wmodr.pl

WMODR >> Aktualności >> Informacje >>

Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie

Data utworzenia: 08-02-2023

W związku z realizacją Ogólnopolskiego programu regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazał wskazówki ułatwiające poprawne wypełnianie i skompletowanie wniosków o wsparcie wapnowania regeneracyjnego gleb. Uwzględnienie poniższych informacji może wpłynąć na zmniejszenie ryzyka popełnianych błędów we wnioskach oraz skrócenie czasu ich rozpatrywania.

1. Data wpływu wniosku do OSCHR musi być wcześniejsza niż data wysiewu wapna wskazana w pkt 10 części D wniosku;

2. Data wysiewu wapna nie może przekraczać 12 miesięcy od daty zakupu wapna wskazanego na fakturze;

3. Dane ewidencyjne oraz teleadresowe na wniosku muszą być identyczne jak dane ewidencyjne i teleadresowe na fakturze;

4. Do faktury należy dołączyć potwierdzenie wykonania przelewu lub potwierdzenie zapłaty gotówki tytułu zakupu wapna;

5. Jeśli do faktury dołączono notę korygującą powinna być ona sporządzona przez „Kupującego”, a akceptowana przez „Sprzedającego”;

6. Za każdym razem należy sprawdzić System Pomocy Publicznej (SRPP). Dla ułatwienia wyszukania pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy wpisać w okienku „Program pomocowy” numer rozporządzenia unijnego, na podstawie którego udzielana jest ww. pomoc tj.: 1408/2013. Wówczas należy przenieść do Oświadczenia wszystkie pomoce udzielone w danym roku oraz dwóch poprzedzających latach.

7. W przypadku konieczności dokonania poprawy Oświadczenia o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie należy przesłać do Funduszu następujące dokumenty tylko w wersji papierowej tj.:

  • poprawione Oświadczenie o pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie z podpisem Wnioskodawcy i bieżącą datą;
  • cześć D wniosku, gdzie w punkcie 5 automatycznie pojawi się zaktualizowana kwota w euro. Nad kwotą prosimy o podpis Wnioskodawcy oraz zwrócenie uwagi na datę wysiewu wapna w pkt 10, która musi być identyczna jak data wysiewu w pierwotnym wniosku;
  • kopie decyzji o przyznaniu pomocy (potwierdzone za zgodność z oryginałem przez samego Wnioskodawcę), na potwierdzenie otrzymanej pomocy;

8. W przypadku konieczności skorygowania wniosku na wezwanie OSCHR, każdorazowo należy przesłać korektę tego wniosku w wersji elektronicznej do WFOŚiGW na adres wapnowanie@wfosigw.pl, gdyż wersja papierowa wniosku musi być identyczna/tożsama z wersją elektroniczną. W temacie wiadomości należy wpisać imię i nazwisko wnioskodawcy - korekta nr …; Ponadto w wiadomościach e:mailowych przesyłających wersję elektroniczną wniosku prosimy pozostawiać numer kontaktowy do osoby wypełniającej wniosek;

9. W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Ewą Husejko-Swoszowską pod numerem telefonu (22) 50 44 159.

 

Źródło: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Opracowanie: Joanna Bendyk