów ponoszonych w formie standardowych stawek jednostkowych pomoc przyznaje się odpowiednio w wysokości 60% (w przypadku operacji realizowanej przez „młodego rolnika”) albo 50% kosztów (w przypadku operacji realizowanej przez rolnika niebędącego „młodym rolnikiem”) kwoty stanowiącej sumę:

  • iloczynów standardowych stawek jednostkowych, oraz odpowiednio:

- pojemności zbiornika do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub

- powierzchni płyty do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych, oraz

  • kosztów ogólnych dotyczących tej inwestycji w wysokości nieprzekraczającej 10% kwoty obliczonej w sposób określony w pkt. 1 – jeżeli koszty takie zostały poniesione.

Istotną zmianą w tegorocznym naborze jest wprowadzenie nowej formy pomocy, tj. standardowych stawek jednostkowych, w przypadku realizacji inwestycji polegających na budowie nowych obiektów (budowanych od podstaw):

  • zbiorników do przechowywania nawozów naturalnych płynnych, lub
  • płyt do gromadzenia i przechowywania nawozów naturalnych stałych.

W przypadku pozostałych inwestycji (koszty określone w  § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 23 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej na operacje typu „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (Dz. U. z 2021 r. poz. 1152 ze zm.)), pomoc będzie udzielana tak jak to miało miejsce w dotychczas przeprowadzonych naborach, w formie refundacji części kosztów kwalifikowalnych.

Złożone przez rolników wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydowała o kolejności przysługiwania pomocy. Pod uwagę będzie brana m.in. liczba zwierząt utrzymywanych w gospodarstwie, udział kosztów inwestycji objętych operacją, polegających na dostosowaniu gospodarstwa do wymagań określonych w Programie działań, dotyczących warunków przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, oraz to czy podmiot ubiegający się o przyznanie pomocy, nie wystąpił o pomoc w ramach typu operacji „Inwestycje mające na celu ochronę wód przed zanieczyszczeniem azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych” lub „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN”.

Informacje związane z dofinansowaniem są dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/ochrona-wod-przed-azotanami-pochodzenia-rolniczego

Formularz wniosku o przyznanie pomocy oraz formularze niektórych załączników do wniosku wraz z Instrukcją wypełniania są udostępnione na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-412-inwestycje-majace-na-celu-ochrone-wod-przed-zanieczyszczeniem-azotanami-pochodzacymi-ze-zrodel-rolniczych---nabor-od-3-marca-2023-r-do-3-kwietnia-2023-r

Dokumenty aplikacyjne dostępne na stronie: https://www.gov.pl/web/arimr/dokumenty-aplikacyjne-nabor-3-marca-2023-r-do-3-kwietnia-2023-r

Opracowanie: Urbanowicz Paweł